Хто за­мість Сур­ко­ва?

«Більш сут­тє­во, ко­ли пі­де Дми­тро Ко­зак. А при­зна­че­н­ня Гри­го­рія Яв­лін­сько­го по­ки ма­ло­ві­ро­гі­дне», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

ВУкра­ї­ні з ві­зи­том пе­ре­бу­ває спец­пред­став­ник Дер­жде­пар­та­мен­ту США у спра­вах Укра­ї­ни Курт Волкер. У вів­то­рок він по­бу­вав у ра­йо­ні про­ве­де­н­ня Опе­ра­ції Об’єд­на­них сил на схо­ді кра­ї­ни, де зу­стрів­ся з ко­ман­ду­ва­чем ООС Сер­гі­єм На­є­вим. «Дя­ку­є­мо пар­тне­рам за під­трим­ку в бо­роть­бі з ро­сій­ським агре­со­ром», — за­явив при зу­стрі­чі На­єв. Прес-центр ООС та­кож по­ві­до­мив, що по­бли­зу лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня сто­рін Волкер озна­йо­мив­ся з вій­сько­вою та гу­ма­ні­тар­ною скла­до­ви­ми опе­ра­ції. «Сто­ро­ни обго­во­ри­ли си­ту­а­цію з без­пе­кою на Дон­ба­сі й обмі­ня­ли­ся дум­ка­ми що­до шля­хів мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

В ці­ло­му, скла­да­є­ться ці­ка­ва ситуація. Як ми зна­є­мо, на ди­пло­ма­ти­чно­му на­прям­ку, окрім нор­ман­ських кон­та­ктів і мін­ських пе­ре­мов, пі­сля обра­н­ня До­наль­да Трам­па аме­ри­кан­ці що­до укра­їн­сько­го пи­та­н­ня на­ла­го­ди­ли пря­мий кон­такт з Крем­лем. То­чні­ше, це ста­ло своє­рі­дною від­по­від­дю на від­су­тність пред­став­ни­ків США в пря­мих пе­ре­мо­вах що­до ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми Укра­ї­ни. Тут ек­спер­ти не­о­дно­ра­зо­во вка­зу­ва­ли на про­ра­ху­нок укра­їн­ських вла­стей, що по­го­ди­ли­ся на нор­ман­сько-мін­ський, а не на бу­да­пешт­ський фор­мат (спи­ра­ю­чись на Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум 1994 ро­ку), який та­кож мі­гза­лу­ча­ти до пе­ре­мов аме­ри­кан­ців і бри­тан­ців.

От­же, з бо­ку США кон­та­ктною осо­бою став Курт Волкер, а з бо­ку Ро­сії — Вла­ди­слав Сур­ков. У них від­бу­ло­ся кіль­ка зу­стрі­чей, на яких во­ни обго­во­рю­ва­ли ва­рі­ан­ти лі­кві­да­ції на­слід­ків ро­сій­ської агре­сії, зокре­ма йшло­ся про за­лу­че­н­ня на Дон­бас ми­ро­твор­чої мі­сії ООН. Зви­чай­но, пев­них спо­ді­вань на успіх із Крем­лем, який сам усе і роз­по­чав, не бу­ло, але та­кі пе­ре­мо­ви ве­ли­ся. Що­прав­да, оста­н­ня зу­стріч між Вол­ке­ром і Сур­ко­вим від­бу­ла­ся ще в сі­чні по­то­чно­го ро­ку.

І ось тепер ще одна но­ви­на. Ні, не що­до пе­ре­мов. Пе­ред при­їздом в Укра­ї­ну, в Дер­жде­пі США по­ві- до­ми­ли, що Волкер «про­дов­жує слу­жи­ти на по­са­ді спе­ці­аль­но­го пред­став­ни­ка в пе­ре­мов­но­му про­це­сі що­до Укра­ї­ни, і йо­го ман­дат за­ли­ша­є­ться не­змін­ним » (ukrinform.ua). Тоб­то пов­но­ва­же­н­ня Вол­ке­ра бу­ли про­дов­же­ні, оскіль­ки ра­ні­ше во­ни бу­ли да­ні ли­ше на пев­ний пе­рі­од.

