Про гео­стра­те­гі­чну спро­бу ізо­лю­ва­ти Укра­ї­ну від Єв­ро­пи

Сан­дра АУДКЬОРК: «Ми пра­цю­є­мо над тим, щоб пе­ре­ко­на­ти єв­ро­пей­ських со­ю­зни­ків і пар­тне­рів не бу­ду­ва­ти Nord Stream 2»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми в Укра­ї­ні впер­ше по­бу­ва­ла очіль­ни­ця Бю­ро у спра­вах енер­ге­ти­чних ре­сур­сів дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США Сан­дра АУДКЬОРК з ме­тою обго­во­ре­н­ня пи­тань енер­ге­ти­чної без­пе­ки Укра­ї­ни та Єв­ро­пи за­га­лом. За спри­я­н­ням аме­ри­кан­сько­го по­соль­ства «Дню» вда­ло­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся з па­ні Аудкьорк ран­ком під час її дру­го­го дня пе­ре­бу­ва­н­ня в Ки­є­ві. Роз­мо­ву роз­по­ча­ли з пи­та­н­ня про ме­ту ві­зи­ту і ме­се­джів укра­їн­ській сто­ро­ні.

«У НАС Є МЕСЕДЖІ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ НА БА­ГА­ТЬОХ РІВНЯХ»

— Це пер­ший мій ві­зит в Укра­ї­ну за­га­лом і зокре­ма як пред­став­ни­ка Бю­ро у спра­вах енер­ге­ти­чних ре­сур­сів дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США. Я ра­да ма­ти мо­жли­вість по­бу­ва­ти тут, про­ве­сти кон­суль­та­ції з уря­дов­ця­ми, озна­йо­ми­ти­ся з «На­фто­га­зом» і ді­зна­ти­ся біль­ше про енер­ге­ти­чну си­ту­а­цію в Укра­ї­ні.

Так, у нас є меседжі для Укра­ї­ни на ба­га­тьох рівнях. По-пер­ше, йде­ться про під­трим­ку ре­форм, що три­ва­ють у енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі. Ми вва­жа­є­мо, що Укра­ї­на до­ся­гла ве­ли­че­зно­го по­сту­пу за остан­ні кіль­ка ро­ків, по­лі­пшив­ши енер­го­ефе­ктив­ність, ді­яль­ність у роз­роб­ці ро­до­вищ, управ­лі­н­ня та про­фе­сій­ну пра­кти­ку в дер­жав­них енер­ге­ти­чних під­при­єм­ствах. Ми під­три­му­є­мо ці ре­фор­ми і на­да­ли зна­чну ча­сти­ну ко­штів пла­тни­ків по­да­тків у США на пря­му під­трим­ку цих ре­форм.

По-дру­ге, ми та­кож обго­во­рю­є­мо пи­та­н­ня, пов’язан­ні з енер­ге­ти­чною без­пе­кою Укра­ї­ни. В ме­не бу­ла мо­жли­вість учо­ра зу­стрі­ти­ся з кіль­ко­ма де­пу­та­та­ми Вер­хов­ної Ра­ди. Ми по­го­во­ри­ли про пи­та­н­ня, на яко­му фо­ку­су­є­ться пар­ла­мент у пи­та­н­нях енер­ге­ти­чної без­пе­ки і енер­го­без­пе­ки що­до сво­їх су­сі­дів.

— Так, ми зна­є­мо, що США під­три­му­ють енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність Укра­ї­ни. І що, на ва­шу дум­ку, мо­же зро­би­ти ва­ша кра­ї­на для до­ся­гне­н­ня ці­єї ме­ти?

