Пів­ні­чна Ко­рея по­гро­жує ска­су­ва­ти са­міт Кім Чен Ина і Трам­па

Den (Ukrainian) - - День Планети -

За­сту­пник мі­ні­стра за­кор­дон­ни­х­справ Пів­ні­чної Ко­реї Кім Ке Гван за­явив, що йо­го кра­ї­на «не бу­де за­ці­кав­ле­на в пе­ре­го­во­рах» зі США, якщо адмі­ні­стра­ція аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та бу­де «за­га­ня­ти в кут» Пхе­ньян і в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку ви­ма­га­ти­ме від­мо­ви­ти­ся від ядер­ної зброї, по­ві­дом­ляє DW. За йо­го сло­ва­ми, лі­дер КНДР Кім Чен Ин по­ки що ви­вчає, на­скіль­ки до­ціль­ною є йо­го са­міт із аме­ри­кан­ським пре­зи­ден­том. Тим ча­сом Бі-Бі-Сі від­зна­чає, що ві­це­прем’єр КНДР зви­ну­ва­тив США в без­роз­су­дни­хза­ява­хі при­хо­ву­ван­ні злі­сни­хна­мі­рів, при цьо­му, ймо­вір­но, ма­ю­чи на ува­зі сло­ва ра­дни­ка з нац­без­пе­ки США Джо­на Бол­то­на, який не­що­дав­но ска­зав, що Пів­ні­чна Ко­рея мо­же на­слі­ду­ва­ти лі­вій­ську мо­дель ядер­но­го роз­збро­є­н­ня. Крім то­го, Пхе­ньян ска­су­вав за­пла­но­ва­ну на 16 трав­ня зу­стріч із пів­ден­но­ко­рей­ськи­ми чи­нов­ни­ка­ми на знак про­те­сту про­ти спіль­ни­хвій­сько­ви­хна­вчань США та Пів­ден­ної Ко­реї, що від­бу­ва­ю­ться 14— 25 трав­ня. Прес-се­кре­тар Бі­ло­го до­му Са­ра Сан­дерс по­ві­до­ми­ла, що цю ін­фор­ма­цію «взя­ли до ува­ги». Са­міт за уча­стю Кім Чен Ина та До­наль­да Трам­па має від­бу­ти­ся 12 черв­ня в Сін­га­пу­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.