А ось дов­ко­ла Сур­ко­ва скла­да­є­ться ін­ша ситуація. Пі­сля ви­бо­рів Пу­ті­на в Ро­сії та йо­го інав­гу­ра­ції в ка­дро­вій по­лі­ти­ці Крем­ля від­бу­ва­ю­ться пев­ні ро­та­ції. І як по­ві­до­ми­ли окре­мі ЗМІ, Сур­ков, що від­по­від­ає за фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­ки що­до Укра­ї­ни та спів­пра­цю з Аб­ха­зі­єю і Пів­ден­ною Осе­ті­єю, мо­же за­ли­ши­ти свою по­са­ду. Що­прав­да, прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та РФ Дми­тро Пє­сков уже встиг­про­ко­мен­ту­ва­ти да­ну но­ви­ну: «Ка­дро­ві рі­ше­н­ня ми ні­ко­ли не анон­су­є­мо. Але я хо­чу про­сто на­га­да­ти, що у нас не держ­слу­жбов­ці ви­зна­ча­ють зов­ні­шню по­лі­ти­ку, а пре­зи­дент РФ» (interfax.ru).

Справ­ді, у Ро­сії май­же все за­ле­жить від Пу­ті­на, але якщо від­став­ка Сур­ко­ва все ж від­бу­де­ться, хто мо­же по­сі­сти йо­го мі­сце в ро­бо­ті що­до укра­їн­сько­го на­прям­ку? Ра­ні­ше в ЗМІ бу­ла ін­фор­ма­ція, що ці­єю лю­ди­ною мо­же ста­ти лі­дер пар­тії «Яблу­ко» Гри­го­рій Яв­лін­ський. При­чо­му про це він за­явив сам, по­ві­до­мив­ши, що обго­во­рю­вав із пре­зи­ден­том Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним те­му Укра­ї­ни, і то­ді по­ста­ва­ло пи­та­н­ня про те, щоб при­зна­чи­ти по­лі­ти­ка за­мість Вла­ди­сла­ва Сур­ко­ва го­лов­ним пар­ла­мен­та­рем що­до Укра­ї­ни. «Якщо це пи­та­н­ня по­ру­шу­ва­ти­ме­ться, то я йо­го бу­ду ду­же сер­йо­зно роз­гля­да­ти, то­му що це те­ма но­мер один» (mbk.media).

«Від­став­ка Сур­ко­ва мо­жли­ва, але тре­ба пам’ята­ти, що він уже одно­го ра­зу за­ли­шав по­са­ди в ро­сій­ській вла­ді, а по­тім по­вер­тав­ся, — ко­мен­тує «Дню» не­за­ле­жний ро­сій­ський жур­на­ліст Се­мен НОВОПРУДСЬКИЙ. — Ме­ні зда­є­ться, без­по­се­ре­дньо це на­вряд чи мо­же від­обра­зи­ти­ся (на то­му, як ви­рі­шу­ва­ти­ме­ться укра­їн­ське пи­та­н­ня. — Ред.), адже зро­зумі­ло, що в ке­рів­ни­цтві Ро­сії є рі­зні си­ли, які з рі­зною мі­рою впли­ву ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли вій­ну з Укра­ї­ною для вла­сних, у то­му чи­слі бі­зне­со­вих ін­те­ре­сів. Але в ці­ло­му клю­чо­ві рі­ше­н­ня що­до Дон­ба­су зав­жди при­ймав Пу­тін, і він по­ки ні­ку­ди не йде. Все одно ба­га­то що за­ле­жа­ти­ме від то­го, якою бу­де по­лі­ти­ка сан­кцій, еко­но­мі­чна ситуація в Ро­сії і якою бу­де ситуація в сто­сун­ках Ро­сії із за­хі­дни­ми кра­ї­на­ми, у то­му чи­слі що­до си­ту­а­ції на Близь­ко­му Схо­ді. Ці чин­ни­ки ва­жли­ві­ші, ніж будь-які пер­со­ни, які кло­по­та­ти­му­ться в Крем­лів­ській адмі­ні­стра­ції чи­мось на зра­зок по­лі­ти­ки в кра­ї­нах СНД.

