Пре­це­дент!..

Вер­хов­ний Суд по­ста­но­вив по­но­ви­ти ви­пла­ти пен­сії пен­сіо­не­ру-пе­ре­се­лен­цю

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни - Єв­ген ТЕ­РЕ­ЩЕН­КО

Про­бле­ма обме­же­н­ня ви­плат пен­сіо­не­рам — ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям ви­ни­кла у 2014 ро­ці пі­сля то­го, як Ка­бмін прийняв по­ста­но­ву №595, че­рез яку лі­тні лю­ди, що за­ли­ши­лись на не­під­кон­троль­ній укра­їн­сько­му уря­ду те­ри­то­рії, пе­ре­ста­ли отри­му­ва­ти пен­сії. А прийня­та у 2016 ро­ці по­ста­но­ва № 365 не да­ва­ла змо­ги де­яким ви­му­ше­но пе­ре­мі­ще­ним пен­сіо­не­рам від­но­ви­ти свої ви­пла­ти, окрім як у су­до­во­му по­ряд­ку.

16 трав­ня в Ки­є­ві від­був­ся кру­глий стіл, на яко­му пред­став­ни­ки БФ «Пра­во на за­хист» роз­по­ві­ли про те, що те­пер пен­сіо­не­рам-ВПО бу­де лег­ше від­но­ви­ти втра­че­ну пен­сію. При­во­дом до та­кої за­яви ста­ла зраз­ко­ва спра­ва що­до по­нов­ле­н­ня ви­пла­ти пен­сії пен­сіо­не­ру-пе­ре­се­лен­цю, яку пред­став­ни­ки БФ ви­гра­ли у Вер­хов­но­му Су­ді. У ній роз­гля­да­ли оскар­же­н­ня при­пи­не­н­ня ви­пла­ти пен­сії, і її від­нов­ле­н­ня пен­сіо­не­ру-ВПО. Суд за­до­воль­нив ви­мо­ги по­зи­ва­ча у пов­но­му об­ся­зі. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків БФ, ця спра­ва ду­же ва­жли­ва, оскіль­ки є ти­по­вою для пра­ців­ни­ків фон­ду. Май­же 70% справ, які роз­гля­да­ють у БФ — схо­жі на цю, от­же, їх бу­де лег­ше ви­рі­шу­ва­ти, а осо­ба змо­же прой­ти цей про­цес без юри­ста, і за­хи­сти­ти свої пра­ва.

«Суд зро­бив не­дво­зна­чні ви­снов­ки, що Ка­бі­нет Мі­ні­стрів, при­йма­ю­чи по­ста­но­ву № 365, обме­жив пра­ва пен­сіо­не­рів на отри­ма­н­ня пен­сій, які пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном про за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня, по­ру­шив кон­сти­ту­цій­не пра­во на со­ці­аль­ний за­хист, і від­зна­чив, що Ка­бі­нет Мі­ні­стрів не на­ді­ле­ний пра­вом ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня, які на­ле- жать до ком­пе­тен­ції Вер­хов­ної Ра­ди... По­зи­цію пен­сій­но­го фон­ду, який вва­жає, що по­ста­но­ва № 365 є спе­ці­аль­ним нор­ма­тив­ним актом, яким по­трі­бно ко­ри­сту­ва­ти­ся управ­лін­ню пен­сій­но­го фон­ду і ор­га­нам соц. за­хи­сту — Вер­хов­ний Суд за­зна­чив хи­бною. У цій спра­ві суд та­кож за­зна­чив, що оскіль­ки при­пи­не­н­ня ви­пла­ти пен­сії бу­ло не­за­кон­не, а на­ра­ху­ва­н­ня її про­дов­жу­ва­лась, ПФУ по­ви­нен ви­пла­ти­ти усю су­му. Ми ба­чи­мо, що Вер­хов­ний Суд став на бік по­зи­ва­ча. З тим, що по­ді­бни­х­справ со­тні — ви­снов­ки Су­ду ма­ють бу­ти від­обра­жен­ні в окру­жни­хре­гіо­наль­ни­хсу­дах » , — за­зна­чає стар­ший стра­те­гі­чний юрист БФ «Пра­во на за­хист» Олег ТА­РА­СЕН­КО.

«Крім Єв­ро­пей­ської кон­вен­ції про пра­ва лю­ди­ни і про­то­ко­лу до неї, тлу­ма­че­н­ня пен­сії як при­ва­тної вла­сно­сті, є у рі­ше­н­ня­хЄв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни. Він ви­зна­чає, що якщо лю­ди­на пла­тить по­да­тко­ві чи ін­ші вне­ски про­тя­гом жи­т­тя — на­віть не ста­ви­ться під пи­та­н­ня, що пен­сія не є при­ва­тною вла­сні­стю та­кої лю­ди­ни. Та­кож Єв­ро­пей­ський суд ви­ко­ри­сто­вує Єв­ро­пей­ську со­ці­аль­ну хар­тію, як до­да­тко­ве дже­ре­ло пра­ва. Крім то­го, в між­на­ро­дних­до­ку­мен­та­хз пи­тань вну­трі­шньо­го пе­ре­мі­ща­н­ня — є за­бо­ро­на дис­кри­мі­на­ції. Тоб­то не по­вин­но бу­ти не­га­тив­но­го роз­рі­зне­н­ня на фа­кті пе­ре­мі­ще­н­ня. Са­ме пен­сіо­не­ри-ВПО не мо­жуть ко­ри­сту­ва­ти­ся сво­бо­дою пе­ре­су­ва­н­ня, дру­гий мо­мент, що во­ни по­вин­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тіль­ки один банк», — до­дає ра­дник з пра­во­вих пи­тань Агент­ства ООН у спра­вах бі­жен­ців Лі­дія КУ­ЗЬМЕН­КО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.