«Акт не від­чаю, а си­ли»

За сло­ва­ми пос­т­пре­да Укра­ї­ни при Ра­ді Єв­ро­пи Дми­тра Ку­ле­би, сві­то­ві лі­де­ри мо­жуть і по­вин­ні зро­би­ти біль­ше для звіль­не­н­ня Оле­га СЕНЦОВА й ін­ших укра­їн­ських по­літв’язнів

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

По­ки Пу­тін від­кри­вав кер­чен­ський міст, та­ким чи­ном за­крі­плю­ю­чи оку­па­цію укра­їн­сько­го пів­остро­ва, в цей час у ро­сій­сько­му мі­сте­чку Ла­би­тнан­гі крим­ча­нин Олег Сен­цов ого­ло­сив без­стро­ко­ву го­ло­дов­ку. У ци­хпа­ра­ле­лях уко­тре ви­яви­ла­ся суть крем­лів­ської вла­ди, яка успад­ку­ва­ла «кра­щі ме­то­ди» ім­пер­ськи­хі ра­дян­ськи­хча­сів.

Укра­їн­сько­го кі­но­ре­жи­се­ра ета­пу­ва­ли за Пів­ні­чне по­ляр­не ко­ло пі­сля то­го, як ро­сій­ський суд за на­ду­ма­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми за­су­див йо­го до 20 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му. На­га­да­є­мо, ро­сій­ські спец­слу­жби схо­пи­ли Сенцова фа­кти­чно від­ра­зу пі­сля оку­па­ції пів­остро­ва в трав­ні 2014 ро­ку, зви­ну­ва­тив­ши йо­го в те­ро­ри­змі. Укра­ї­нець не ви­знав се­бе вин­ним, ого­ло­сив­ши про за­сто­со­ва­ні до ньо­го тор­ту­ри та на­звав­ши спра­ву по­лі­ти­чною і сфа­бри­ко­ва­ною.

«Олег Сен­цов ого­ло­сив без­стро­ко­ву го­ло­дов­ку, єди­ною ви­мо­гою якої він на­звав звіль­не­н­ня 64 укра­їн­ськи­хпо­літв’язнів у Ро­сії, — на­пи­сав у се­бе у ФБ ро­сій­ський жур­на­ліст Ан­тон На­ум­люк. — Він го­ту­вав­ся до неї пів­то­ра мі­ся­ці, від­мо­вив­ся від про­ду­кто­ви­хпе­ре­дач, крам­ни­ці та їв зов­сім ма­ло. Схуд, але при­го­ту­вав ор­га­нізм до го­ло­дов­ки. На­пи­сав про це за­яву на ім’я на­чаль­ни­ка ко­ло­нії та по­чав го­ло­ду­ва­ти з 14 трав­ня. Йо­го умов­ля­ли при­пи­ни­ти — ке­рів­ни­цтво ко­ло­нії, лю­ди з Ра­ди що­до прав лю­ди­ни при ФСІН, та він від­по­вів, що на­віть чу­ти про це не хо­че. «Якщо я по­мру пе­ред чем­піо­на­том або під час йо­го, бу­де ре­зо­нанс на ко­ристь ін­ши­хпо­літв’язнів», — ска­зав він адво­ка­то­ві Дми­тру Дін­зе, який від­ві­дав йо­го в Ла­би­тнан­гі. З ко­ло­нії адво­кат при­віз за­яву від Сенцова.

«Я, Сен­цов Олег, гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, не­за­кон­но за­су­дже­ний ро­сій­ським су­дом, пе­ре­бу­ва­ю­чи в ко­ло­нії мі­ста Ла­би­тнан­гі, ого­ло­шую без­стро­ко­ву го­ло­дов­ку з 14 трав­ня 2018 ро­ку. Єди­ною умо­вою її при­пи­не­н­ня є звіль­не­н­ня всі­хукра­їн­ськи­хпо­літв’язнів, що зна­хо­дя­ться на те­ри­то­рії РФ». І в кін­ці укра­їн­ською мо­вою: «Ра­зом та до кін­ця! Сла­ва Укра­ї­ні!»

Сенцова від­ра­зу пі­сля по­ча­тку го­ло­дов­ки ізо­лю­ва­ли з ме­тою без­пе­ки, за ним спо­сте­рі­гає ме­дик. Йо­го по­пе­ре­ди­ли, що якщо здо­ров’я по­гір­ши­ться кри­ти­чно, го­ду­ва­ти­муть при­му­со­во, але по­ки йде­ться ли­ше про ме­ди­ка­мен­то­зне го­ду­ва­н­ня. Пре­тен­зій при цьо­му до ко­ло­нії у ньо­го не­має.

У ра­зі якщо йо­го спро­бу­ють ви­зна­ти не­о­су­дним (є та­ка по­ши­ре­на пра­кти­ка ФСІН бо­роть­би з ти­ми, що ого­ло­си­ли го­ло­дов­ку) і до­пра­ви­ти до пси­хі­а­три­чної лі­кар­ні, він на­га­дав, що в ма­те­рі­а­ла­х­йо­го спра­ви є ре­зуль­та­ти пси­хо­ло­го-пси­хі­а­три­чної екс­пер­ти­зи, згі­дно з яки­ми він пов­ні­стю осу­дний.

