«Ме­сни­ки»: дов­ге про­ща­н­ня

Кіль­ка­де­сят слів уті­хи для тих, хто су­мує за за­ги­бли­ми ге­ро­я­ми в но­во­му бо­йо­ви­ку «Вій­на не­скін­чен­но­сті»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Упро­кат ви­йшов 19-й фільм із все­сві­ту Ме­сни­ків за мо­ти­ва­ми ко­мі­ксів кор­по­ра­ції Marvel — « Вій на не - скін чен нос ті » ( ре жи се ри — Ен­то­ні й Джо Рус­со). І, су­дя­чи з усьо­го, по­ті­шить він не всіх ша­ну­валь­ни­ків ци­клу.

За­га­лом, жанр кі­но­ко­мі­ксу, не­зва­жа­ю­чи на при­стра­сті, які з не­люд­ською си­лою спа­ла­ху­ють у ко­жно­му сю­же­ті, — спра­ва ду­же пра­гма­ти­чна. Про­дю­се­ри та­ких про­е­ктів ма­ють спра­ву не з ко­смі­чним злом, а з си­лою на­ба­га­то не­вбла­ган­ні­шою — рин­ком. А щоб пе­ре­ма­га­ти в би­тві за сер­ця й га­ман­ці гля­да­чів, тре­ба ди­ви­ти­ся на кіль­ка кро­ків упе­ред.

Про те, що «Вій­на не­скін­чен нос ті » ста не зве ден ням ра - хун ків з іс ну ю чим ва рі ан том Мес ни ків, стає зро зу мі ло ще на по­ча­тку, ко­ли го­лов­ний ан­та­го­ніст Та нос уби ває за галь но го улю­блен­ця Ло­кі (Том Хід­дл­стон) зі сло­ва­ми: «Біль­ше жо­дних воск ре сінь » . У пев но му сен сі це мож на вва жа ти гас лом філь му. В по­пе­ре­дніх се­рі­ях ге­рої не раз опи­ня­ли­ся на ме­жі за­ги­бе­лі, але в остан­ню мить ди­вом ря­ту­ва­ли - ся; ма­ло то­го, до них до­да­ва­ли­ся но ві во ї ни світ ла. У під сум ку, фран­ши­за ви­яви­ла­ся про­сто пе­ре ван та же ною дій о ви ми осо ба - ми й сю жет ни ми лі ні я ми. Тож про­дю­се­ри зре­штою вчи­ни­ли, як у бо ро да то му анек до ті: зі бра ли всіх ра зом, щоб зни щи ти. Або, вжи ва ю чи біз нес- ме­та фо ру, оп - ти­мі­зу­ва­ти ви­тра­ти.

У « Вій ні не скін чен нос ті » кон­флікт спри­чи­няє Та­нос, одер­жи мий іде­єю вста нов лен ня все - сві­тньої гар­мо­нії, що­прав­да, ре­цепт у ньо го біль шо виць кий: зни­ще­н­ня по­ло­ви­ни люд­ства. То­ді ін­ша по­ло­ви­на жи­ти­ме ща­сли­во. Щоб здій­сни­ти це, він зби­рає Ка­ме­ні не­скін­чен­но­сті, ко­жен з яких дає вла­ду над тим чи ін­шим ас пек том людсь кої чи фі зич ної дій­сно­сті. Ма­ю­чи пов­ний комп - лект, він мо­же вчи­ни­ти рі­за­ни­ну ли­ше одним по­ру­хом паль­ців.

Та­но­су про­ти­сто­ять аж дві су­пер­ко­ман­ди: Ме­сни­ки й Вар­то­ві Га лак ти ки з од ной мен но го ци­клу, а ще на до­да­чу — афри­кан­ський ко­роль Чор­на Пан­те­ра і ма­гі­чний До­ктор Стрендж.

Все, за що люб лять кі но - ат рак ці о ни Marvel, тут є. За па - мо­ро­чли­ві спе­це­фе­кти, по­бо­ї­ща з за­сто­су­ва­н­ням усіх мо­жли­вих ти пів зброї в усіх мож ли вих се - ре до ви щах із кос мо сом включ - но. Між дво бо я ми пер со на жі всти га ють ще й по го во ри ти, ін - ко ли на віть до во лі до теп но. А втім, є сут тє ва від мін ність від по­пе­ре­дніх 18 філь­мів: цьо­го ра­зу хе пі- енд не га ран то ва но. Ве - ле тень Та нос у ви ко нан ні Джо - ша Бро лі на — теж не ти по вий ли­хо­дій. У ньо­му є пев­на ве­лич і вод но час здат ність до ціл ком щи­рих емо­цій. Бо­ро­ти­ся з та­ким гу ма ні зо ва ним во ро гом по­справ­жньо­му важ­ко.

