Вар­ша­ві да­ли пів­ро­ку на змі­ни в су­до­чин­стві

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Брюс­сель дав Поль­щі шість ти­жнів на вне­се­н­ня змін до су­до­вої ре­фор­ми пі­сля то­го, як мі­ні­стри кра­їн ЄС не ухва­ли­ли рі­ше­н­ня що­до мо­жли­во­го за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій. При­чи­ною та­ко­го рі­ше­н­ня ста­ло те, що Вар­ша­ва вже по­ча­ла вно­си­ти змі­ни до за­ко­ну та ве­де пе­ре­го­во­ри, пи­ше DW. Оста­то­чне рі­ше­н­ня з цьо­го при­во­ду ма­ють ухва­ли­ти на зу­стрі­чі мі­ні­стрів у Лю­ксем­бур­зі 26 черв­ня, по­ві­до­мив ві­це­пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Франц Тім­мер­манс. Він при­ві­тав не­що­дав­но до­ся­гну­тий про­грес в переговорах із Вар­ша­вою, але до­дав, що тре­ба ро­би­ти біль­ше в цьо­му на­прям­ку. «Спо­ді­ва­юсь, що поль­ський уряд по­ба­чить, що тре­ба зро­би­ти тро­хи біль­ше кро­ків, щоб ми мо­гли про­го­ло­си­ти, що си­сте­ма­ти­чної за­гро­зи вер­хо­вен­ству пра­ва біль­ше не існує», — ци­тує сло­ва ві­це-пре­зи­ден­та Єв­ро­ко­мі­сії Reuters. Ра­ні­ше ЄС роз­по­чав ди­сци­плі­нар­ну про­це­ду­ру про­ти Поль­щі у зв’яз­ку з за­про­ва­дже­н­ням нею су­пе­ре­чли­вою су­до­вої ре­фор­ми, згі­дно з якою Вер­хов­ний суд бу­де обме­же­ний у мо­жли­во­сті ска­со­ву­ва­ти ми­ну­лі ви­ро­ки, і пре­зи­дент, а не мі­ністр юсти­ції, отри­має пра­во при­зна­ча­ти суд­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.