Ви­бо­рю­є­мо ра­зом

У му­зеї Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го від­був­ся кру­глий стіл, при­уро­че­ний до 100-річ­чя від­нов­ле­н­ня ді­яль­но­сті Пер­шо­го Ку­рул­таю

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ми­ко­ла КУЧЕРЕНКО, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Істо­ри­ко-ме­мо­рі­аль­но­го му­зею Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го

Нас, пра­ців­ни­ків Істо­ри­ко­ме­мо­рі­аль­но­го му­зею Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го у Ки­є­ві, ча­сом за­пи­ту­ють на екс­кур­сі­ях, чо­му сто­лі­т­тя то­му Цен­траль­на Ра­да не вклю­ча­ла Крим до скла­ду Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки. Від­по­відь про­ста: Ми­хай­ло Гру­шев­ський по­ва­жав пра­ва і пра­гне­н­ня ко­рін­ної на­ції Кри­му — крим­ських та­тар, крим­ців — на ство­ре­н­ня вла­сної дер­жав­но­сті. Адже одно­ча­сно з Укра­їн­ською ре­во­лю­ці­єю про­хо­ди­ла Крим­сько­та­тар­ська ре­во­лю­ція з про­го­ло­ше­н­ням Крим­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки і прийня­т­тям де­мо­кра­ти­чної Кон­сти­ту­ції (Основ­них крим­сько­та­тар­ських за­ко­нів), що ви­пе­ре­джа­ла кон­сти­ту­ції ба­га­тьох кра­їн (згі­дно з нею, 1917 р. жін­ки пів­остро­ва отри­ма­ли рів­ні з чо­ло­ві­ка­ми ви­бор­чі пра­ва, то­ді як у США по­ді­бний за­кон з’явив­ся 1920 р.). На­ші шля­хи бу­ли та­кі схо­жі...

■ Тим ві­ко­пом­ним по­ді­ям було при­свя­че­но кру­глий стіл, при­уро­че­ний до 100-річ­чя від­нов­ле­н­ня ді­яль­но­сті Пер­шо­го Ку­рул­таю, про­ве­де­ний у Му­зеї 10 трав­ня 2018 р. Сти­слий, але про­мо­ви­стий ви­клад тра­гі­чної істо­рії крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду упро­довж остан­ньо­го сто­лі­т­тя про­зву­чав на екс­кур­сії по роз­гор­ну­тій у Му­зеї ви­став­ці на честь Пер­шо­го Ку­рул­таю (ра­ні­ше ви­став­ка пра­цю­ва­ла у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни), яку про­вів ав­тор ви­став­ки, про­грам­ний ди­ре­ктор Крим­сько­го до­му Алім Алі­єв.

■ Під час за­хо­ду було пре­зен­то­ва­но спіль­ну кни­гу ла­у­ре­а­тів пре­мії іме­ні Джейм­са Мей­са на­у­ков­ця і пу­блі­ци­ста Сер­гія Гра­бов­сько­го та жур­на­лі­ста і на­у­ков­ця Іго­ря Ло­сє­ва «Azat Qirim чи ко­ло­нія Мо­скви? Ім­пер­ський ге­но­цид і крим­сько­та­тар­ська ре­во­лю­ція», а та­кож анон­со­ва­но кни­гу істо­ри­ка Ан­дрія Іван­ця «Пер­ший Ку­рул­тай: від крим­сько­та­тар­ських уста­нов­чих збо­рів до на­ціо­наль­но­го пар­ла­мен­ту» (во­на бу­де пред­став­ле­на 1 черв­ня на Книж­ко­во­му ар­се­на­лі в Ки­є­ві). На­у­ков­ці ко­ро­тко окре­сли­ли пе­ре­біг по­дій 1917—1918 рр. у Кри­му, жва­во обго­во­ри­ли пи­та­н­ня по­шу­ку, збе­ре­же­н­ня і ви­да­н­ня до­ку­мен­таль­них свід­чень тих по­дій — істо­ри­чних дже­рел, роз­по­ро­ше­них по сві­ту чи за­хо­ва­них оку­пан­та­ми.

■ Кру­глий стіл ви­явив­ся вель­ми пред­став­ни­цьким, адже поміж чи­слен­них го­стей бу­ли при­су­тні три чле­ни ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, зокре­ма, за­сту­пник го­ло­ви ме­джлі­су Іль­мі Уме­ров, який пе­ре­дав ві­та­н­ня від го­ло­ви ме­джлі­су Ре­фа­та Чу­ба­ро­ва і по­дя­ку­вав усім, хто ор­га­ні­зу­вав цей кру­глий стіл. « Між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, та­кі як ООН, Єв­ро­со­юз і ПАРЄ, ве­дуть, як на ме­не, не­до­ста­тньо жорс­тку по­лі­ти­ку. Во­ни ро­блять про­то­ко­ли, ро­бо­чі на­ра­ди, ре­зо­лю­ції. Сан­кції що­до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про­во­дя­ться не­до­ста­тньо жорс­тко. І скрізь, де б я не ви­сту­пав, я про це на­ма­га­ю­ся го­во­ри­ти. По­лі­ти­ка, що її про­во­дить оку­па­цій­на вла­да, не має пра­ва на існу­ва­н­ня. Від нас із ва­ми в цьо­му теж де­що залежить. На по­ді­бні те­ми по­трі­бно про­во­ди­ти на­у­ко­во- пра­кти­чні кон­фе­рен­ції з пу­блі­ка­ці­єю ви­сту­пів, так, щоб пі­сля про­ве­де­н­ня за­хо­дів якнай­біль­ше лю­дей зна­ли ін­фор­ма­цію про ці за­хо­ди і зміст ви­сту­пів», — на­го­ло­сив Іль­мі Уме­ров.

■ Цей за­хід про­йшов у те­плій дру­жній атмо­сфе­рі. Адже нас так ба­га­то єд­нає. У пам’яті на­зав­жди за­ли­ша­є­ться за­клик, що про­зву­чав да­ле­ко­го вже 1989 р. на Уста­нов­чо­му з’їзді На­ро­дно­го Ру­ху Укра­ї­ни: «Крим­сько­та­тар­ські бра­ти, по­вер­тай­тесь на Ба­тьків­щи­ну!» До ньо­го до­да­ли­ся ска­за­ні не­дав­но, в пе­ре­лом­ні для Укра­ї­ни дні Єв­ро­май­да­ну, сло­ва Ре­фа­та Чу­ба­ро­ва: «Ви­бо­рю­є­мо ра­зом, бу­де­мо ра­зом і пе­ре­мо­же­мо ра­зом!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.