У фо­ку­сі пе­ре­го­во­рів пи­та­н­ня еко­но­мі­ки та до­три­ма­н­ня прав лю­ди­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

15 трав­ня 2018 ро­ку. Лон­дон. Пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган пе­ред по­ча­тком три­ден­но­го ві­зи­ту до Ве­ли­ко­бри­та­нії за­явив, що Лон­дон є «стра­те­гі­чним пар­тне­ром і со- юзни­ком» Ан­ка­ри. Він на­го­ло­сив, що пра­гне по­кра­щи­ти тор­го­вель­ні від­но­си­ни між обо­ма краї- на­ми. «Ми хо­че­мо про­дов­жи­ти на­ші еко­но­мі­чні від­но­си­ни як уря­ди Ту­реч­чи­ни та Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства без пе­рерв пі­сля Брек­зи­ту», — ци­тує йо­го сло­ва Evening Standard. Пла­ну­є­ться, що в Лон­до­ні Ер­до­ган зу­стрі­не­ться з ко­ро­ле­вою Єли­за­ве­тою II. Вар­то до­да­ти, що пе­ред зу­стріч­чю Ер­до­га­на з Те­ре­зою Мей на Да­у­нінг стріт від­бу­ли­ся про­те­сти про­ти пре­зи­ден­та Ер­до­га­на: лю­ди ви­ма­га­ли звіль­не­н­ня ув’язне­них у Ту­реч­чи­ні жур­на­лі­стів. Бри­тан­ське ви­да­н­ня Daily Mail пи ше, що бри тансь ко го прем’єра зви­ну­ва­ти­ли у то­му, що во­на «про­сте­ли­ла чер­во­ний ки­лим» пе­ред ту­ре­цьким пре­зи­ден­том. Втім на Да­у­нінг стріт за­пев­ни­ли, що під час пе­ре­го­во­рів Мей «не бу­де со­ро­ми­ти­ся» кон­фрон­ту­ва­ти з Ер­до­га­ном і обго­во­рю­ва­ти з ним пи­та­н­ня по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни «в йо­го все більш ав­то­ри­тар­но­му ре­жи­мі». На фото: Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган під час зу­стрі­чі з бри­тан­ським прин­цом Чарль­зом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.