Ге­ор­гій ТУ­КА:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На п’ ято­му ро­ці вій­ни го­стро по­стає пи­та­н­ня розв’ яза­н­ня жи­тло­вих про­блем ВПО. За да­ни­ми до­слі­дже­н­ня, 80% пе­ре­се­лен­ців пла­ну­ють за­ли­ша­ти­ся в но­вих до­мів­ках, оскіль­ки по­вер­не­н­ня до­до­му мо­же бу­ти не­без­пе­чним для жи­т­тя. Ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня жи­тла ба­зу­є­ться не тіль­ки на не­об­хі­дно­сті ви­ді­ле­н­ня пев­них ко­штів із дер­жав­но­го бю­дже­ту, а й на ви­ко­ри­стан­ні ко­штів із мі­сце­вих бю­дже­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.