Більш і сто­тним, що мо­же впли­ну­ти на си­ту­а­цію на Дон­ба­сі, на мас­шта­би фі­нан­су­ва­н­ня так зва­них на­ро­дних ре­спу­блік — це те, що з ку­ра­тор­ства цих ре­спу­блік в уря­ді, ма­буть, пі­де ві­це­прем’єр Дми­тро Ко­зак, який, як я ро­зу­мію, здій­сню­вав фі­нан­со­ве ку­ра­тор­ство. Це істо­тні­ше, то­му що якщо Ро­сія змен­шить фі­нан­со­ву до­по­мо­гу, це мо­же бу­ти на­ба­га­то ва­жли­ві­шим, ніж на­віть від­став­ка Сур­ко­ва. Ду­маю, від­став­ка Сур­ко­ва без­по­се­ре­дньо не впли­не, хо­ча зро­зумі­ло, що він не ли­ше для укра­їн­ських вла­стей і за­хі­дних пар­тне­рів Укра­ї­ни, а й усіх уча­сни­ків про­це­су є одіо­зною фі­гу­рою. Але йо­го вплив не вар­то пе­ре­біль­шу­ва­ти, не він один вів цю лі­нію.

Хто мо­же обійня­ти йо­го по­са­ду? Та­кі рі­ше­н­ня зав­жди за­кри­ті. Ба біль­ше, адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та Ро­сії жо­дним кон­сти­ту­цій­ним по­ло­же­н­ням або за­ко­ном не ре­гу­лю­є­ться, то­му ко­жно­го ра­зу на­віть її стру­кту­ра за­твер­джу­є­ться за­но­во. Тоб­то, мо­жли­во, що вза­га­лі ні­ко­го не бу­де з та­ки­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми. Мо­же бу­ти і те, що в управ­лін­ні зов­ні­шньої по­лі­ти­ки ко­гось не­гла­сно при­зна­чать ку­ра­то­ром вза­є­мин із пост­ра­дянсь-

ки­ми дер­жа­ва­ми, кра­ї­на­ми СНД. Або вза­га­лі фун­кціо­нал змі­ни­ться. Ду­же ча­сто бу­ло, що під час за­твер­дже­н­ня но­вої шта­тної стру­кту­ри адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та сут­тє­во змі­ню­ва­ли­ся не ли­ше фі­гу­ри, а й пов­но­ва­же­н­ня лю­дей. Уза­га­лі на­віть не факт, що те, що ви­ко­ну­вав Сур­ков, за­ли­ши­ться. На­при­клад, фор­маль­но по­ки не ви­зна­че­на до­ля лю­ди­ни, яка бу­ла пря­мим по­мі­чни­ком пре­зи­ден­та що­до зв’яз­ків із СНД. Та­кої по­зи­ції до­три­му­вав­ся ще більш ра­ди­каль­но на­ла­што­ва­ний про­ти Укра­ї­ни по­лі­тик Сер­гій Гла­зьєв. Йо­го до­ля по­ки не зро­зумі­ла. Ін­ша річ, що він, на від­мі­ну від Сур­ко­ва, за­зви­чай не ви­рі­шу­вав пи­тань пра­кти­чної по­лі­ти­ки і в на­ба­га­то мен­шій мі­рі від­по­від­аль­ний за кон­кре­тні дії, які ро­би­ла Ро­сія. Але за ці дії без­по­се­ре­дньо від­по­від­аль­не Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни, в яко­му по­ки не очі­ку­є­ться пе­ре­ста­но­вок і яке під ви­гля­дом гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги шле ту­ди зов­сім не гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу.

Ві­ро­гі­дність при­зна­че­н­ня Гри­го­рія Яв­лін­сько­го на укра­їн­ський на­прям украй ма­ла.