— Я ду­маю, що ми ба­га­то зро­би­ли, на­да­ю­чи те­хні­чну до­по­мо­гу, що­би Укра­ї­на мо­гла кра­ще управ­ля­ти і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­яв­ні енер­го­ре­сур­си в кра­ї­ні. Енер­ге­ти­чна не­за­ле­жність — ду­же скла­дний тер­мін. На­віть про та­кі кра­ї­ни як Спо­лу­че­ні Шта­ти, що екс­пор­ту­ють енер­го­но­сії, важ­ко ска­за­ти, що во­ни енер­го­не­за­ле­жні. Це вза­є­мо­за­ле­жний світ, але, на мою дум­ку, Укра­ї­на зро­би­ла ба­га­то, зокре­ма й для роз­роб­ки та ви­до­бу­тку вну­трі­шньо­го га­зу. Втім, я хо­ті­ла б за­ува­жи­ти одну річ, одну га­лузь, де Укра­ї­на мо­же зро­би­ти біль­ше, це пи­та­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті. Укра­ї­на ду­же не­ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­вує енер­гію, зокре­ма й у те­пло­по­ста­чан­ні. От­же, вве­де­н­ня кра­що­го ме­ха­ні­зму ці­но­утво­ре­н­ня для спо­жи­ва­чів мо­же до­по­мог­ти сти­му­лю­ван­ню енер­го­збе­ре­же­н­ня і пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти по­гля­ди ін­ди­ві­ду­аль­них спо­жи­ва­чів на ефе­ктив­ність та уни­кну­ти ви­трат вну­трі­шніх ре­сур­сів. Я вва­жаю, що це ва­жли­вий крок, до яко­го має вда­тись Укра­ї­на.

«СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ Є ЧУДОВИМ СПОСО­БОМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕ­РЕЛ ПО­СТА­ЧА­Н­НЯ ЕНЕР­ГО­РЕ­СУР­СІВ»

— Ме­ні ві­до­мо, що п’ять, а то й біль­ше ро­ків то­му, з бо­ку США існу­вав ве­ли­кий ін­те­рес до роз­роб­ки і ви­до­бу­тку га­зу в Укра­ї­ні, а остан­нім ча­сом йшло­ся на­віть про роз­роб­ку ро­до­вищ слан­це­во­го га­зу в Укра­ї­ні. Мо­же­те по­ясни­ти, що від­бу­ва­є­ться в цій га­лу­зі?

— Я мо­жу ду­же не­пра­виль­но ви­мов­ля­ти на­зви компаній. На­прик- лад, у нас існує про­гра­ма те­хні­чної до­по­мо­ги під­роз­ді­лу «На­фто­га­зу» з ви­до­бу­тку га­зу УГВ. На жаль, у ме­не за­ма­ло ін­фор­ма­ції про спе­ци­фі­ку те­хні­чної до­по­мо­ги, а якщо ви хо­че­те зна­ти біль­ше про на­шу спів­пра­цю з УГВ, то ми мо­же­мо по­спри­я­ти зу­стрі­ти­ся з лю­дьми, які за­лу­че­ні до ці­єї про­гра­ми.

Так, справ­ді, США є те­хно­ло­гі­чним лі­де­ром у сфе­рі ви­до­бу­тку га­зу, і ми ра­ді по­ді­ли­ти­ся до­сві­дом і те­хно­ло­гі­я­ми з та­ки­ми кра­ї­на­ми, як Укра­ї­на.

— Що ви мо­же­те ска­за­ти про по­ста­ча­н­ня аме­ри­кан­сько­го скра­пле­но­го га­зу в Укра­ї­ну, ко­ли це мо­же бу­ти здій­сне­но?

— Це залежить від Укра­ї­ни. Спо­лу­че­ні Шта­ти по­ча­ли екс­пор­ту­ва­ти скраплений газ два ро­ки то­му, на по­ча­тку ве­сни 2016 ро­ку. І цей ри­нок роз­ви­ва­є­ться у сві­ті. Не ли­ше США, а й Ав­стра­лія ско­ро роз­по­чне опе­ра­тив­не по­ста­ча­н­ня ду­же ве­ли­ких кіль­ко­стей га­зу. І ми вва­жа­є­мо, що скраплений газ є чудовим спосо­бом диверсифікації дже­рел по­ста­ча­н­ня енер­го­ре­сур­сів. На наш по­гляд, енер­ге­ти­чна без­пе­ка скла­да­є­ться з трьох ре­чей: дже­рел, мар­шру­тів і ви­дів енер­го­ре­сур­сів.

