Сві­то­ві хі­ти і но­ва музика

Із2 1 до 25 трав­ня у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни від­бу­де­ться фе­сти­валь «Ки­їв­ська ве­сна»

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­ся НАЙДЮК

Цьо­го­річ фо­рум від­бу­де­ться уже вде­ся­те. У про­гра­мі «Ки­їв­ської ве­сни-2018» п’ять кон­цер­тів — три сим­фо­ні­чних і два ка­мер­них.

Під час від­кри­т­тя фе­сти­ва­лю ви­ко­на­ють зна­ме­ни­ті тво­ри Бе­тхо­ве­на — Пер­ший кон­церт для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром і Сьо­му сим­фо­нію. Ке­ру­ва­ти Фі­лар­мо­ні­чним сим­фо­ні­чним ор­ке­стром бу­де Ро­ман Ко­фман. Со­ліст — Крі­сто­фер Парк, 30-рі­чний ні­ме­цький му­зи­кант ко­рей­сько­го по­хо­дже­н­ня, який вір­ту­о­зно по­єд­нує у сво­їй грі ні­ме­цьку то­чність і слов’ян­ську емо­цій­ність, — у Фран­кфурт­ській шко­лі му­зи­ки він на­вчав­ся у про­фе­со­ра Льва На­то­че­но­го.

22 трав­ня від­бу­де­ться осо­бли­вий ве­чір: про­зву­чить музика мо­ло­дих укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів, пред­став­ни­ків одні­єї ге­не­ра­ції. Це — Ма­ксим Ко­ло­мі­єць, Ма­ксим Ша­ли­гін, Оле­ксій Ре­тин­ський, Ві­та­лій Ки­я­ни­ця, Де­нис Бо­ча­ров. Їхні іме­на вже ві­до­мі ки­їв­ській пу­блі­ці, а де­хто вже за­во­ю­вав слу­ха­ча й на За­хо­ді. У про­гра­мі — три прем’єри: «Дзер­ка­ло» для акор­де­о­на, фор­те­пі­а­но і струн­них Ко­ло­мій­ця, «Якір» для фор­те­пі­а­но, струн­них і удар­них Бо­ча­ро­ва та п’єса для фор­те­пі­а­но і струн­них Ки­я­ни­ці (пер­ше ви­ко­на­н­ня в Ки­є­ві).

— Сим­во­лі­чно, що ініціатива цьо­го кон­цер­ту йшла від фі­лар­мо­нії, — ко­мен­тує Мі­хе­їл МЕНАБДЕ, ди­ри­гент із Гру­зії, за пле­чи­ма яко­го укра­їн­ська ди­ри­гент­ська шко­ла: він за­кін­чив ки­їв­ську кон­сер­ва­то­рію в кла­сі Ро­ма­на Ко­фма­на, має до­свід ро­бо­ти у сто­ли­чній На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії, та­кож йо­му на­ле­жить низ­ка про­е­ктів но­вої му­зи­ки. — Ми­ну­ло­го лі­та адмі­ні­стра­ція Ко­лон­но­го за­лу за­про­по­ну­ва­ла зро­би­ти про­ект су­ча­сної укра­їн­ської му­зи­ки спіль­но з Ки­їв­ським ка­мер­ним ор­ке­стром. Єди­ним обме­же­н­ням у ви­бо­рі ком­по­зи­то­рів був їхній вік — до 35 ро­ків. Я ра­до по­го­див­ся на про­по­зи­цію і обрав тво­ри п’яти ком­по­зи­то­рів. Ду­же хо­чу, щоб цей про­ект на­був ци­клі­чно­го ха­ра­кте­ру у сті­нах фі­лар­мо­нії. Для мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів це ста­ло б по­ту­жним сти­му­лом для «на­тхне­н­ня».

У кон­цер­ті бе­руть участь ві­до­мі со­лі­сти: Ро­ман Юси­пей (ба­ян), Ан­то­ній Ба­ри­шев­ський (фор­те­пі­а­но), Єв­ген Улья­нов (удар­ні), Те­тя­на Жук-Сє­до­ва (ор­ган), Ан­дрій Чоп (альт) та ін­ші.

А 23 трав­ня у фі­лар­мо­нії пред­став­лять «За­су­дже­н­ня Фа­у­ста» Ге­кто­ра Бер­лі­о­за — дра­ма­ти­чну ле­ген­ду, за озна­че­н­ням ав­то­ра, за тра­ге­ді­єю Ге­те, на­пи­са­ну для ве­ли­ко­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру, хо­ру та со­лі­стів. Прем’єру тво­ру 1846 ро­ку в па­ризь­кій Опе­ра-ко­мік, за свід­че­н­ням су­ча­сни­ків, сприйня­ли прохо­ло­дно: пу­блі­ка так до кін­ця й не зро­зумі­ла — опе­ра це чи ора­то­рія.

У Ки­є­ві «Фа­у­ста» ви­ко­на­ють На­ціо­наль­ний сим­фо­ні­чний ор­кестр і ди­ри­гент Во­ло­ди­мир Сі­рен­ко, Ка­пе­ла «Дум­ка», Ве­ли­кий ди­тя­чий хор На­ціо­наль­ної су­спіль­ної те­ле­ра­діо­ком­па­нії Укра­ї­ни і со­лі­сти: Ка­рі­на Кон­дра­шев­ська (со­пра­но), Оле­ксандр Чув­пи­ло (те­нор), Ан­дрій Ма­сла­ков (бас-ба­ри­тон) та Оле­ксандр Хар­ла­мов (бас).

Кон­церт Nota Bene — 24 трав­ня — для лю­би­те­лів ка­мер­но­го ви­ко­нав­ства. Nota Bene Chambergroup — фор­ма­ція мо­ло­дих му­зи­кан­тів: Ма­ксим Грін­чен­ко (скри­пка), Ан­дрій Па­влов (скри­пка), Іван Гри­ци­шин (альт), Ар­тем По­лу­ден­ний (ві­о­лон­чель) і Ро­ман Ло­па­тин­ський (фор­те­пі­а­но). Ар­ти­сти ви­сту­па­ють у рі­зних скла­дах і спів­пра­цю­ють з ві­до­ми­ми со­лі­ста­ми. Цьо­го ра­зу ко­ле­ктив дасть кон­церт зі скри­па­лем Ан­дрі­єм Бє­ло­вим та ві­о­лон­че­лі­стом Ві­кто­ром Ре­ка­лом. У про­гра­мі — Струн­ний квар­тет Шу­бер­та і Кон­церт для скри­пки, фор­те­пі­а­но і струн­ног о квар­те­ту Шос­со­на.

За­кри­т­тя фо­ру­му ви­рі­ши­ли по­єд­на­ти з фі­лар­мо­ні­чним або­не­мен­том сим­фо­ні­чної му­зи­ки, який цьо­го ро­ку має на­зву «Мо­царт плюс». Мо­цар­та пред­став­лять «у ком­па­нії» Ра­хма­ні­но­ва. Фі­лар­мо­ні­чний сим­фо­ні­чний ор­кестр і ди­ри­гент Ми­ко­ла Дя­дю­ра ви­ко­на­ють Сим­фо­нію № 36, ві­до­му під на­звою «Лін­цька сим­фо­нія», а в ра­хма­ні­нов­ських «Дзво­нах» на сло­ва Едга­ра По до них при­єд­на­є­ться хор На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни.

ФОТО АРСЕНА ФЕДОСЕНКА

Ма­е­стро Мі­хе­їл Менабде (Гру­зія) пред­ста­вить про­гра­му «Но­ва укра­їн­ська музика»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.