«На­пев­но, по­спі­ша­ли»

Що галь­мує до­по­мо­гу екс-бран­цям «ОРДЛО»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ці­ну во­лі, зві­сно, важ­ко ви­мі­ря­ти в гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті, та уряд спро­бу­вав. Від­по­від­но до по­ста­но­ви Ка­бмі­ну від 31 сі­чня цьо­го ро­ку «Де­які пи­та­н­ня со­ці­аль­ної під­трим­ки осіб, звіль­не­ни­хз по­ло­ну», ко­ли­шні бран­ці «ОРДЛО» ма­ють пра­во на одно­ра­зо­ву ви­пла­ту у су­мі 100 ти­сяч гри­вень. На це мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти тіль­ки ті, хто по­вер­нув­ся на сво­бо­ду 27 гру­дня 2017 ро­ку та 24 сі­чня цьо­го ро­ку. Крім то­го, пе­ред­ба­ча­лась роз­роб­ка про­гра­ми ре­а­бі­лі­та­ції за­ру­чни­ків, їхній без­опла­тний ме­ди­чний су­про­від, пра­во­ва підтримка та на­віть спри­я­н­ня в отри­ман­ні жи­тла. Про­те для біль­шо­сті звіль­не­ни­х­бран­ців усе це за­ли­ши­лось обі­цян­ка­ми. При­найм­ні 100 ти­сяч гри­вень не отри­мав жо­ден екс-по­ло­не­ний.

Як пи­сав «День», ви­дав­ши від­по­від­ну по­ста­но­ву, уряд не про­пи­сав про­це­ду­ри, за якою мо­жна отри­му­ва­ти ці ко­шти, те, яке мі­ні­стер­ство за це від­по­від­а­ти­ме. Управ­лі­н­ня со­ці­аль­но­го за­хи­сту на мі­сцях не отри­ма­ли від СБУ спи­ски осіб, яким ці ви­пла­ти вза­га­лі пе­ред­ба­ча­ю­ться (див. ма­те­рі­ал «Дві­чі за­ру­чни­ки», №60 за 5 кві­тня 2018 ро­ку).

Зго­дом уряд ви­зна­чив­ся, що роз­по­ря­дни­ком ко­штів бу­де Мі­ні­стер­ство з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­хте­ри­то­рій та вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ни­хо­сіб, яке ві­зьме на ці ці­лі орі­єн­тов­но 96 міль­йо­нів гри­вень із про­гра­ми «За­хо­ди що­до за­хи­сту і за­без­пе­че­н­ня прав та ін­те­ре­сів осіб, по­збав­ле­ни­х­осо­би­стої сво­бо­ди вна­слі­док дій не­за­кон­ни­х­зброй­ни­хфор­му­вань та/або ор­га­нів вла­ди Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції».

ГРО­МАД­СЬКІСТЬ ЗАБУЛИ

Ще один крок на­зу­стріч звіль­не­ним бран­цям Ка­бмін зро­бив, прийняв­ши 18 кві­тня по­ря­док ви­ко­ри­ста­н­ня зга­да­них96 міль­йо­нів гри­вень. По­ря­док пе­ред­ба­чає, що гро­ші мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ли­ше в дво­хна­пря­мах . Пер­ший — від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті по­слуг із на­да­н­ня про­фе­сій­ної пра­во­вої до­по­мо­ги для за­хи­сту і за­без­пе­че­н­ня прав та ін­те­ре­сів осіб, по­збав­ле­ни­х­осо­би­стої сво­бо­ди вна­слі­док дій не­за­кон­них зброй­ни­хфор­му­вань, оку­па­цій­ної адмі­ні­стра­ції та/або ор­га­нів вла­ди РФ на ТОТ у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях(у то­му чи­слі за­ру­чни­ків), осіб, які по­стра­жда­ли від те­ро­ри­сти­чно­го акту, а та­кож на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Ін­ший на­прям — ви­пла­ти одно­ра­зо­вої гро­шо­вої до­по­мо­ги та­ким осо­бам. Утім, це не по­кра­щи­ло си­ту­а­цію кар­ди­наль­но.

« Про­бле­ма по­ля­га­ла в то­му, що гро­ші не мо­жна бу­ло ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти без зга­да­но­го по­ряд­ку, — по­яснює Оль­га СКРИПНИК, го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Крим­ська пра­во­за­хи­сна гру­па» . — 18 кві­тня не­спо­ді­ва­но для нас Ка­бмін за­твер­джує но­ву по­ста­но­ву, яка за­зна­чає, що ко­шти мо­жна ви- ко­ри­сто­ву­ва­ти ро­ди­чам як ви­тра­ти на про­фе­сій­ну пра­во­ву до­по­мо­гу. Тоб­то, на­ре­шті, це мо­же до­по­мог­ти крим­ським бран­цям отри­ма­ти ко­шти на адво­ка­тів. Але сьо­го­дні це не діє. Бо, як іде­ться в цій по­ста­но­ві, для цьо­го тре­ба за­твер­ди­ти по­ло­же­н­ня про спе­ці­аль­ну ко­мі­сію, яка за­твер­джу­ва­ти­ме рі­ше­н­ня, ко­го мо­жна фі­нан­су­ва­ти, а ко­го ні. Та­кої ко­мі­сії не­має. До­ки Мі­нТОТ її за­твер­дить, роз­ро­бить це по­ло­же­н­ня, ми­не час. Тоб­то цей пункт не пра­цює вза­га­лі».