Укра­ї­на вже є до­сить до­бре ди­вер­си­фі­ко­ва­на, якщо го­во­ри­ти про ти­пи енер­го­ре­сур­сів. Увас є гі­дро­еле­ктро­стан­ції, АЕС, те­пло­еле­ктро­стан­ції, які пра­цю­ють на га­зі та ву­гіл­лі, а та­кож від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла.

Я вва­жаю, що справ­жній ви­клик у вас по­ля­гає в диверсифікації мар­шру­тів і дже­рел, а скраплений газ є гар­ним спосо­бом, ко­ли йде­ться про ім­порт при­ро­дно­го га­зу.

— То, в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му, ми не мо­же­мо очі­ку­ва­ти, що Укра­ї­на отри­має скраплений газ зі США, а хі­ба не існує мо­жли­во­сті отри­ма­ти йо­го че­рез Поль­щу?

— Цей газ мо­же по­сту­пи­ти че­рез га­зо­про­від чи че­рез якийсь тер­мі­нал із при­йо­му скра­пле­но­го га­зу.

— Во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ки ми отри­ма­ли пер­шу пар­тію аме­ри­кан­сько­го ву­гі­л­ля. Чи є якісь но­ви­ни в цій га­лу­зі?

— Аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля як і скраплений газ про­да­ю­ться при­ва­тни­ми ком­па­ні­я­ми на гло­баль­но­му рин­ку. Зві­сно, що ми за­охо­чу­є­мо ком­па­нії екс­пор­ту­ва­ти цей то­вар, як і про­ми­сло­ву про­ду­кцію та технології. Однак цей про­цес не ке­ру­є­ться дер­жа­вою. Тут йде­ться про те, що уряд за­га­лом за­охо­чує і спри­яє збіль­шен­ню екс­пор­ту. Але по­ді­бні транс­а­кції ви­зна­ча­ю­ться рин­ком. Втім, ми ра­ді, що Укра­ї­на ку­пу­ва­ла аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля, адже ми є ве­ли­ким екс­пор­те­ром ву­гі­л­ля.

— Мо­же­те нам ска­за­ти, ко­ли мі­ністр енер­ге­ти­ки Пер­рі при­бу­де в Укра­ї­ну? Як ві­до­мо, йо­го ві­зит пла­ну­вав­ся в лі­тку ми­ну­ло­го ро­ку, але був пе­ре­не­се­ний че­рез по­вінь на пів­дні США.

— Цьо­го я не знаю. Але ме­ні ві­до­мо, що пер­со­нал мі­ні­стра Пер­рі за­ці­кав­ле­ний у йо­го роз­кла­ді по­їздок і сер­йо­зно роз­гля­да­ють йо­го по­їзд­ку в Укра­ї­ну.

«NORD STREAM 2 — ЦЕ СПРОБА ВІДВЕСТИ МАРШРУТ ПО­СТА­ЧА­Н­НЯ ГА­ЗУ З УКРА­Ї­НИ»

— По­вер­ні­мось до те­ми диверсифікації. 12 бе­ре­зня в Атлан­ти­чній Ра­ді США ви за­яви­ли, що «успіх про­е­кту Nord Stream 2 ма­ти­ме ве­ли­кі гео­стра­те­гі­чні на­слід­ки для ЄС і США, і йо­го бло­ку­ва­н­ня не впли­не на по­лі­ти­ку США, а під­три­має Укра­ї­ну». У ме­не пи­та­н­ня до вас, чо­му ви вва­жа­є­те, що бло­ку­ва­н­ня цьо­го про­е­кту не впли­не на енер­ге­ти­чну по­лі­ти­ку Ро­сії?

— На мою дум­ку, ця ци­та­та де­що вир­ва­на з кон­текс­ту. Я вва­жаю, що енер­ге­ти­чний екс­порт Ро­сії, не по­лі­ти­ка, а екс­порт, зокре­ма йо­го кіль­кість, при ре­а­лі­за­ції Nord Stream 2 чі­тко при­зна­че­на не для збіль­ше­н­ня по­ста­вок до Єв­ро­пи, а ви­лу­че­н­ня об­ся­гів ро­сій­сько­го га­зу, який за­раз про­хо­дить тран­зи­том че­рез Укра­ї­ну, і пе­ре­на­прав­ле­н­ня йо­го в Єв­ро­пу ін­шим мар­шру­том. Ось, що все це озна­чає.

