Без «зі­рок»

МОЗ про­по­нує зро­би­ти більш жорс­тки­ми пра­ви­ла ре­кла­ми лі­ків

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

УМі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни зби­ра­ю­ться ім­пле­мен­ту­ва­ти єв­ро­пей­ські нор­ми ре­кла­ми лі­ків зав­дя­ки за­ко­но­про­е­кту «Про вне­се­н­ня змін до де­яки­хза­ко­но­дав­чи­ха­ктів Укра­ї­ни (що­до удо­ско­на­ле­н­ня по­ряд­ку ре­кла­ми лі­кар­ськи­хза­со­бів)».

До­ку­мент має по­си­ли­ти від­по­від­аль­ність ви­ро­бни­ків, за­мов­ни­ків і транс­ля­то­рів ре­кла­ми фарм­про­ду­кції. Зокре­ма, за по­ру­ше­н­ня ви­мог про­по­ну­є­ться збіль­ши­ти штраф, який за­раз ста­но­вить 300 не­о­по­да­тко­ва­них мі­ні­му­мів (п’ять ти­сяч гри­вень), до 5% від лі­цен­зо­ва­но­го пла­те­жу за ре­а­лі­за­цію про­ду­кції.

За да­ни­ми фа­хів­ців, фар­ма­цев­ти­чна ре­кла­ма сьо­го­дні за­ймає на те­ле­ба­чен­ні 30— 50% від усьо­го та­ко­го про­ду­кту. Ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що най­біль­ша про­бле­ма, яку ство­рює ре­кла­ма лі­кар­ськи­хза­со­бів, зокре­ма не­лі­цен­зо­ва­ни­х­пре­па­ра­тів, — спо­ну­ка­н­ня гро­ма­дян до са­мо­лі­ку­ва­н­ня (близь­ко 69% укра­їн­ців ни­ні лі­ку­ю­ться пе­ре­ва­жно са­мо­стій­но). Це, у свою чер­гу, при­зво­дить до зни­же­н­ня три­ва­ло­сті жи­т­тя та ін­ва­лі­ди­за­ції.

«Учо­ра ми чо­ти­ри го­ди­ни про­во­ди­ли мо­ні­то­ринг ре­кла­ми лі­кар­ськи­хза­со­бів на те­ле­ба­чен­ні. Про­ди­ви­ли­ся 45 ро­ли­ків, з яки­ху дво­хви­пад­ка­х­пре­па­ра­ти бу­ли не­за­ре­є­стро­ва­ні, шість — за­бо­ро­не­ні до ре­кла­му­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Тоб­то, 12,5% ре­кла­ми — це ре­кла­ма за­бо­ро­не­ни­хлі­ків», — акцен­тує Ро­ман ІЛИК, за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я.

За да­ни­ми Ро­ма­на Іли­ка, по­пит на фарм­пре­па­ра­ти з ко­жним ро­ком зро­стає. У 2017 укра­їн­ці ку­пи­ли по­над 1,2 мі­льяр­да упа­ко­вок лі­кар­ськи­хза­со­бів, а це близь­ко 70 мі­льяр­дів гри­вень. За ре­це­птом і ам­бу­ла­тор­но вжи­ва­ли­ся ли­ше 12,6% з них(у Єв­ро­пі — 40—70%). Та­кож, за да­ни­ми екс­пер­тів, 50% лі­ків, які ре­кла­му­ють те­ле­ка­на­ли, не ма­ють до­ве­де­но­го клі­ні­чно­го ефе­кту.

«За чин­ним за­ко­но­дав­ством МОЗ обме­же­не у мо­жли­во­стя­хмо- ні­то­рин­гу і кон­тро­лю за лі­кар­ськи­ми за­со­ба­ми. Ре­кла­ма вре­гу­льо­ва­на час­тко­во, від­су­тній кон­троль за ви­ко­на­н­ням за­бо­рон, — ка­же Ро­ман Ілик. — Но­вим за­ко­но­про­е­ктом ми про­по­ну­є­мо до існу­ю­чих за­бо­рон, як, на­при­клад, за­бо­ро­на ре­кла­ми ре­це­птур­ни­хлі­кар­ських за­со­бів, до­да­ти до­да­тко­ві ви­мо­ги. Так, за­бо­ро­ня­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції про ефе­ктив­ність за­со­бу, за­бо­ро­ня­є­ться ре­кла­му­ва­ти лі­ки по­пу­ляр­ним осо­бам, не до­зво­ля­ти­ме­ться ін­фор­ма­ція про те, що цей лі­кар­ський за­сіб — для ді­тей».

Пе­ре­дба­ча­є­ться, що, як і ра­ні­ше, кон­тро­лю­ва­ти ри­нок ре­кла­ми лі­кар­ськи­хза­со­бів бу­дуть МОЗ, Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет та Держ­прод­спо­жив­слу­жба. МОЗ про­по­нує до­лу­чи­ти­ся до обго­во­ре­н­ня за­ко­но­про­е­кту всі­хза­ці­кав­ле­них— фарм­ви­ро­бни­ків, ме­ди­чну спіль­но­ту, гро­мад­ськість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.