#Чу­жи­хДі­тейНе­Бу­ває

Вер­хов­на Ра­да під­три­ма­ла в пер­шо­му чи­тан­ні дру­гий па­кет за­ко­но­про­е­ктів, спря­мо­ва­них на за­без­пе­че­н­ня прав ді­тей з не­пов­них сі­мей

Den (Ukrainian) - - День України - АКТУАЛЬНО

16трав­ня де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди під­три­ма­ли в пер­шо­му чи­тан­ні дру­гий па­кет за­ко­но­про­е­ктів, роз­ро­бле­ни­ху ме­жа­х­іні­ці­а­ти­ви Мі­ні­стер­ства юсти­ції #Чу­жи­хДі­тейНе­Бу­ває. Про це по­ві­до­мив мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко, пе­ре­дає www. kmu. gov. ua. « Ми ста­ли ще на крок ближ­че до за­без­пе­че­н­ня прав ді­тей, які зро­ста­ють у не­пов­ни­хсім’ях », — на­го­ло­сив очіль­ник Мін’юсту.

Він та­кож до­дав, що де­пу­та­ти під­три­ма­ли під­го­тов­ку до дру­го­го чи­та­н­ня всі­хтрьо­хза­ко­но­про­е­ктів, які вхо­ди­ли до цьо­го па­ке­та, за ско­ро­че­ною про­це­ду­рою. «Це зна­чить, що вже на­сту­пно­го се­сій­но­го ти­жня Вер­хов­на Ра­да змо­же про­го­ло­су­ва­ти ці за­ко­ни в ці­ло­му», — за­зна­чив мі­ністр юсти­ції.

Се­ред за­про­по­но­ва­ни­ху за­ко­но­про­е­кта­х­змін: си­сте­ма до­да­тко­ви­хфі­нан­со­ви­хсан­кцій для не­пла­тни­ків у роз­мі­рі від 20% до 50% від су­ми бор­гу; си­сте­ма ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го аре­шту ко­штів бор­жни­ків; при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті осіб, які ухи­ля­ю­ться від су­спіль­но ко­рис- ни­хро­біт; обов’язок за­су­дже­них пра­цю­ва­ти, щоб за­без­пе­чи­ти спла­ту алі­мен­тів; укра­їн­ці, які хо­чуть по­сі­сти ке­рів­ні по­са­ди на держ­слу­жбі, по­вин­ні бу­дуть по­да­ти до­від­ку про те, що во­ни не ма­ють бор­гів пе­ред ді­тьми про­тя­гом більш ніж 6 мі­ся­ців; звіль­не­н­ня чи­нов­ни­ків, які ма­ють за­бор­го­ва­ність про­тя­гом більш ніж 12 мі­ся­ців; звіль­не­н­ня ді­тей від обов’ яз­ку утри­му­ва­ти не­пра­це­зда­тни­хба­тьків, які не пла­ти­ли алі­мен­ти по­над три ро­ки; за­сто­су­ва­н­ня обме­жень пер­шо­го па­ке­та до ба­тьків, які не пла­тять ді­тям з ін­ва­лі­дні­стю або тяж­ко хво­рим ді­тям уже пі­сля то­го, ко­ли борг пе­ре­ви­щить су­му за три мі­ся­ці; збіль­ше­н­ня рів­ня мі­ні­маль­но­го утри­ма­н­ня ди­ти­ни тим із ба­тьків, хто не про­жи­ває з ро­ди­ною.

До дру­го­го па­ке­та в ме­жа­х­іні­ці­а­ти­ви #Чу­жи­хДі­тейНе­Бу­ває вхо­дять три до­ку­мен­ти: про­ект за­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яки­хза­ко­но­дав­чи­ха­ктів Укра­ї­ни що­до по­си­ле­н­ня со­ці­аль­но­го за­хи­сту осіб, які до­гля­да­ють за хво­ри­ми ді­тьми» (№ 8294 від 19.04.2018), про­ект За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до ста­тей 165 та 166 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни» (№ 8295 від 19.04.2018) та про­ект За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яки­хза­ко­но­дав­чи­ха­ктів Укра­ї­ни що­до ство­ре­н­ня еко­но­мі­чни­хпе­ре­д­умов для по­си­ле­н­ня за­хи­сту пра­ва ди­ти­ни на на­ле­жне утри­ма­н­ня» (№ 8296 від 19.04.2018 р.).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.