— А чо­му єв­ро­пей­ці, зокре­ма нім­ці цьо­го не ро­зу­мі­ють?

— Вам тре­ба їх за­пи­та­ти! Але я вва­жаю, що ро­сій­ський уряд і «Газ­пром» да­ли чі­тко зро­зу­мі­ти, що Nord Stream 2 не має на ме­ті по­ста­ча­н­ня на ри­нок до­да­тко­вих об­ся­гів га­зу. Це про­сто спроба відвести маршрут по­ста­ча­н­ня га­зу з Укра­ї­ни.

— Так, це до­бре зро­зумі­ло в Укра­ї­ні. Але чи є у США якийсь ва­жіль, аби на­ти­сну­ти на єв­ро­пей­ців, щоб во­ни не бра­ли уча­сті в цьо­му про­е­кті.

— Ми пра­цю­є­мо над тим, щоб пе­ре­ко­на­ти єв­ро­пей­ських со­ю­зни- ків і пар­тне­рів не бу­ду­ва­ти цей про­ект — Nord Stream 2. Аме­ри­кан­ський уряд від са­мо­го по­ча­тку ви­сту­пав про­ти цьо­го про­е­кту.

— Я роз­мов­ляв із єв­ро­пей­ськи­ми ди­пло­ма­та­ми на те­му ку­пів­лі аме­ри­кан­сько­го скра­пле­но­го га­зу, то по­сол Угор­щи­ни в Укра­ї­ні від­по­вів, що йо­го кра­ї­на за­люб­ки робила це, як­би він був де­шев­шим за ро­сій­ський газ. То ко­ли можна очі­ку­ва­ти, що «го­лу­бе па­ли­во» зі США бу­де кон­ку­рен­тним з ро­сій­ським, а то й де­шев­шим, і це зня­ло б пи­та­н­ня бу­дів­ни­цтва Nord Stream 2?

— Я вва­жаю, що ва­рі­ант по­ста­ча­н­ня скра­пле­но­го га­зу будь-то аме­ри­кан­сько­го по­хо­дже­н­ня чи з ін­шо­го дже­ре­ла за­ле­жа­ти­ме від рин­ку. Аме­ри­кан­ський екс­порт скра­пле­но­го га­зу мо­же бу­ти кон­ку­рен­тним за ці­ною, в нас, у США, ба­га­то при­ро­дно­го га­зу, йо­го все біль­ше та біль­ше по­сту­пає на ри­нок, і на­ші екс­пор­те­ри скра­пле­но­го га­зу ста­ли ду­же ефе­ктив­ни­ми як у про­це­сі скра­пле­н­ня, так і транс­пор­ту­ва­н­ня.

За­тра­ти на скраплений газ, на про­ти­ва­гу за­тра­там на транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу по тру­бо­про­во­дах, за­зви­чай, ви­зна­ча­ю­ться рин­ко­вою ці­ною, плюс за­тра­ти на скра­пле­н­ня і транс­пор­ту­ва­н­ня. То­му це справ­ді пи­та­н­ня ці­ни.

— Екс-по­сол США в Укра­ї­ні Сті­вен Пай­фер, ко­мен­ту­ю­чи це пи­та­н­ня, ска­зав, що аме­ри­кан­ський газ пе­ре­ва­жно ку­пу­ють азій­ські кра­ї­ни, які є бі­дни­ми в по­рів­нян­ні з єв­ро­пей­ськи­ми. Чо­му так від­бу­ва­є­ться?

— Сьо­го­дні не існує гло­баль­но­го рин­ку при­ро­дно­го га­зу, то­му що він на від­мі­ну від на­фти, по­тре­бує ба­га­то ін­фра­стру­кту­ри, щоб йо­го пе­ре­мі­ща­ти, га­зи­фі­ку­ва­ти і скра­плю­ва­ти.

