На чи­є­му бо­ці нам бу­ти?

Чи по­ду­ма­ли поль­ські мо­жно­влад­ці про по­ля­ків, які жи­вуть в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Чле­ни То­ва­ри­ства поль­ської куль­ту­ри іме­ні Еви Фе­лін­ської в Лу­цьку

Ша­нов­на ре­да­кціє! Від іме­ні поль­ських ор­га­ні­за­цій Во­ли­ні ви­слов­лю­є­мо гли­бо­ку стур­бо­ва­ність ді­я­ми вла­ди Ре­спу­блі­ки Поль­ща та без­по­се­ре­дньо пре­зи­ден­та Ан­джея Ду­ди. За­ко­но­про­ект про «змі­ни до за­ко­ну про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті — Ко­мі­сії пе­ре­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів про­ти поль­сько­го на­ро­ду» є ви­явом не­по­ва­ги до укра­їн­ців, які бо­ро­ли­ся за не­за­ле­жність сво­єї дер­жа­ви.

Ми дов­го не на­ва­жу­ва­ли­ся озву­чу­ва­ти свою по­зи­цію, бо спо­ді­ва­ли­ся, вла­да Ре­спу­блі­ки Поль­ща сха­ме­не­ться та від­мо­ви­ться від стра­те­гії руй­ну­ва­н­ня укра­їн­сько­поль­ських від­но­син. Однак, на жаль, цьо­го не від­бу­ло­ся. Ми­ну­ле за­ли­ша­є­ться ви­зна­чаль­ним у сто­сун­ках Укра­ї­ни та Поль­щі.

Ми, по­ля­ки, до­бре зна­є­мо, що від­бу­ва­ло­ся на Во­ли­ні у 1943-му ро­ці. Зна­є­мо про Во­лин­ський зло­чин, вчи­не­ний укра­їн­ськи­ми на­ціо­на­лі­ста­ми, але та­кож зна­є­мо і про те, що і по­ля­ки у від­пла­тних акці­ях від­зна­чи­ли­ся не мен­шою жор­сто­кі­стю сто­сов­но укра­їн­ців. І це по­трі­бно на­ре­шті ви­зна­ти. Бо тіль­ки ко­ли ми пе­ре­ста­не­мо бо­я­ти­ся го­во­ри­ти прав­ду, ми змо­же­мо зро­зу­мі­ти один одно­го.

З ча­су зло­чи­ну на Во­ли­ні ми­ну­ло 75 ро­ків і на­став той час, ко­ли по­трі­бно ска­за­ти один одно­му: « Про­ба­ча­є­мо і про­си­мо про­ба­че­н­ня». Але в цей же час поль­ська вла­да при­ймає «ан­ти­бан­де­рів­ський » за­кон, по­ка­зу­ю­чи всьо­му сві­ту, що во­на са­ма мо­же тра­кту­ва­ти сві­то­ву істо­рію так, як за­хо­че.

Але чи по­ду­мав поль­ський пре­зи­дент, де­пу­та­ти, уряд про по­ля­ків, які жи­вуть в Укра­ї­ні? Як ми, бу­ду­чи гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни, ма­є­мо по­ста­ви­ти­ся до цьо­го за­ко­ну? Чию сто­ро­ну у цьо­му кон­флі­кті ми по­вин­ні зайня­ти?

Ми лю­би­мо Поль­щу, бо є по­ля­ка­ми, і зро­би­мо все від нас за­ле­жне для її роз­ви­тку та про­цві­та­н­ня, але ми та­кож лю­би­мо і Укра­ї­ну, де про­жи­ли усе своє жи­т­тя. То­му ми не хо­че­мо ви­би­ра­ти, яку Ба­тьків­щи­ну нам лю­би­ти біль­ше, як і не хо­че­мо ста­ти за­ру­чни­ка­ми чи­є­їсь політичної гри.

Ми ви­слов­лю­є­мо спо­ді­ва­н­ня, що поль­ська вла­да нас по­чує і зро­бить усе, аби і по­ля­ки і укра­їн­ці не від­чу­ва­ли за­гро­зи тіль­ки че­рез свою на­ціо­наль­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.