«Одві­чним шля­хом – із Ки­є­ва до Кра­ко­ва...»

У мі­сте­чку За­тур­ці на Во­ли­ні від­бу­де­ться фе­сти­валь на­ро­дної твор­чо­сті, при­уро­че­ний до 100-річ­чя Укра­їн­ської дер­жа­ви

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лі­я­МАЛІМОН, «День», Луцьк

Одві­чним, ві­чним шля­хом із «КийОва до Кра­кО­ва» на­зи­вав цю тра­су Ста­ні­слав Ли­пин­ський, один із вла­сни­ків ро­до­во­го ма­є­тку в За­тур­цях. Ни­ні цей ма­є­ток є пам’яткою істо­рії на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня — ме­мо­рі­аль­ним му­зе­єм В’яче­сла­ва Ли­пин­сько­го — по­лі­ти­ка, гро­мад­сько­го ді­я­ча, істо­ри­ка, пу­блі­ци­ста і ди­пло­ма­та, те­о­ре­ти­ка укра­їн­сько­го кон­се­рва­ти­зму, за Ге­тьма­на­ту і УНР він був по­слом Укра­ї­ни в Ав­стрії. У За­тур­цях ми­ну­ло ди­тин­ство Ли­пин­сько­го, тут він і був по­хо­ва­ний. Уму­зеї, в яко­му всьо­го три на­у­ко­вих пра­ців­ни­ки (за­ві­ду­вач — Ві­та­лій Ку­шнір, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник — На­та­лія Га­таль­ська і на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник — Ві­ра Чо­пко), не про­сто обла­шту­ва­ли ці­ка­ву екс­по­зи­цію, зі­бра­ли кіль­ка со­тень ав­тен­ти­чних ма­те­рі­а­лів. Му­зей став куль­тур­ним цен­тром Ло­ка­чин­сько­го ра­йо­ну, всієї окру­ги. Ума­лень­ко­му во­лин­сько­му мі­сте­чку в му­зеї В’яче­сла­ва Ли­пин­сько­го, який був по­ля­ком за по­хо­дже­н­ням, але укра­їн­цем в ду­ші, по­бу­ва­ли вже екс­кур­сан­ти з рі­зних ку­то­чків сві­ту. З кра­їн Бал­тії, Мол­до­ви, Ро­сії, Поль­щі, Ав­стрії, США, Шве­ції, Ку­вей­ту...

Пер­ший фе­сти­валь «Над Ко­ро­лів­ським шля­хом», який цьо­го­річ від­бу­де­ться 19 трав­ня, став ім­пре­зою, на яку їдуть із Лу­цька, Рів­но­го, Ки­є­ва... На­та­лія Га­таль­ська ка­же, що За­тур­ці є бі­чним від­га­лу­же­н­ням зна­ме­ни­то­го Ко­ро­лів­сько­го шля­ху, най­ста­рі­шо­го і най­дов­шо­го (йо­го дов­жи­на ста­но­вить чо­ти­ри з по­ло­ви­ною ти­ся­чі кі­ло­ме­трів) су­хо­пу­тно­го зв’яз­ку між Схі­дною і За­хі­дною Єв­ро­пою. На фе­сти­ва­лі май­стри на­ро­дної твор­чо­сті пред­став­лять рі­зно­ма­ні­тну про­ду­кцію, про­ве­дуть май­стер-кла­си з ви­го­тов­ле­н­ня ху­до­жніх ви­ро­бів із гли­ни, ло­зо­пле­ті­н­ня, со­ло­мо­пле­ті­н­ня, ху­до­жньо­го роз­пи­су ве­ли­ко­дніх яєць та ви­ро­бів із де­ре­ва.

Мі­сце­ві ку­лі­на­ри за­про­по­ну­ють свою ви­пі­чку, рі­зно­ма­ні­тні сма­ко­ли­ки, чай на тра­вах.

Бу­де на­го­да по­ла­су­ва­ти на­ва­ри­стим ко­за­цьким ку­лі­шем, при­го­тов­ле­ним за ста­ро­вин­ним ре­це­птом. Са­дів­ни­ки, ланд­ша­фтні ди­зай­не­ри та кві­тни­ка­рі ре­а­лі­зу­ва­ти­муть свою про­ду­кцію. А над усім лу­на­ти­ме укра­їн­ська на­ро­дна пі­сня, ав­тор­ська спів­а­на по­е­зія, ге­ро­ї­ко-па­трі­о­ти­чні тво­ри, укра­їн­ський ро­манс.

Ві­та­лій Ку­шнір про­ве­де екс­кур­сі­єю му­зе­єм, а та­кож можна бу­де про­гу­ля­ти­ся ста­ро­вин­ним пар­ком Ли­пин­ських. Тут ще ро­сте вер­ба, під якою лю­бив від­по­чи­ва­ти В’яче­слав Ли­пин­ський. Сво­го ча­су парк, як і са­ди­ба, пе­ре­жив час за­не­па­ду, але зав­дя­ки му­зей­ним пра­ців­ни­кам він ожив.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.