«Gala Europa»

19 трав­ня в На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни від­бу­де­ться твор­чій ве­чір

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Цей кон­церт при­свя­чу­є­ться Дню Єв­ро­пи в Укра­ї­ні. На­га­да­є­мо, про­во­ди­ти гран­две­чо­ри в Ки­є­ві в трав­ні, на яки­хви­сту­па­ють най­ві­до­мі­ші спів­а­ки і му­зи­кан­ти сві­ту, вже ста­ло гар­ною тра­ди­ці­єю, яка роз­по­ча­ла­ся три ро­ки то­му. Ав­то­ром ідеї є ві­до­мий ди­пло­мат Ні­ко­ла Фран­ко Бал­ло­ні, який за­зна­чає: «Я пи­ша­юсь тим, що сьо­го­дні куль­тур­на ди­пло­ма­тія є одним із клю­чо­ви­хін­стру­мен­тів зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Іта­лії, її ві­зи­тів­кою, пред­став­ле­ною тра­ди­ці­я­ми, істо­рі­єю та куль­ту­рою»...

Ни­ні­шній за­хід від­бу­де­ться за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­ни­х­справ Укра­ї­ни, По­соль­ства Іта­лії в Укра­ї­ні, Іта­лій­сько­го ін­сти­ту­ту куль­ту­ри в Укра­ї­ні та По­соль­ства Бол­га­рії в Укра­ї­ні (сьо­го­дні ця кра­ї­на го­ло­вує в ЄС).

У кон­цер­ті бра­ти­муть участь: зір­ки з-за кор­до­ну: Мар­ко Мі­ша­нья (альт, Іта­лія), Ве­се­лін Ми­хай­лов ( ба­ри­тон, Бол­га­рія) та Со­фія Со­ло­вій ( со­пра­но, Укра­ї­на — Іта­лія), Га­брі­є­ла Ге­ор­гі­є­ва (со­пра­но, Бол­га­рія), Га­е­та­но ді Бак­ко ( са­ксо­фон, Іта­лія), а та­кож со­лі­сти На­ціо­наль­ної опе­ри; Ва­лен­тин Ди­тюк (те­нор), Сер­гій Ма­ге­ра ( бас) та Оле­ксандр Мель­ни­чук ( ба­ри­тон), які ви­сту­па­ти­муть ра­зом із Сим­фо­ні­чним ор­ке­стром та хо­ром (ди­ри­гент — Ми­ко­ла Дя­дю­ра, хор­мей­стер — Бо­г­дан Пліш). У про­гра­мі про­лу­на­ють тво­ри: В. А. Мо­цар­та, Л. Бе­тхо­ве­на, Дж. Рос­сі­ні, Дж. Вер­ді, С. Мо­ню­шка, Ж. Бі­зе, М. Ли­сен­ка, Дж.Пуч­чі­ні, П.Ітур­раль­де, а та­кож від­бу­ду­ться прем’ єри, які на­пи­са­ні Ма­ре­на Ма­ре, Ан­то­ніо Рол­ла і Да­рі­у­са Мі­йо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.