Тра гіч ні фі на ли для « Мар вел » — не но ви на; вар то зга да ти ми ну ло річ но го « Ло га - на», в яко­му смерть Ро­со­ма­хи — одно­го з най­ві­до­мі­ших му­тан­тів­лю­дей Ікс — по­ка­за­но з про­ни­зли­вим дра­ма­ти­змом. Пе­ред бра­та­ми Рус­со сто­я­ло, однак, на­ба­га то склад ні ше за вдан ня: роз - ван­та­жи­ти весь про­ект, роз­чи­сти ти те ри то рію. Бо час ми нає, акто­ри ста­рі­ють, сю­же­ти ви­чер - пу ють ся. Пе ре мо гу Та но са сце - на­ри­сти мо­ти­ву­ють ду­же про­сто: йо го суп ро тив ни ки — за над то лю­дя­ні, і є ме­жа, яку во­ни не го­то ві пе ре сту пи ти. А він зда тен. Тож біль­ше жо­дних во­скре­сінь.

Хо­ро­ша но­ви­на — в то­му, що на 2019-й за­пла­но­ва­но ви­хід чет вер тих « Мес ни ків » . Про зор - ли­ві «мар­ве­ло­знав­ці» вже ви­сло­ви­ли при­пу­ще­н­ня, що ми не по­ба чи мо тих, хто за ги нув до фа - таль­но­го кла­ца­н­ня Та­но­са. Тож, во­че­видь, му­си­мо по­про­ща­ти­ся з Ло­кі, і це пра­во­мір­но, бо най­кра­щі дні бо­га обма­ну вже по­за­ду, а в якос ті по зи тив но го ге роя він, че­сно ка­жу­чи, не­ці­ка­вий. Зе­ле­но­шкі­ра Га­мо­ра з Вар­то­вих, так са­мо як і чер­во­но­ли­ций Ві­жн із Ме­сни­ків, за­ли­ши­ли­ся ціл­ко­ви­то прі­сни­ми й не­впли­во­ви­ми, тож фран­ши­за від їхньої від­су­тно­сті втра­тить не­ба­га­то. Решта ж ге­ро­їнь та ге­ро­їв, зокре­ма Чор­на Пан те ра, Ба кі, Зо ря ний Лорд, Чер­во­на Ві­дьма, роз­си­па­є­ться на по­рох уже пі­сля вбив­чо­го же­сту Та­но­са; та ж до­ля на­здо­га­няє ку­ра­то­ра Ме­сни­ків Ні­ка Ф’юрі, але він всти­гає пе­ре­да­ти си­гнал Ка­пі­та­ну Мар­вел.

Оце і є, схо же, при хо ва - ний ко­зир. Ка­пі­тан Мар­вел (зем­не ім’я — Ке­рол Ден­верс) — одна з най­мо­гу­тні­ших ге­ро­їнь ко­мі­ксів про Ме­сни­ків. «Мар­вел» дав­но вже го­тує від­по­відь на «Ди­во­жін­ку» їхніх одві­чних су­пер­ни­ків із DC Comics. І ще один си­гнал на­дії — хо­ча Лю­ди­на-Па­вук і роз си па єть ся ра зом з ін ши ми, але то­го ж 2019-го в ньо­го за­пла­но­ва­ний соль­ний фільм.

Тож, во че видь, си ту а ція роз­гор­та­ти­ме­ться на­сту­пним чи­ном: за до по мо гою Ке рол, яка має в со­бі ДНК іно­пла­не­тно­го во­ї­на, вда­сться пе­ре­гра­ти про­кля­т­тя Та но са, « пе ре мо та ти » йо го. Та ким чи ном, вся ма ши на за - пра­цює зно­ву.

Ось та­ке дов­ге, дов­ге про­ща­н­ня. Ота­ка (не)стра­шна пом­ста.

ФО­ТО З САЙ­ТА AFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.