Ува­га – на Він­дзор

У су­бо­ту, 19 трав­ня, від­бу­де­ться ве­сі­л­ля прин­ца Гар­рі та Ме­ган Маркл

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лі­я­ПУШКАРУК, «День» Фо­то РЕЙТЕР

Ве­ли­ко­бри­та­нія, а ра­зом з нею і весь світ пе­ре­бу­ва­ють у пе­ред­чут­ті свя­та, що на­ре­шті від­бу­де­ться 19 трав­ня — бри­тан­сько­го ко­ро­лів­сько­го ве­сі­л­ля. До­ки принц Гар­рі та йо­го на­ре­че­на аме­ри­кан­ська актор­ка Ме­ган Маркл здій­сню­ють остан­ні при­го­ту­ва­н­ня до зна­ко­во­го для них дня, ЗМІ з по­двій­ною си­лою обго­во­рю­ють де­та­лі та се­кре­ти уро­чи­сто­стей, за­вер­шу­ю­чи більш ніж чо­ти­ри­мі­ся­чний ма­ра­фон обго­во­ре­н­ня де­та­лей свя­та.

ЧО­МУ БРИТАНЦІ ЧЕ­КА­ЮТЬ ВЕ­СІ­Л­ЛЯ КОРОЛІВ?

Най­більш вір­ні та від­чай­ду­шні фа­на­ти вже зайня­ли свої по­зи­ції на ву­ли­цях Він­дзо­ра та пиль­ну­ють їх на­віть уно­чі, аби в день свя­та бо­дай одним оком по­ба­чи­ти мо­ло­дят, як про­їжджа­ють повз. За­га­лом очі­ку­є­ться, що в цей день мі­сто від­ві­да­ють по­над 100 тис. ту­ри­стів. Одне із по­яснень та­кої при­скі­пли­вої ува­ги — пе­ред­свя­тко­вий на­стрій. На­при­клад, ни­ні ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та II, а то­ді ще 21- рі­чна прин­це­са ви­йшла за­між за гер­цо­га Един­бурзь­ко­го Фі­лі­па Ма­унт­бет­те­на 1947 ро­ку, і то­ді по­дія по­да­ру­ва­ла стом­ле­ним від вій­ни бри­тан­цям про­мінь ра­до­сті та на­дії. На ву­ли­цях лю­ди ши­ку­ва­ли­ся у чер­ги в по­шу­ках ро­бо­ти, про­ду­ктів і про­си­ли ми­ло­сти­ню, ро­ди­ни, ро­зір­ва­ні вій­ною, на­ма­га­ли­ся возз’єд­на­ти­ся, де­які жін­ки втра­ти­ли чо­ло­ві­ків, які пі­шли з до­му на по­ле би­тви та ні­ко­ли не по­вер­ну­ли­ся, пи­ше The Washington Post. «Ко­ли влі­тку було ого­ло­ше­но про за­ру­чи­ни Єли­за­ве­ти та Фі­лі­па Ма­унт­бет­те­на, ба­га­то бри­тан­ців при­ві­та­ли но­ви­ну. Пі­сля стіль­кох стра­ж­дань пер­спе­кти­ва ко­ро­лів­сько­го ве­сі­л­ля, зда­ва­ло- ся, під­не­се дух на­ції», — йде­ться в стат­ті. Те­пер по­друж­жя, яке ми­ну­ло­го ро­ку від­зна­чи­ло 70-рі­чний — пла­ти­но­вий — юві­лей спіль­но­го жи­т­тя, очі­ку­ють у яко­сті го­стей на ве­сіл­лі їхньо­го ону­ка.

ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕ ОТРИ­МАВ «ЗО­ЛО­ТО­ГО КВИТКА»

Він­ча­н­ня Гар­рі та Ме­ган від­бу­де­ться в ка­пли­ці свя­то­го Ге­ор­гія у Він­дзор­сько­му па­ла­ці опів­дні за лон­дон­ським ча­сом. Ці­ка­во, що всьо­го за ти­ждень до по­дії, ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та II вла­сно­руч під­пи­са­ла так зва­ний Instrument of Consent — ру­ко­пи­сний до­ку­мент, яким во­на дає свою офі­цій­ну зго­ду на шлюб ону­ка з Ме­ган Маркл. Пі­сля він­ча­н­ня мо­ло­дя­та про­їду­ться ву­ли­ця­ми Він­дзо­ра, ві­та­ю­чись із лю­дьми. Пі­зні­ше від­бу­де­ться при­йом для го­стей свя­та. А вве­че­рі ба­тько Гар­рі — принц Чарльз — вла­штує при­ва­тний при­йом для близь­ких дру­зів і ро­ди­ни. Гля­да­чі змо­жуть по­ба­чи­ти все, крім обох при­йо­мів. УБри­та­нії по­дію транс­лю­ва­ти­муть ка­на­ли BBC, Sky News, ITV, у США — CBS, NBC, ABC New, BBC America.

АТРИ­БУ­ТИ СВЯ­ТА

Гар­рі та Ме­ган, го­ту­ю­чись до це­ре­мо­нії, усе ж при­від­кри­ли за­ві­су та­єм­ни­ці. На­при­клад, во­ни роз­по­ві­ли, що ка­пли­цю свя­то­го Ге­ор­гія при­кра­сять бі­ли­ми тро­ян­да­ми, піо­на­ми та на­пер­стян­ка­ми, а та­кож гіл­ка­ми бу­ка, бе­ре­зи, гра­ба. Роз­роб­ку ди­зай­ну до­ру­чи­ли фло­ри­сту Фі­ліп­пі Кре­док, яка має ство­ри­ти ком­по­зи­цію, що від­по­від­а­ти­ме «ди­ким та при­ро­дним ланд­ша­фтам, із яких бу­ли взя­ті ро­сли­ни», пи­ше Бі- Бі- Сі. На ве­чір­ньо­му при­йо­мі з на­го­ди ве­сі­л­ля го­стей по­ча­сту­ють ли­мон­ним тор­том із си­ро­пом бу­зи­ни, при­кра­ше­ним вер­шко­вим кре­мом і жи­ви­ми кві­та­ми. Як повідомили в Кен­синг­тон­сько­му па­ла­ці, він ма­ти­ме «яскра­вий ве­сня­ний смак» і спе­че йо­го вла­сни­ця пе­кар­ні Violet Клер Птак. За­про­ше­н­ня на ве­сі­л­ля бу­ли ви­ко­на­ні на бри­тан­сько­му папері чор­ним і зо­ло­ти­стим чор­ни­ла­ми зі США. Втім, най­біль­шою та­єм­ни­цею по­ки що за­ли­ша­є­ться, хто са­ме став ди­зай­не­ром ве­сіль­ної су­кні на­ре­че­ної: по­ки що ЗМІ ли­ше ро­блять при­пу­ще­н­ня з цьо­го при­во­ду, зга­ду­ю­чи та­ких ди­зай­не­рів, як Erdem, Ralph& Russo чи Alexander McQueen. Тим ча­сом Independent від­зна­чає, що в той час, як світ не­тер­пля­че очі­кує мо­жли­во­сті по­ба­чи­ти ве­сіль­ну су­кню на­ре­че­ної, ди­зай­не­ри че­ка­ють мо­жли­во­сті її зі­мі­ту­ва­ти, як тіль­ки Ме­ган з’яви­ться бі­ля вів­та­ря.

