«Iта­лій­ський страйк» за­гро­жує зу­пин­кою АМКР?

Пра­ців­ни­ки за­лі­зни­чно­го це­ху ПАТ «Ар­се­ло­рМіт­тал Кри­вий Ріг» при­єд­на­ли­ся до акції про­те­сту пра­ців­ни­ків «Укр­за­лі­зни­ці»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Їхні ви­мо­ги — під­ви­щи­ти за­ро­бі­тну пла­ту до єв­ро­пей­сько­го рів­ня в 1 тис. єв­ро та за­без­пе­чи­ти від­по­від­ність ру­хо­мо­го скла­ду стан­дар­там охо­ро­ни пра­ці. Ма­ши­ні­сти та по­мі­чни­ки те­пло­во­зів, скла­да­чі по­їздів від­мо­ви­ли­ся ви­хо­ди­ти на лі­нію, чим по­ста­ви­ли під за­гро­зу ро­бо­ту всьо­го ком­бі­на­ту — най­біль­шо­го ме­та­лур­гій­но­го під­при­єм­ства в Укра­ї­ні. Як йде­ться на сай­ті АМКР, ця акція не бу­ла анон­со­ва­на та по­го­дже­на за­зда­ле­гідь із ке­рів­ни­цтвом ПАТ «Ар­се­ло­рМіт­тал Кри­вий Ріг». То­му під­при­єм­ство не ма­ло мо­жли­во­сті за­зда­ле­гідь вне­сти ко­ре­кти­ви до ви­ро­бни­чо­го про­це­су. Та­кий страйк, як ствер­джу­є­ться, є не­за­кон­ним. «На да­ний час на під­при­єм­стві за­ді­я­но ли­ше 14 те­пло­во­зів з 92. То­му па­ра­лі­зо­ва­ний весь те­хно­ло­гі­чний лан­цю­жок. Є ре­аль­на за­гро­за ви­бу­хів га­зо­про­во­дів уна­слі­док пе­ре­па­дів ти­ску, що мо­же при­зве­сти до те­хно­ген­ної ка­та­стро­фи в мас­шта­бах не ли­ше ком­бі­на­ту, але й мі­ста», — по­ві­дом­ляє сайт. В да­ний час фа­хів­цям під­при­єм­ства вда­є­ться три­ма­ти си­ту­а­цію під кон­тро­лем. Для то­го, щоб вре­гу­лю­ва­ти кри­зо­ву си­ту­а­цію, ке­рів­ни­цтво ПАТ «Ар­се­ло­рМіт­тал Кри­вий Ріг» про­ве­ло кіль­ка зу­стрі­чей з ко­ле­кти­вом для обго­во­ре­н­ня ви­мог, ви­су­ну­тих за­лі­зни­чни­ка­ми. Як на­слі­док — спе­ці­аль­на ко­мі­сія по­ча­ла об­сте­же­н­ня ло­ко­мо­ти­вів на пре­дмет їх від­по- від­но­сті ви­мо­гам охо­ро­ни пра­ці. По­ру­ше­н­ня, ви­яв­ле­ні під час огля­дів, усу­ва­ти­му­ться по мо­жли­во­сті на мі­сці, си­ла­ми фа­хів­ців під­при­єм­ства. Але за­лі­зни­чни­ки по­ки не ста­ють до ро­бо­ти.

Упроф­спіл­ках ка­жуть, що пра­ців­ни­ки АМКР при­єд­на­ли­ся до так зва­но­го іта­лій­сько­го страй­ку, який по­ча­ли за­лі­зни­чни­ки Кре­мен­чу­ка ще 14 трав­ня. «Оскіль­ки за­лі­зни­чний транс­порт об­слу­го­вує все ви­ро­бни­цтво на ПАТ, тоб­то по­став­ляє си­ро­ви­ну та ви­во­зить го­то­ву про­ду­кцію, то в ре­зуль­та­ті вже зу­пи­ни­ли­ся і мар­те­нів­ський, і кон­вер­тер­ний це­хи», — по­яснює го­ло­ва проф­спіл­ко­во­го осе­ред­ку під­при­єм­ства Юрій Са­мой­лов. Ще на по­ча­тку трав­ня пра­ців­ни­ки «Ар­се­ло­рМіт­тал Кри­вий Ріг» ор­га­ні­зу­ва­ли де­кіль­ка мі­тин­гів, ви­ма­га­ю­чи збіль­ше­н­ня зар­пла­ти. Про­те­сти се­ред ро­бі­тни­ків по­ча­ли­ся на тлі ава­рії, що ста­ла­ся на під­при­єм­стві 29 кві­тня. То­ді під час на­ла­го­джу­валь­но­го пу­ску до­мен­ної пе­чі № 9 став­ся роз­лив 40 тонн рід­ко­го ча­ву­ну.

На да­ний час у ПАТ « Ар­се­ло­рМіт­тал Кри­вий Ріг» пра­цює по­над 21 000 осіб, се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та скла­дає 14 тис. грн, і во­на, як ствер­джу­ють на ком­бі­на­ті, є кон­ку­рен­тною се­ред під­при­ємств гір­ни­чо- ме­та­лур­гій­но­го ком­пле­ксу Укра­ї­ни. З 1 трав­ня зар­пла­та бу­ла під­ви­ще­на до 20%. «Якщо най­ближ­чим ча­сом да­ну си­ту­а­цію не вда­сться вре­гу­лю­ва­ти, ви­ро­бни­цтво бу­де пов­ні­стю зу­пи­не­но, на йо­го від­нов­ле­н­ня по­трі­бно ба­га­то ча­су, на це до­ве­де­ться ви­тра­ти­ти ко­ло­саль­ні ре­сур­си», — йде­ться на сай­ті АМКР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.