Ще один при­клад без­зу­бо­сті ООН

Сто­сов­но остан­ньої «До­по­віді що­до си­ту­а­ції з пра­ва­ми лю­ди­ни в Укра­ї­ні»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Аскольд С. ЛОЗИНСЬКИЙ

. .. Не­що­дав­но на се­сії Ра­ди з прав лю­ди­ни ООН, що від­бу­ва­ла з 26 лю­то­го по 23 бе­ре­зня 2018 р., було пред­став­ле­но «До­по­відь що­до си­ту­а­ції з пра­ва­ми лю­ди­ни в Укра­ї­ні». До ре­чі, Укра­ї­на є сьо­го­дні чле­ном ці­єї Ра­ди. Звіт охо­плю­вав тер­мін від 16 ли­сто­па­да 2017 р. до 15 лю­то­го 2018 р. та був пред­став­ле­ний Управ­лі­н­ням Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН з прав лю­ди­ни (УВКПЛ) з Мі­сії мо­ні­то­рин­гу ста­ну люд­ських прав в Укра­ї­ні. Звіт за­са­дни­чо по­ста­вив­ся до си­ту­а­ції в Кри­му та на Дон­ба­сі. По­даю, як на ме­не, ма­буть, най­більш іро­ні­чно- смі­шні і тим для Укра­ї­ни тра­гі­чні, твер­дже­н­ня з цьо­го зві­ту: Що­до Дон­ба­су: «УВКЛП про­дов­жи­ло ко­ри­сту­ва­ти­ся без­пе­ре­шко­дним до­сту­пом до офі­цій­них місць три­ма­н­ня під вар­тою та осіб, за­три­ма­них у зв’ яз­ку з кон­флі­ктом, йо­му як і ра­ні­ше, від­мов­ля­ли у та­ко­му до­сту­пі на те­ри­то­рії, кон­тро­льо­ва­ній озбро­є­ни­ми гру­па­ми са­мо­про­го­ло­ше­ної « До­не­цької на­ро­дної ре­спу­блі­ки » , са­мо­про­го­ло­ше­ної « Лу­ган­ської на­ро­дної ре­спу­блі­ки». Ця уста­ле­на пра­кти­ка від­мо­ви у до­сту­пі ви­кли­кає сер­йо­зне за­не­по­ко­є­н­ня з при­во­ду умов три­ма­н­ня під вар­тою та мо­жли­вих подаль­ших по­ся­гань на пра­ва лю­ди­ни. Зокре­ма жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня і ка­ту­вань. Ін­фор­ма­ція, отри­ма­на з пер­ших вуст від ря­ду ко­ли­шніх за­три­ма­них, зокре­ма де­яких осіб, звіль­не­них у рам­ках одно­ча­сно­го звіль­не­н­ня 27 гру­дня 2017 ро­ку, під­крі­плює це за­не­по­ко­є­н­ня». Що­до Кри­му: « Не­зва­жа­ю­чи на від­су­тність до­сту­пу на пів­остро­ві, УВКПЛ про­дов­жи­ло спо­сте­рі­га­ти за си­ту­а­ці­єю з пра­ва­ми лю­ди­ни в Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим і мі­сті Се­ва­сто­по­лі на під­ста­ві ре­зо­лю­цій Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН, які від­зна­ча­ють те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни та кон­ста­ту- ють тим­ча­со­ву оку­па­цію Кри­му Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю».

Пі­сля та­ких твер­джень можна було спо­ді­ва­ти­ся ви­снов­ку, що в та­ко­му ви­пад­ку, ко­ли дер­жа­ви- чле­ни ООН не до­зво­ля­ють « мо­ні­то­ринг » мі­сії ор­га­ні­за­ції, до якої во­ни на­ле­жать, то та­кі дер­жа­ви ( чи­тай­те Мо­сква) по­вин­ні бу­ти бо­дай спер­шу під­да­ні кри­ти­ці, а пі­зні­ше по­ка­ра­ні за свою по­ве­дін­ку. Між ви­снов­ка­ми та ре­ко­мен­да­ці­я­ми у сто­ро­ну Мо­скви було одне ре­че­н­ня:

«ви­ко­на­ти ре­зо­лю­цію Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН 72/190 від 19 гру­дня 2017 ро­ку, зокре­ма шля­хом за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го та без­пе­ре­шко­дно­го до­сту­пу між­на­ро­дних мо­ні­то­рин­го­вих мі­сій з прав лю­ди­ни та не­уря­до­вих пра­во­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій до Кри­му».

Що­до Дон­ба­су ви­снов­ки та ре­ко­мен­да­ції від­но­ся­ться, як на­пи­са­но:

« Усім сто­ро­нам, які бе­руть участь у бо­йо­вих ді­ях у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях, вклю­ча­ю­чи Зброй­ним Си­лам Укра­ї­ни та озбро­є­ним гру­пам са­мо­про­го­ло­ше­них «До­не­цької на­ро­дної ре­спу­блі­ки» та «Лу­ган­ської на­ро­дної ре­спу­блі­ки»... за­без­пе­чи­ти без­пе­ре­шко­дний до­ступ УВКПЛ та ін­ших не­за­ле­жних між­на­ро­дних спо­сте­рі­га­чів до всіх місць по­збав­ле­н­ня во­лі та до­зво­ли­ти про­ве­де­н­ня при­ва­тних, кон­фі­ден­цій­них ін­терв’ю з осо­ба­ми, яких три­ма­ють під вар­тою...»

Фа­кти­чно не­має жо­дної ре­а­кції на будь-яких фо­ру­мах ООН. Мо­сква про­дов­жує свою зу­хва­лу по­ве­дін­ку, не на­да­ю­чи на­віть мі­ні­маль­но­го до­сту­пу. Між­на­ро­дне то­ва­ри­ство це ствер­джує як дій­сність, про­те не впро­ва­джує бу­дья­ко­го по­ка­ра­н­ня. Це не тіль­ки до­зво­ляє Мо­скві про­во­ди­ти сьо­го­дні­шню агре­сив­ну по­лі­ти­ку, але фа­кти­чно на­дає їй на­сна­гу та за­охо­чує на но­ві агре­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.