ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1648 р.

1648 — вій­сько Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го за­вда­ло в би­тві під Жов­ти­ми Во­да­ми роз­гром­ної по­раз­ки поль­сько­му вій­ську Сте­фа­на По­то­цько­го. Пі­сля цьо­го ко­ро­лів­ська вла­да у Вар­ша­ві зро­зумі­ла усю не­без­пе­ку для се­бе по­ту­жно­го ко­за­цько­го пов­ста­н­ня, яке вже пе­ре­ро­ста­ло у на­ціо­наль­ну ре­во­лю­цію. 1817 — на­ро­див­ся Ми­ко­ла Ко­сто­ма­ров, ви­да­тний укра­їн­ський істо­рик, пи­сьмен­ник, ми­сли­тель, по­ет-ро­ман­тик, фоль­кло­рист, гро­мад­ський ді­яч, один із за­снов­ни­ків Ки­ри­ло­Ме­фо­ді­їв­сько­го то­ва­ри­ства. По­мер 1885 р. 1966 — вождь ко­му­ні­сти­чно­го Ки­таю Мао Цзе­дун (1893—1976) ого­ло­сив про по­ча­ток «куль­тур­ної ре­во­лю­ції» — ма­со­вий «на­ро­дний» ре­пре­сив­ний

1817 р.

рух, спря­мо­ва­ний про­ти то­ді­шніх пред­став­ни­ків «се­ре­дньо­го кла­су » — держ­слу­жбов­ців, ар­ти­стів, уче­них, що бу­ли зни­ще­ні, ув’язне­ні, при­ни­же­ні або ви­гна­ні з кра­ї­ни. Га­слом «куль­тур­ної ре­во­лю­ції» бу­ла, зокре­ма, « без­ме­жна ві­ра в Мао». 1985 — під­пи­са­ний іні­ці­йо­ва­ний Є.К.Лі­га­чо­вим та М.С.Гор­ба­чо­вим Указ Пре­зи­дії Вер­хов­ної Ра­ди СРСР «Про по­си­ле­н­ня бо­роть­би з пи­я­цтвом та ал­ко­го­лі­змом » . Яскра­вий при­клад не­про­ду­ма­ної адмі­ні­стра­тив­ної кам­па­нії в СРСР. 2008 — Укра­ї­на ста­ла 152-м чле­ном Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.