«Ще є та­кий ри­зик: до зга­да­ної ко­мі­сії ма­ють вхо­ди­ти пред­став­ни­ки Мін­фі­ну, Мін’юсту, МВС, Мін­со­цпо­лі­ти­ки та СБУ, але жо­дно­го сло­ва — про пра­во­за­хи­сни­ків і гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, які, на від­мі­ну від рі­зни­хмі­ні­стерств, чо­ти­ри ро­ки ве­дуть цю про­бле­му, спіл­ку­ю­ться з ро­ди­ча­ми, пра­цю­ють на оку­по­ва­ни­хте­ри­то­рі­ях , ви­вча­ють ма­те­рі­ли справ, — про­дов­жує Оль­га Скрипник. — Тож ло­гі­чно вклю­чи­ти та­ки­х­пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті. Сьо­го­дні най­кра­ще бу­ло б, щоб Мі­нТОТ ство­рив ро­бо­чу гру­пу з екс­пер­та­ми, щоб на­пра­цю­ва­ти це по­ло­же­н­ня нор­маль­но, щоб во­но вза­га­лі не за­бло­ку­ва­ло ви­да­чу ци­хко­штів».

«ПО­ЛІ­ТИ­ЧНІ ПЕРЕГОНИ СТВОРЮЮТЬ НО­ВІ ПРО­БЛЕ­МИ»

Так са­мо не роз­бло­кує но­ва по­ста­но­ва про­бле­ми зі ста ти­ся­ча­ми гри­вень. Як і ра­ні­ше, на ни­хмо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти ли­ше бран­ці, звіль­не­ні 27 гру­дня та 24 сі­чня. «А як же ре­шта? Був звіль­не­ний Ген­на­дій Афа­на­сьєв, Ахтем Чий­гоз, Іль­мі Уме­ров, — звер­тає ува­гу Оль­га Скрипник. — Чо­мусь про­пи­са­на ду­же вузь­ка ка­те­го­рія тих, ко­му мо­жна до­по­мог­ти. І ця ви­пла­та роз­ра­хо­ва­на на шість мі­ся­ців від по­яви по­ста­но­ви, тоб­то до черв­ня-ли­пня. Ча­су за­ли­ша­є­ться ма­ло».

Чо­му дер­жа­ві не вда­є­ться на­віть із дру­гої спро­би під­три­ма­ти тих, хто про­йшов сім кіл пе­кла в «ОРДЛО» чи оку­по­ва­но­му Кри­му? Пра­во­за­хи­сни­ця вба­чає при­чи­ну у від­су­тно­сті ком­пе­тен­тни­хфах ів­ців. «Ма­ло лю­дей во­ло­ді­ють ці­єю ін­фор­ма­ці­єю, ча­сто та­кі до­ку­мен­ти пи­шуть лю­ди, да­ле­кі від про­бле­ми. Чо­мусь не за­лу­ча­ю­ться пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції, — ре­зю­мує Оль­га Скрипник. — Є ще більш гло­баль­на про­бле­ма: від­су­тність стра­те­гії за­хи­сту лю­дей на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Ко­жне мі­ні­стер­ство по-сво­є­му уяв­ляє, як їхзах ища­ти. Але не­має єди­но­го ба­че­н­ня, ко­ор­ди­на­ції між ві­дом­ства­ми, спів­пра­ці з пра­во­за­хи­сни­ка­ми і ро­ди­ча­ми по­ло­не­них, то­му по­стій­но ма­є­мо та­кі не­до­ско­на­лі до­ку­мен­ти. Крім то­го, весь час ма­є­мо по­лі­ти­чне за­мов­ле­н­ня. На­пев­но, з ці­єю по­ста­но­вою по­спі­ша­ли, щоб ви­ко­на­ти обі­цян­ку Пре­зи­ден­та про сто ти­сяч гри­вень звіль­не­ним по­ло­не­ним, щоб яко­мо­га швид­ше це пи­та­н­ня ви­рі­ши­ти та не втра­ча­ти по­лі­ти­чні рей­тин­ги. Але во­ни за­че­пи­ли ін­ші про­бле­ми, які не ви­рі­шу­ю­ться. Тоб­то по­лі­ти­чні перегони не впли­ва­ють на якість по­ста­нов, а нав­па­ки, створюють для лю­дей но­ві про­бле­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.