Та­кі лю­ди зав­жди з’яв­ля­ться, за будь-якої си­сте­ми. Ось за­раз го­ло­дує Во­ло­ди­мир Ба­лух (пе­ре­бу­ває в оку­по­ва­но­му Кри­му, го­ло­дує вже два мі­ся­ці. — Ред.). До ньо­го пе­рі­о­ди­чно при­хо­дять з пе­ре­вір­кою упов­но­ва­же­ний з прав лю­ди­ни та спів­ро­бі­тни­ки про­ку­ра­ту­ри. Про­ку­ро­рів він від­ря­джає та від­мов­ля­є­ться з ни­ми роз­мов­ля­ти. Він у ка­ме­рі під ві­део­ка­ме­ра­ми, то­му й ча­сті об­шу­ки. Але не зда­є­ться, го­ло­дує, є ли­ше су­ха­рі та ки­сіль. Від будь-якої їжі, що да­ють в ізо­ля­то­рі, від­мов­ля­є­ться.

Го­ло­ду­вав Ру­слан Зей­тул­ла­єв. Сер­йо­зно. І при­пи­нив ли­ше пі­сля то­го, як ста­ло не­мо­жли­вим ви­ко­ну­ва­ти на­маз, який для ньо­го ва­жли­ві­ший, ніж усе ін­ше.

Те­пер ось Олег. І тре­ба йо­го про­сто зна­ти: якщо вже він упер­ся і ка­же, що вми­ра­ти­ме, то так і бу­де. Йо­го, зви­чай­но, мо­жуть до­пра­ви­ти до пси­хі­а­три­чної лі­кар­ні, ви­зна­ти не­о­су­дни­ми, го­ду­ва­ти при­му­со­во, але все це тор­ту­ри, і всім це зро­зумі­ло».

Так, але як звіль­ни­ти укра­їн­ськи­хпо­літв’язнів, зокре­ма Оле­га Сенцова? Адже на­віть за ча­сів «хо­ло­дної вій­ни» бу­ли ви­пад­ки, ко­ли ра­дян­ських­ди­си­ден­тів звіль­ня­ли. На­при­клад, пи­сьмен­ни­ка Во­ло­ди­ми­ра Бу­ков­сько­го, яко­го СРСР обмі­няв на ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря Ком­пар­тії Чи­лі Лу­ї­са Кор­ва­ла­на.

«Я за­кли­каю між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство про­дов­жу­ва­ти тиск на Кремль, щоб укра­їн­ські по­літв’язні якнай­швид­ше по­вер­ну­ли­ся до­до­му, до сво­ї­хро­дин, — від­ре­а­гу­вав у се­бе у ФБ Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. — Ми про­дов­жу­є­мо бо­ро­ти­ся, і до­кла­да­є­мо всі­хзу­силь для звіль­не­н­ня всі­хне­за­кон­но ув’язне­ни­хукра­їн­ців, яки­хтри­ма­ють на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Кри­му, Дон­ба­су та на те­ри­то­рії РФ».

«17-18 трав­ня в Да­нії від­бу­де­ться мі­ні­стер­ське за­сі­да­н­ня Ра­ди Єв­ро­пи, — по­ві­до­мив по­стій­ний пред­став­ник Укра­ї­ни при Ра­ді Єв­ро­пи Дми­тро Ку­ле­ба. — За­хист прав і звіль­не­н­ня на­ши­хза­ру­чни­ків у Ро­сії та на оку­по­ва­ни­хте­ри­то­рі­я­хКри­му та Дон­ба­су бу­де одні­єю з клю­чо­ви­хтем під час зу­стрі­чей Пав­ла Клім­кі­на на цьо­му за­хо­ді » . Ко­мен­ту­ю­чи ж рі­ше­н­ня укра­їн­сько­го по­літв’язня Оле­га Сенцова, Ку­ле­ба за­ува­жив: «Акт не від­чаю, а си­ли». «Ра­да Єв­ро­пи й ін­ші між­на­ро­дні грав­ці мо­жуть і по­вин­ні зро­би­ти біль­ше. Ми не вто­ми­мо­ся на­по­ля­га­ти на цьо­му до ти­хпір, по­ки всі на­ші по­літв’ язні не по­вер­ну­ться до­до­му», — до­дав пос­т­пред Укра­ї­ни.

Але укра­їн­ська вла­да по­вин­на не ли­ше ви­ма­га­ти від За­хо­ду, але й на­ла­го­джу­ва­ти свою вну­трі­шню ро­бо­ту. Якщо Кремль за­три­мує укра­їн­ців на оку­по­ва­ни­хте­ри­то­рі­я­хі са­дить їху в’язни­ці за на­ду­ма­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми, то укра­їн­ським пра­во­охо­рон­цям ні­чо­го осо­бли­во при­ду­му­ва­ти не тре­ба. Пред­став­ни­ків «п’ятої ко­ло­ни» агре­со­ра в Укра­ї­ні більш ніж до­ста­тньо, про що свід­чать не­що­дав­ні об­шу­ки Слу­жбою без­пе­ки Укра­ї­ни в ки­їв­сько­му офі­сі ро­сій­сько­го про­па­ган­дист­сько­го ре­сур­су «РИА Но­во­сти-Украи­на» та за­три­ма­н­ня йо­го ке­рів­ни­ка Ки­ри­ла Ви­шин­сько­го, яко­го зви­ну­ва­чу­ють у дер­жав­ній зра­ді. Тут пра­во­охо­рон­ці спра­цю­ва­ли до­бре, але цьо­го не­до­ста­тньо. До то­го ж, це не про­сто за­хо­ди що­до без­пе­ки кра­ї­ни, але й фор­му­ва­н­ня так зва­но­го «обмін­но­го фон­ду», який мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для звіль­не­н­ня на­ши­хпо­літв’язнів у Ро­сії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.