Молодь ди­вує ам­бі­тни­ми про­е­кта­ми

У «Львів­ській по­лі­те­хні­ці» пред­став­ле­ні жи­во­пи­сні ро­бо­ти сту­ден­тів Ін­сти­ту­ту ар­хі­те­кту­ри та їхніх ко­лег із Поль­щі

Den (Ukrainian) - - Культура - Йо­сип МАРУХНЯК, Львів, фо­то ав­то­ра

Ця ви­став­ка — ре­зуль­тат пле­не­рів, який про­хо­див у ма­льов­ни­чо­му поль­сько­му мі­сте­чку Хелм­но в По­мор’її (не плу­та­ти з ко­лись укра­їн­ським мі­стом Хелм бі­ля на­шо­го кор­до­ну. — Авт.). Хел­но — це уні­каль­не мі­сто поль­сько­го По­мор’ я, де май­же ко­жен об’ єкт по­бу­до­ва­ний із чер­во­ної це­гли, зро­бле­ної вру­чну, і вхо­дить у єв­ро­пей­ський маршрут Го­ти­чно­го це­гля­но­го сти­лю. У мі­сті до­бре збе­ре­же­на ні­ме­цька го­ти­ка ХІІ—ХІІ ст., а ще Хелм­но на­зи­ва­ють «мі­стом за­ко­ха­них», бо в одно­му з хра­мів збе­рі­га­ю­ться мо­щі свя­то­го Ва­лен­ти­на... Це справ­жня пер­ли­на дав­ньої ар­хі­те­кту­ри, ве­ли­че­зна зна­хід­ка для май­бу­тніх ар­хі­те­кто­рів. Са­ме тут від­бу­ва­ють пра­кти­ку і всі свої пле­не­ри сту­ден­ти ар­хі­те­ктур­них ви­шів та від­ді­лень Поль­щі. Від 2004 ро­ку до цих пле­не­рів при­єд­на­ли­ся й сту­ден­ти Ін­сти­ту­ту ар­хі­те­кту­ри Львів­ської по­лі­те­хні­ки.

На ви­став­ці у «Львів­ській по­лі­те­хни­ці» пред­став­ле­ні кра­щі жи­во­пи­сні тво­ри поль­ських сту­ден­тів із ка­та­ло­гом ро­біт пе­ре­мож­ців кон­кур­сів за пе­рі­од 2004— 2015 рр., а та­кож ро­бо­ти львів­ських сту­ден­тів.

Під час її від­кри­т­тя з ві­таль­ним сло­вом до при­су­тніх звер­нув­ся Ге­не­раль­ний кон­сул Ре­спу­блі­ки Поль­ща у Льво­ві Ра­фал Воль­ський. Він зі­знав­ся, що ро­бо­та ар­хі­те­кто­ра йо­му близь­ка і зна­йо­ма, адже йо­го ба­тько був ар­хі­те­кто­ром. Пан кон­сул на­го­ло­сив, що са­ме ака­де­мі­чна спіль­но­та, сту­дент­ська молодь по­кли­ка­ні зро­би­ти якнай­біль­ше для змі­цне­н­ня дру­жби і спів­пра­ці двох на­ших на­ро­дів.

— Комп’ютер — комп’юте­ром, ін­тер­нет — ін­тер­не­том, а го­лов­ним ін­стру­мен­том ар­хі­те­кто­ра є справ­ді олі­вець. На жаль, в Ін­сти­ту­ті зни­кла аква­рель­на пра­кти­ка, у нас ско­ро­тив­ся на ці­лий се­местр пре­дмет «Ри­су­нок і жи­во­пис». На пле­не­ри ми їзди­мо під час ка­ні­кул і від­пу­сток фа­кти­чно за вла­сні ко­шти (поль­ська сто­ро­на за­без­пе­чує тіль­ки жи­тлом), але все одно по­їха­ти на чер­го­вий пле­нер цьо­го­річ зго­ло­си­ли­ся 20 сту­ден­тів. Їх го­ту­ють кра­щі про­фе­со­ри, — роз­ка­за­ла до­цент ка­фе­дри ди­зай­ну та основ ар­хі­те­кту­ри Львів­ської по­лі­те­хні­ки Оре­ста РЕМЕШИЛО-РИБЧИНСЬКА.

— Для ме­не це бу­ла ве­ли­ка про­фе­сій­на і гро­ма­дян­ська шко­ла. Я на­вчи­ла­ся пра­цю­ва­ти й під до­щем, і під пе­ку­чим сон­цем. З багатьма поль­ськи­ми сту­ден­та­ми на­ла­го­ди­ла дру­жні зв’яз­ки, з де­яки­ми кон­та­ктую і за­раз, — по­ді­ли­лась вра­же­н­ня­ми аспі­ран­тка Мар­та БРИЧ.

До ре­чі, дух поль­сько­го ма­ляр­ства по­стій­но при­су­тній у го­лов­но­му кор­пу­сі уні­вер­си­те­ту, ма­ю­чи на ува­зі Акто­ву за­лу, при­кра­ше­ну се­рі­єю по­ло­тен «Трі­умф про­гре­су», ство­ре­ну під ке­рів­ни­цтвом ви­да­тно­го поль­сько­го ху­до­жни­ка Яна Ма­тей­ка.

Поль­ську де­ле­га­цію ме­рії Хелм­но очо­лю­ва­ла за­сту­пник бур­го­мі­стра з пи­тань осві­ти, куль­ту­ри та про­мо­цій Ма­гда Лю­дві­ков­ська. Го­стям ор­га­ні­зу­ва­ли екс­кур­сію зам­ка­ми Львів­щи­ни, що теж для них було при­єм­ною не­спо­ді­ван­кою. Во­ни за­хо­плю­ва­ли­ся по­ба­че­ним і ви­сло­ви­ли спо­ді­ва­н­ня, що ці пам’ ятки ар­хі­те­кту­ри бу­дуть в Укра­ї­ні на­ле­жно збе­ре­же­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.