Два кон­цер­ти від Ві­кто­рії Лук’янець

У Ки­є­ві зна­ме­ни­та спів­а­чка пред­ста­вить свій бла­го­дій­ний про­ект «Го­лос, який зав­жди з то­бою»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

18та 19 трав­ня до Між­на­ро­дно­го дня му­зе­їв від­бу­ду­ться кон­цер­ти одні­єї з най­ти­ту­ло­ва­ні­ших укра­їн­ських спів­а­чок, во­ло­дар­ки не­по­втор­но­го бель­кан­то, якій апло­дує пу­блі­ка най­сла­ве­тні­ших опер­них сцен сві­ту, яка ви­сту­пить у Му­зеї кни­ги і дру­кар­ства Укра­ї­ни. В про­гра­мі лу­на­ти­муть тво­ри: Й. Ба­ха, В. Мо­цар­та, Ф. Лі­ста, Г. До­ні­цет­ті, Е. Грі­га і Ф. Ду­бин­сько­го, які Ві­кто­рія Лук’янець ви­ко­нає під аком­па­не­мент ро­я­лю. Тре­ба за­зна­чи­ти, що по­при те, що впро­довж ба­га­тьох ро­ків Ві­кто­рія Іва­нів­на жи­ве за кор­до­ном, по­єд­ну­ю­чи актив­ну га­строль­ну ді­яль­ність по кра­ї­нам Єв­ро­пи з ви­кла­да­н­ням во­ка­лу у Ві­ден­ській кон­сер­ва­то­рії, але во­на не за­бу­ває і про сво­їх при­хиль­ни­ків на Ба­тьків­щи­ні. На­га­да­є­мо, у сі­чні Лук’янець із ве­ли­ким успі­хом да­ла два a cappella кон­цер­ти у На­ціо­наль­но­му за­по­від­ни­ку «Со­фія Ки­їв­ська» (див. «День», №7 «Тіль­ки го­лос і сві­то­ві ше­дев­ри»), а та­кож прийня­ла участь у свя­тко­вій про­гра­мі з на­го­ди 150-річ­чя від дня за­сну­ва­н­ня Ки­їв­сько­го му­зи­чно­го учи­ли­ща ім. Р. Глі­є­ра, який на­зи­ває «Моя alma mater! В Учи­ли­щі іме­ні Р. Глі­є­ра я про­фе­сій­но вчи­ла­ся во­ка­лу у чу­до­во­го пе­да­го­га Іва­на Па­ли­во­ди, а за­раз вчу мо­ло­ду змі­ну і вже маю 15 ви­пу­скни­ків і 25 учнів у сво­є­му кла­сі» (з 2010 р. В. І. Лук’янець є до­кто­ром, про­фе­со­ром Ві­ден­ської кон­сер­ва­то­рії. — Т. П.).

Ни­ні, крім ве­чо­рів у Му­зеї кни­ги і дру­кар­ства, для сту­ден­тів-во­ка­лі­стів, які на­вча­ю­ться в Уні­вер­си­те­ті ім. Б. Грин­чен­ка, Ві­кто­рія Іва­нів­на 21 трав­ня дасть май­стер-клас.

До ре­чі, в Ки­їв В. Лук’янець при­ле­ті­ла з Лі­ва­ну де бра­ла участь у за­хо­дах, які ор­га­ні­зо­ву­ва­ло По­соль­ство Укра­ї­ни в Лі­ван­ській Ре­спу­блі­ці, при­свя­че­ні пам’яті бу­ко­вин­ської при­ма­дон­ни Лі­дії Ли­пков­ської (1884— 1955 рр.), яка пі­сля жов­тне­во­го пе­ре­во­ро­ту ви­їха­ла за кор­дон, ви­сту­па­ла у рі­зних кра­ї­нах, а остан­ні ро­ки жи­т­тя ви­кла­да­ла во­кал у Бей­ру­ті. Це бу­ла одна з най­ви­да­тні­ших ка­мер­них спів­а­чок ХХ ст. За під­трим­ки гро­ма­ди укра­їн­ців Лі­ва­ну було впо­ряд­ко­ва­но на цвин­та­рі цер­кви Успі­н­ня Бо­жої Ма­те­рі у Бей­ру­ті мо­ги­лу Лі­дії Яків­ни, по­кла­ли кві­ти, а по­тім Ві­кто­рія Іва­нів­на ви­сту­пи­ла з кон­цер­том для ди­пло­ма­тів і пред­став­ни­ків Клу­бу ви­пу­скни­ків укра­їн­ських за­кла­дів ви­щої осві­ти.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.