«Усі ма­ні­пу­ля­ції – в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су»

До Він­ни­ці при­їха­ли сту­ден­ти з 14 ви­шів на Все­укра­їн­ську олім­пі­а­ду з ме­ди­ци­ни ка­та­строф

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся­ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

На ба­зі Він­ни­цько­го на­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Пи­ро­го­ва про­хо­дить ІІ етап Все­укра­їн­ської сту­дент­ської олім­пі­а­ди з ме­ди­ци­ни над­зви­чай­них си­ту­а­цій та до­лі­кар­ської до­по­мо­ги при екс­тре­маль­них си­ту­а­ці­ях, у якій бе­руть участь 40 сту­ден­тів із 14 ви­щих ме­ди­чних за­кла­дів Укра­ї­ни. Май­бу­тні ме­ди­ки ви­бо­рю­ють пер­шість упро­довж двох днів — 17 та 18 трав­ня. Зав­да­н­ня скла­да­ю­ться з двох бло­ків: те­о­ре­ти­чно­го і пра­кти­чно­го, ка­же ви­кла­дач ка­фе­дри ме­ди­ци­ни ка­та­строф та вій­сько­вої ме­ди­ци­ни Він­ни­цько­го на­ціо­наль­но­го мед уні­вер­си­те­ту ім. М. Пи­ро­го­ва Джо­ан­на Ан­кай-Тей­лор. Тоб­то спер­шу в уча­сни­ків олім­пі­а­ди пе­ре­ві­рять те­о­ре­ти­чні зна­н­ня під час на­пи­са­н­ня те­стів, а по­тім во­ни отри­ма­ють мо­жли­вість за­сто­су­ва­ти свої на­ви­чки на пра­кти­ці.

«Якщо ча­сти­ною зав­да­н­ня є пі­дго­тов­ка по­стра­жда­ло­го до транс­пор­ту­ва­н­ня, то це тре­ба зро­би­ти так, як у ре­аль­ній си­ту­а­ції. Вза­га­лі всі ма­ні­пу­ля­ції сту­ден­ти ви­ко­ну­ва­ти­муть в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су, у то­му чи­слі пра­цю­ва­ти­муть з де­фі­бри­ля­то­ром. На ви­ко­на­н­ня ко­жно­го із зав­дань ма­ти­муть 5— 10 хви­лин. Хто не всти­гне, той ви­бу­ває і від­по­від­но не отри­мує ба­ли. Тоб­то про­грає», — де­та­лі­зує ви­кла­да­чка

ІІ етап Все­укра­їн­ської сту­дент­ської олім­пі­а­ди з на­вчаль­ної ди­сци­плі­ни «Ме­ди­ци­на над­зви­чай­них си­ту­а­цій. До­ме­ди­чна до­по­мо­га при екс­тре­маль­них си­ту­а­ці­ях» се­ред сту­ден­тів ме­ди­чних уні­вер­си­те­тів і ме­ди­чних ін­сти­ту­тів про­во­ди­ться згі­дно з на­ка­зом Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки. Ви­ко­на­н­ня зав­дань від­бу­ва­є­ться у при­су­тно­сті не менш ніж двох чле­нів жу­рі, які пред­став­ля­ють рі­зних ор­га­ні­за­цій ме­ди­чно­го на­прям­ку. На­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців від­бу­де­ться 18 трав­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.