БЕЗ­ПЕ­КА: ГО­ТОВ­НІСТЬ НО­МЕР ОДИН

Унай­ближ­чі 72 го­ди­ни Він­дзор охо­ро­ня­ти­муть так пиль­но, як жо­дне ін­ше мі­сто сві­ту, за­зна­чає Reuters. Адже рі­вень за­гро­зи в кра­ї­ні до­сі пе­ре­бу­ває на дру­го­му рів­ні — у зв’яз­ку з ми­ну­ло­рі­чни­ми на­па­да­ми те­ро­ри­стів, що за­бра­ли жи­т­тя по­над 30 лю­дей. Під час ве­сі­л­ля стар­шо­го бра­та Гар­рі — Ві­лья­ма та йо­го на­ре­че­ної Кейт Мід­дл­тон ву­ли­ці Лон­до­на па­тру­лю­ва­ли 5 тис. по­лі­цей­ських. Скіль­ки пра­во­охо­рон­ців пиль­ну­ва­ти­муть спо­кій Гар­рі, Ме­ган та ко­ро­лів­ських го­стей — у по­лі­ції не по­ві­дом­ля­ють. Про­те ві­до­мо, що в мі­сті бу­де пе­ре­кри­то до­ро­ги, чер­гу­ва­ти­муть озбро­є­ні по­лі­сме­ни, а пе­ред тим, як ді­ста­ти­ся ву­лиць, що ото­чу­ють па­лац, лю­ди по­вин­ні бу­дуть прой­ти пе­ре­вір­ку та ска­ну­ва­н­ня, на кшталт то­го, що від­бу­ва­є­ться в ае­ро­пор­тах.

СКІЛЬ­КИ КОШТУВАТИМЕ ВЕ­СІ­Л­ЛЯ?

До­ки одні пе­ре­йма­ю­ться ро­ман­ти­кою, ін­ші під­хо­дять по по­дії з пра­кти­чної то­чки зо­ру. Ре­сурс Bridebook під­ра­ху­вав, що ве­сі­л­ля коштуватиме 32 млн фун­тів стер­лін­гів. Во­дно­час Reuters спо­ді­ва­є­ться на те, що по­дія при­не­се бри­тан­ській еко­но­мі­ці на­ба­га­то біль­ше — 500 млн фун­тів стер­лін­гів. СNN Money пи­ше, що біль­шою мі­рою ко­шти при­йдуть від по­ку­пок су­ве­ні­рів на пам’ять про по­дію, їжі та на­по­їв для ве­чі­рок, про­те ми­ну­лий до­свід свід­чить, що зна­чні ко­ро­лів­ські по­дії « не зав­жди про­ду­ку­ють ве­ли­кі гро­ші, яких би хо­тів бізнес». Аме­ри­кан­ський ре­сурс на­во­дить да­ні бри­тан­сько­го Офі­су на­ціо­наль­ної ста­ти­сти­ки, згі­дно з яким ве­сі­л­ля Ві­лья­ма та Кейт 2011 ро­ку не при­зве­ло до по­мі­тно­го зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки — за да­ни­ми ком­па­нії PwC, по­дія при­не­сла 107 млн фун­тів.

ТРА­ДИ­ЦІЇ ТА ЇХ ПО­РУ­ШЕ­Н­НЯ

Ме­ган і Гар­рі вже не­о­дно­ра­зо­во до­рі­ка­ли за по­ру­ше­н­ня ко­ро­лів­ських тра­ди­цій. Один із при­кла­дів — рі­ше­н­ня одру­жи­ти­ся в су­бо­ту, адже за­зви­чай мо­нар­хи бе­руть шлюб у бу­дній день, та­ким чи­ном да­ру­ю­чи сво­їм під­да­ним до­да­тко­вий ви­хі­дний і мо­жли­вість роз­ді­ли­ти з ними ра­дість. На­при­клад, Кейт і Ві­льям одру­жи­ли­ся в п’ ятни­цю, Єли­за­ве­та і Фі­ліп — у че­твер, а Ді­а­на та Чарльз — у се­ре­ду. Та­кож па­ра по­про­си­ла го­стей не да­ру­ва­ти їм тра­ди­цій­них по­да­рун­ків, а за­кли­ка­ла кра­ще ви­тра­ти­ти ко­шти на бла­го­дій­ність і до­да­ла спи­сок ор­га­ні­за­цій, які мо­жуть до­по­мог­ти в цьо­му.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.