Ту­ризм у но­вих гро­ма­дах

На Хер­сон­щи­ні від­бу­де­ться те­ма­ти­чний хаб для ОТГ

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

17—18 трав­ня у Хер­сон­ській обла­сті від­бу­де­ться ту­ри­сти­чний хаб для об’єд­на­них гро­мад під на­звою «Ро­зви­ток ту­ри­зму в умо­вах но­вих гро­мад». За­хід збе­ре 75 чле­нів ОТГ зі всі­єї Укра­ї­ни, пред­став­ни­ків ту­ри­сти­чно­го бі­зне­су, ін­ве­сти­цій­них фон­дів, про­е­ктів між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги, ре­гіо­наль­них та цен­траль­них ор­га­нів вла­ди. Ту­ри­сти­чний хаб ор­га­ні­зо­вує про­гра­ма USAID DOBRE «Де­цен­тра­лі­за­ція при­но­сить кра­щі ре­зуль­та­ти та ефе­ктив­ність» спіль­но з Укра­їн­ським кри­зо­вим ме­діа-цен­тром (УКМЦ) і за спри­я­н­ня Хер­сон­ської ОДА.

У фо­ку­сі по­дії — на­пра­цю­ва­н­ня рі­шень для роз­ви­тку ту­ри­сти­чно­го по­тен­ці­а­лу гро­мад, ана­ліз пер­спе­ктив тих гро­мад, що обра­ли ту­ризм одним із на­прям­ків сво­го стра­те­гі­чно­го роз­ви­тку та на­вча­н­ня з ме­тою ви­бу­до­ву­ва­ти ко­му­ні­ка­ції, що спри­я­ти­муть упі­зна­ва­но­сті гро­мад се­ред по­тен­цій­них ту­ри­стів.

17 трав­ня, під час те­ма­ти­чних вор­кшо­пів, уча­сни­ки за­хо­ду ді­ли­ти­му­ться істо­рі­я­ми успі­ху і спро­бу­ють від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня: як гро­ма­дам роз­ви­ва­ти ту­ризм, як на ньо­му за­ро­бля­ти, як по­пу­ля­ри­зу­ва­ти ту­ри­сти­чні мі­сця, як ор­га­ні­зу­ва­ти ту­ризм у не­ту­ри­сти­чних мі­сцях та ін­ші.

На­сту­пно­го дня уча­сни­ки ха­бу від­ві­да­ють по­пу­ляр­ні ту­ри­сти­чні об’єкти Хер­сон­щи­ни. Се­ред них — На­ціо­наль­ний парк «Оле­шків­ські пі­ски » , біо­сфер­ний за­по­від­ник «Аска­нія-Но­ва», ланд­ша­фтний за­ка­зник «Ста­ні­слав», Ле­му­рій­ське озе­ро, а та­кож мі­сце­ві му­зеї, са­ди­би зе­ле­но­го ту­ри­зму, ви­но­ро­бні. За­пла­но­ва­ні про­гу­лян­ки по Дні­пру, екс­кур­сії мі­стом Но­ва Ка­хов­ка, ві­зи­ти на со­ня­чну еле­ктро­стан­цію, осе­тро­вий за­вод і в ін­ші ло­ка­ції.

«Це хаб про ро­зви­ток ту­ри­сти­чно­го по­тен­ці­а­лу гро­мад, діа­лог між рі­зни­ми ча­сти­на­ми Укра­ї­ни че­рез вну­трі­шній ту­ризм, про від­кри­т­тя кра­ї­ни для се­бе і для сві­ту, — ко­мен­тує «Дню» ко­ор­ди­на­тор ко­му­ні­ка­ції де­цен­тра­лі­за­ції про­гра­ми DOBRE від УКМЦ Іри­на МАЛИК. — Ба­га­то гро­мад роз­гля­да­ють ту­ризм як ва­жли­вий на­пря­мок роз­ви­тку еко­но­мі­ки. Це пе­ред­ба­че­но у стра­те­гі­ях їх роз­ви­тку. По­тен­цій­но во­ни до­бре зна­ють і ці­ну­ють ту­ри­сти­чні об’єкти: пар­ки, пам’ятки. Але на пра­кти­ці це не зав­жди спра­цьо­вує. Си­сте­ма мо­ти­ва­цій і сти­му­лів, які за­кла­де­ні в де­цен­тра­лі­за­цій­ній мо­де­лі, спо­ну­кає гро­ма­ди пе­ре­гля­ну­ти під­хід до сво­їх ту­ри­сти­чних ре­сур­сів. На­при­клад, роз­ви­ва­ти і про­мо­ту­ва­ти свою уні­каль­ність, щоб при­ва­блю­ва­ти но­вих ту­ри­стів, ін­ве­сто­рів. Та­кож роз­ви­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру, яка по­кра­щу­ва­ти­ме до­ступ до ту­ри­сти­чних об’єктів. Адже ба­га­та істо­рія, при­ро­да і куль­ту­ра не га­ран­тує ав­то­ма­ти­чний на­плив ту­ри­стів. Хер­сон­щи­на має уні­каль­ні при­ро­дні мо­жли­во­сті, бо по­єд­нує мо­ре і степ. Тут роз­та­шо­ва­ні ту­ри­сти­чні об’єкти на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, уні­каль­ні пам’ятки ар­хі­те­кту­ри. Ре­гіон є пів­ден­ним фор­по­стом на­шої кра­ї­ни і то­му за­слу­го­вує при­йма­ти все­укра­їн­ський за­хід».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.