Спра­ве­дли­вість – для Да­фни

Маль­тій­ці ви­ма­га­ють по­ка­ра­н­ня для вбивць ві­до­мої жур­на­ліс­тки

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лі­я­ПУШКАРУК, «День»

16 трав­ня 2018 ро­ку. Ва­лет­та. За сім мі­ся­ців пі­сля за­гад­ко­вої за­ги­бе­лі жур­на­ліс­тки Да­фни Ка­ру­а­ни Га­лі­ції вна­слі­док ви­бу­ху ав­то­мо­бі­ля лю­ди ви­йшли до са­мо­ро­бно­го ме­мо­рі­а­лу, вша­ну­ва­ли її пам’ять і вла­шту­ва­ли де­мон­стра­цію. Від­ко­ли жін­ку було вби­то, не було по­ка­ра­но ні ви­ко­нав­ців, ні за­мов­ни­ків убив­ства. Да­фна Ка­ру­а­на Га­лі­ція — ві­до­ма на Маль­ті жур­на­ліс­тка, яка роз­слі­ду­ва­ла ко­ру­пцію по­са­дов­ців і, за да­ни­ми ор­га­ні­за­ції «Ре­пор­те­ри без кор­до­нів», не­яв­но, але по­с­при­я­ла про­ве­ден­ню на Маль­ті по­за­чер­го­вих за­галь­них ви­бо­рів у черв­ні 2017 ро­ку і про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків пе­ре­бу­ва­ла під зро­ста­ю­чим ти­ском, зокре­ма, у зв’яз­ку з роз­слі­ду­ва­н­ням нею скан­да­лу нав­ко­ло Па­нам­ських до­ку­мен­тів. Успи­ску кра­їн на рі­вень сво­бо­ди пре­си, скла­де­ним ор­га­ні­за­ці­єю «Ре­пор­те­ри без кор­до­нів», Маль­та по­сі­дає 65 мі­сце. На­пис на пла­ка­ті на фо­то: «Хто за­мо­вив по­лі­ти­чне вбив­ство Да­фни?»

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.