У Ро­сії вла­да дав­но вла­што­ва­на та­ким чи­ном, що по­са­да, яку обі­ймає лю­ди­на, аб­со­лю­тно не озна­чає мі­ру її впли­ву. Прем’єр-мі­ністр при Пу­ти­ні в Ро­сії не ви­рі­шує ні­чо­го. Вплив Дми­тра Ме­две­дє­ва на ухва­ле­н­ня будь-яких рі­шень у кра­ї­ні близь­кий до ну­ля. А ска­жі­мо, Оле­ксій Ку­дрін, що не обі­ймав жо­дних по­сад і тепер став го­ло­вою Ра­хун­ко­вої па­ла­ти, мав де­який вплив на ухва­ле­н­ня еко­но­мі­чних рі­шень.

Якщо та­ка фі­гу­ра вза­га­лі з’яви­ться, мо­жли­во, Ро­сія за­хо­че при­зна­чи­ти ко­гось, хто зда­сться їй більш-менш від­по­від­ним пар­ла­мен­та­рем, якщо во­на на­ду­має якимсь чи­ном мі­ні­маль­но зру­шу­ва­ти у бік кон­стру­ктив­ної по­зи­ції що­до Укра­ї­ни. Але по­ки пря­мих пе­ред­умов для та­ко­го роз­ви­тку не спо­сте­рі­га­є­ться. Мо­жли­во, якщо збіль­шу­ва­ти­ме­ться тиск сан­кцій, во­ни мо­жуть з’яви­ти­ся. Але по­ки цьо­го ні­чо­го не обі­цяє».

Са­ме на цьо­му і зро­бив акцент Волкер під час ві­зи­ту. Він на­го­ло­сив на прес-кон­фе­рен­ції у Слов’ян­ську, що «про­по­зи­ція Ро­сії роз­мі­сти­ти ми­ро­твор­ців уздовж лі­нії зі­ткне­н­ня ли­ше по­си­лить по­діл кра­ї­ни». За йо­го сло­ва­ми, як­би бу­ло за­про­ва­дже­но план що­до роз­мі­ще­н­ня ми­ро­твор­ців на всій те­ри­то­рії, зокре­ма на ро­сій­сько-укра­їн­сько­му кор­до­ні, то це да­ло б змо­гу ство­ри­ти умо­ви для від­нов­ле­н­ня ми­ру, а на­да­лі про­ве­сти мі­сце­ві ви­бо­ри, ухва­ли­ти за­кон про ам­ні­стію та ре­шту то­го, що пе­ред­ба­ча­ють Мін­ські до­мов­ле­но­сті. «Якщо ці умо­ви бу­де ви­ко­на­но — це ста­не пра­во­вим ме­ха­ні­змом для то­го, щоб по­вер­ну­ти кон­троль Укра­ї­ни над ци­ми те­ри­то­рі­я­ми. А по­ки що ми й на­да­лі за­про­ва­джу­ва­ти­ме­мо сан­кції, до­по­ма­га­ти­ме­мо Укра­ї­ні еко­но­мі­чно, до­по­ма­га­ти­ме­мо їй в обо­ро­ні», — за­явив Волкер. А що­до Сур­ко­ва спец­пред­став­ник Дер­жде­пу США на­го­ло­сив: «Якщо Ро­сія го­то­ва обго­во­ри­ти це (ми­ро­твор­чу мі­сію ООН на Дон­ба­сі. — Ред.), ми го­то­ві зу­стрі­ти­ся з па­ном Сур­ко­вим, із яким уже зу­стрі­ча­лись ба­га­то ра­зів, або з ки­мось ін­шим, при­зна­че­ним на ці пе­ре­го­во­ри… Я вва­жаю, що не­об­хі­дно три­ма­ти две­рі від­чи­не­ни­ми для розв’яза­н­ня кон­флі­кту».

ФОТО НАДАНО ПРЕС-ЦЕН­ТРОМ ОПЕ­РА­ЦІЇ ОБ'ЄД­НА­НИХ СИЛ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.