Роль Осо­би­сто­сті в не­про­стий пе­рі­од...

У бі­бліо­те­ці Кро­пив­ни­цько­го пред­ста­ви­ли ви­став­ку, при­свя­че­ну Пав­лу Ско­ро­пад­сько­му

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Увід­ді­лі по­пу­ля­ри­за­ції кни­ги Кі­ро­во­град­ської обла­сної бі­бліо­те­ки для юна­цтва ім. Є. Ма­ла­ню­ка ор­га­ні­зо­ва­но книж­ко­ву ви­став­ку «Геть­ма­ни Укра­ї­ни: сла­ва, му­дрість, від­ва­га», при­свя­че­ну 145-річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня та 100-річ­чю про­го­ло­ше­н­ня геть­ма­ном Укра­ї­ни Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го. Пра­ців­ни­ки бі­бліо­те­ки пред­ста­ви­ли ши­ро­ко­му за­га­лу кни­ги та стат­ті, при­свя­че­ні по­ста­ті остан­ньо­го геть­ма­на Укра­ї­ни, а та­кож пу­блі­ка­ції га­зе­ти «День», які ви­сві­тлю­ють роль Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го в не­про­стий істо­ри­чний пе­рі­од на­шої кра­ї­ни.

Ілю­стра­цію на­да­но Кі­ро­во­град­ською обла­сною бі­бліо­те­кою для юна­цтва ім. Є. Ма­ла­ню­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.