То­му йо­го ри­нок є роз­ді­ле­ним, і азій­ські ці­ни ма­ють тен­ден­цію до зро­ста­н­ня в по­рів­нян­ні з єв­ро­пей­ським, от­же, і ці­ни є ви­щи­ми ніж у Пів­ні­чній Аме­ри­ці. І це ви­зна­ча­є­ться ба­зо­ви­ми еле­мен­та­ми рин­ку як про­по­зи­ція і по­пит. В Азії існує ве­ли­че­зний по­пит на при­ро­дний газ, оскіль­ки там не­має мі­сце­во­го при­ро­дно­го га­зу, то­му весь газ ім­пор­ту­є­ться ве­ли­ки­ми еко­но­мі­ка­ми, які за­ле­жать від ім­пор­ту. Ки­тай, Япо­нія і Пів­ден­на Ко­рея не ви­ро­бля­ють вза­га­лі при­ро­дно­го га­зу, і там існує ве­ли­кий по­пит і во­дно­час не­має ін­фра­стру­кту­ри для тру­бо­про­во­дів. А Єв­ро­па зв’яза­на га­зо­про­во­да­ми з

Ро­сі­єю і Пів­ні­чною Афри­кою. Оскіль­ки Япо­нія є остро­вом, то і не­має не­об­хі­дної га­зо­транс­порт­ною ме­ре­жі. То­му, я вва­жаю, все це і ви­зна­чає рин­ко­ву ці­ну.

— Па­ні Аудкьорк, ви та­кож сте­жи­те за енер­ге­ти­чною по­лі­ти­кою Ту­реч­чи­ни, то не вва­жа­є­те ви, що «Ту­ре­цький по­тік» та­кож від­би­ра­ти­ме газ з укра­їн­сько­го тран­зи­ту?

— Ми та­кож ви­сту­па­є­мо про­ти дру­го­го «Ту­ре­цько­го по­то­ку», як і про­ти Nord Stream 2, і са­ме че­рез зга­да­ні при­чи­ни, то­му що це чі­тка спроба від­во­лі­кти об­ся­ги га­зу з тран­зи­ту че­рез Укра­ї­ну.

— Mіж ін­шим, Укра­ї­на ще 2008 ро­ку під­пи­са­ла в Брюс­се­лі ме­мо­ран­дум що­до мо­дер­ні­за­ції га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми. Чи мо­жуть аме­ри­кан­ські ком­па­нії бу­ти за­ці­кав­ле­ни­ми в мо­дер­ні­за­ції укра­їн­ської ГТС, по­ту­жність якої ста­но­вить 142 млрд куб. м?

— На мою дум­ку, зу­си­л­ля Ро­сії ди­вер­си­фі­ку­ва­ти га­зо­транс­порт­ний тран­зит в об­хід Укра­ї­ни об­умов­ле­ні не те­хні­чни­ми про­бле­ма­ми та за­не­по­ко­є­н­ням що­до те­хні­чно­го ста­ну ГТС, а рад­ше є гео­стра­те­гі­чною спро­бою ізо­лю­ва­ти Укра­ї­ну і від­окре­ми­ти її від Єв­ро­пи. Зві­сно, ми хо­ті­ли б, щоб аме­ри­кан­ські те­хно­ло­гі­чні та га­зо­транс­порт­ні ком­па­нії пра­цю­ва­ли на укра­їн­сько­му рин­ку.

З ін­шо­го бо­ку, бу­дів­ни­цтво нового га­зо­про­во­ду бу­де ду­же до­ро­гим. Це під­во­дний га­зо­про­від, який про­хо­дить по ду­же за­ван­та­же­но­му мар­шру­ту че­рез во­ди рі­зно­ма­ні­тних кра­їн, то­му я зав­жди став­лю єв­ро­пей­ським ін­ве­сто­рам та єв­ро­пей­ським спо­жи­ва­чам цьо­го га­зо­про­во­ду та­ке пи­та­н­ня: «На­ві­що бу­ду­ва­ти но­ву і ду­же до­ро­гу ча­сти­ну ін­фра­стру­кту­ри, ко­ли у вас уже є ефе­ктив­но пра­цю­ю­ча ча­сти­на ін­фра­стру­кту­ри, що про­хо­дить че­рез Укра­ї­ну?» Це справ­ді пи­та­н­ня.

