«Хо­ро­ший старт»

Брюс­сель за­пев­нив Те­ге­ран, що пра­гне збе­рег­ти ядер­ну уго­ду

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Під час зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­ни­х­справ Фран­ції, Ні­меч­чи­ни, Ве­ли­ко­бри­та­нії, а та­кож Іра­ну вер­хов­на пред­став­ни­ця ЄС із зов­ні­шньої та без­пе­ко­вої по­лі­ти­ки Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні на­го­ло­си­ла, що сто­ро­ни про­дов­жать ім­пле­мен­ту­ва­ти ядер­ну уго­ду «до­бро­со­ві­сно та в кон­стру­ктив­ній атмо­сфе­рі». «Ми бу­де­мо пра­цю­ва­ти над зна­хо­дже­н­ням спіль­но­го рі­ше­н­ня», — ци­тує її сло­ва Politico. Гла­ва МЗС Іра­ну Джа­вад За­ріф від­зна­чив, що це «хо­ро­ший старт». «Ми на пра­виль­но­му шля­ху... ба­га­то що за­ле­жить від то­го, що ми мо­же­мо зро­би­ти в на­сту­пні кіль­ка ти­жнів», — ска­зав він, по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да». 8 трав­ня пре­зи­дент США До­нальд Трамп ухва­лив рі­ше­н­ня ви­йти зі Спіль­но­го все­ося­жно­го пла­ну дій — ядер­ної уго­ди з Іра­ном, про­те єв­ро­пей­ські кра­ї­ни — Фран­ція, Ве­ли­ко­бри­та­нія та Ні­меч­чи­на — що та­кож є під­пи­сан­та­ми до­ку­мен­ту, ви­сло­ви­ли­ся на ко­ристь її збе­ре­же­н­ня. Пе­ред пе­ре­го­во­ра­ми мі­ністр за­кор­дон­ни­х­справ Ве­ли­ко­бри­та­нії Бо­рис Джон­сон на­го­ло­сив, що Лон­дон про­дов­жує вва­жа­ти ядер­ну уго­ду «жит­тє­во не­об­хі­дною для на­шої спіль­ної без­пе­ки і за­ли­ша­є­ться пов­ні­стю від­да­ним її під­трим­ці». На фото злі­ва на­пра­во: Фе­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні, Джа­вад За­ріф, гла­ва МЗС Фран­ції Жан-Ів Ле Дрі­ан, гла­ва МЗС Ні­меч­чи­ни Гай­ко Ма­ас, Бо­рис Джон­сон.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.