ПРО «ДОПУСТИМІ САН­КЦІЇ» ЩО­ДО РО­СІЙ­СЬКИХ ЕНЕР­ГЕ­ТИ­ЧНИХ ЕКСПОРТНИХ ТРУ­БО­ПРО­ВО­ДІВ»

— По­вер­та­ю­чись до те­ми впли­ву Аме­ри­ки, зокре­ма адмі­ні­стра­ції Трам­па, яка зро­би­ла за­сте­ре­же­н­ня єв­ро­пей­ським ком­па­ні­ям не спів­пра­цю­ва­ти з Іра­ном пі­сля ви­хо­ду США з іран­ської ядер­ної уго­ди і вве­де­н­ня но­вих сан­кцій Ва­шинг­то­ном про­ти Те­ге­ра­на. Я чи­тав, що ба­га­то єв­ро­пей­ських кра­їн по­бо­ю­ю­ться під­па­сти під сан­кції США. То чи не мо­же ста­тись щось по­ді­бне у ви­пад­ку з Nord Stream 2, і єв­ро­пей­ські ком­па­нії до­бре по­ду­ма­ють перш ніж до­лу­ча­ти­ся до цьо­го про­е­кту?

— Хо­чу на­га­да­ти, що ми­ну­ло­го лі­та пре­зи­дент Трамп під­пи­сав ухва­ле­ний Кон­гре­сом за­кон що­до про­ти­сто­я­н­ня су­пер­ни­кам Аме­ри­ки че­рез сан­кції (CAATSA). Цей за­кон вклю­чає по­ло­же­н­ня, яке ми на­зи­ва­є­мо «допустимі сан­кції» що­до ро­сій­ських енер­ге­ти­чних експортних тру­бо­про­во­дів у роз­ді­лі 232. То­му я ска­жу, що будь-яка ком­па­нія, яка за­ді­я­на в енер­ге­ти­чно­му тру­бо­про­від­но­му екс­порт­но­му бі­зне­сі Ро­сії, сьо­го­дні пра­цює в про­ми­сло­во­сті, яка має під­ви­ще­ний ри­зик сан­кцій.

Та­кі пов­но­ва­же­н­ня ми на­зи­ва­є­мо до­звіль­ни­ми, во­ни не є обов’яз­ко­ви­ми, і са­ме адмі­ні­стра­ція ви­рі­шує за­сто­со­ву­ва­ти чи ні та­кі сан­кції, але це, зві­сно, до­да­ло під­ви­ще­ний рі­вень ри­зи­ку, яко­го не було пер­шо­го сер­пня.

— То, во­ни — це єв­ро­пей­ські ком­па­нії — зва­жив­ши, що для них аме­ри­кан­ський ри­нок у 300 млрд до­ла­рів ва­жли­ві­ший ніж, іран­ський — у 20 млрд до­ла- рів мо­жуть ска­за­ти: «О, ми не мо­же­мо йти про­ти США» і від­мо­ви­ти­ся від «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2».

— Зна­є­те, я, зві­сно, спо­ді­ва­юсь, що во­ни зва­жать усі на­слід­ки та­кої рі­зно­ма­ні­тної по­лі­ти­ки сан­кцій, ко­ли при­йма­ти­муть свої ді­ло­ві рі­ше­н­ня.

«У НАС ПО­ВИН­НІ БУ­ТИ НЕ ЛИ­ШЕ МРІЇ, А ПРА­ГНЕ­Н­НЯ...»

— Я хо­чу вам про­ци­ту­ва­ти мі­ні­стра Оме­ля­на, який зро­бив на­сту­пну за­яву пі­сля отри­ма­н­ня Укра­ї­ною во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку пер­шої пар­тії аме­ри­кан­сько­го ву­гі­л­ля: «Я мрію, що на­сту­пні ко­ра­блі, які при­хо­ди­ти­муть зі США, по­став­лять ав­то­мо­бі­лі Tesla та ін­ші еле­ктро­ка­ри, і ми бу­де­мо по­ста­ча­ти еле­ктри­чні ба­та­реї та ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ком­по­нен­ти до США, і вна­слі­док цьо­го та­ка спів­пра­ця ста­не ті­сні­шою і більш обі­ця­ю­чою». Що ви ска­же­те про та­ку мрію?

— Я вва­жаю, що в нас по­вин­ні бу­ти не ли­ше мрії, а пра­гне­н­ня, то­му що все це, як я вже зга­ду­ва­ла ра­ні­ше, ви­рі­шує ри­нок. От­же, ко­ли аме­ри­кан­ські ком­па­нії, на­при­клад, Tesla чи будь-який ін­ший ви­ро­бник шу­ка­ють за­кор­дон­них пар­тне­рів із ін­ве­сту­ва­н­ня, то во­ни ви­вча­ють ін­ве­сти­цій­ний клі­мат, шу­ка­ють на­яв­ність ква­лі­фі­ко­ва­ної ро­бо­чої си­ли, рі­зні за­тра­ти, ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті і то­му всі по­тен­цій­ні мі­сця для за­кор­дон­но­го ін­ве­сту­ва­н­ня зма­га­ю­ться один з одним у всьо­му сві­ті. Я вва­жаю, що са­ме на це ва­жли­во зва­жа­ти, ко­ли кра­ї­ни на­ма­га­ю­ться при­ва­би­ти аме­ри­кан­ські ін­ве­сти­ції. Тож во­ни кон­ку­ру­ють не ли­ше між со­бою чи ін­ши­ми су­сі­да­ми, а й з усім сві­том.

— У та­ко­му ра­зі хо­ті­ло­ся по­чу­ти ва­шу дум­ку що­до то­го, чи є при­ва­бли­вим клі­мат у на­шій кра­ї­ні для за­лу­че­н­ня аме­ри­кан­ських компаній до ви­до­бу­ва­н­ня га­зу і за­га­лом ши­ро­ко­го спів­ро­бі­тни­цтва з Укра­ї­ною?

— Я вва­жаю, що США ма­ють ве­ли­кий ін­те­рес до Укра­ї­ни, а та­кож ба­га­то аме­ри­кан­ських кор­по­ра­цій за­ці­кав­ле­ні у спів­пра­ці з Укра­ї­ною. Але я не мо­жу вда­ва­тись у де­та­лі що­до окре­мих га­лу­зей, щоб ска­за­ти, які з них є най­більш кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми.

«УКРА­Ї­НА ПРОДЕМОНСТРУВАЛА СПРО­МО­ЖНІСТЬ ПРИЙМАТИ ВАЖ­КІ РІ­ШЕ­Н­НЯ ТА ІМПЛЕМЕНТУВАТИ ЇХ»

— На за­вер­ше­н­ня, мо­же­те ска­за­ти чи бу­де лег­ко Укра­ї­ні до­сяг­ти енер­ге­ти­чної без­пе­ки та енер­го­не­за­ле­жно­сті?

— Це скла­дне зав­да­н­ня. Укра­ї­на жи­ве в пев­них гео­гра­фі­чних ре­а­лі­ях, ма­ю­чи пев­них су­сі­дів. Утім, я вва­жаю, що Укра­ї­на — укра­їн­ський на­род, укра­їн­ський уряд — продемонструвала спро­мо­жність приймати важ­кі рі­ше­н­ня і до­три­му­ва­тись та імплементувати їх. Це ми ба­чи­ли в бе­ре­зні цьо­го ро­ку, ко­ли «Газ­пром» при­пи­нив по­ста­ча­н­ня га­зу. То­ді було ду­же хо­ло­дно, але укра­їн­ці від­гу­кну­ли­ся на за­клик ско­ро­ти­ти спо­жи­ва­н­ня га­зу. І лю­ди в усьо­му сві­ті оці­ни­ли це, оскіль­ки це було вра­жа­ю­че. Я за­кли­ка­ла б ва­ших чи­та­чів бра­ти на се­бе по­ді­бні силь­ні зо­бов’яза­н­ня по­сту­па­ти пра­виль­но, зо­се­ре­ди­тись на ре­а­лі­за­ції скла­дних ре­форм, які не­об­хі­дні для про­дов­же­н­ня про­гра­ми МВФ та про­су­ва­тись з ре­фор­ма­тор­ськи­ми зу­си­л­ля­ми: транс­па­рен­тність, до­бре уря­ду­ва­н­ня, зба­лан­со­ва­ний бю­джет. Усе це ду­же ва­жли­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.