Сім єв­ро: як і ко­ли змі­ня­ться пра­ви­ла в’їзду в Шен­ген

Про си­ту­а­цію, в якій не вар­то шу­ка­ти зра­ди

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дми­тро ПЛАХТА, «День», Львів

Не­за­ба­ром бу­де рів­но рік, як укра­їн­ці ма­ють мо­жли­вість їзди­ти до Шен­ген­ської зо­ни без віз. За остан­ніх 11 мі­ся­ців без­ві­зо­вим ре­жи­мом ско­ри­ста­ли­ся вже пів­міль­йо­на укра­їн­ців, пе­ре­ко­нав­ши ске­пти­ків, які сум­ні­ва­ли­ся в до­ціль­но­сті па­ді­н­ня Шен­ген­ської сті­ни пе­ред Укра­ї­ною. Рік то­му по­ін­фор­мо­ва­ність на­се­ле­н­ня про без­віз бу­ла на вкрай низь­ко­му рів­ні. Ро­зві­ю­ва­ти мі­фи про ві­зо­ву лі­бе­ра­лі­за­цію то­ді взя­ли­ся ме­діа, а оста­то­чно це зро­бив сам без­ві­зо­вий ре­жим у дії, який без­по­се­ре­дньо на пра­кти­ці роз­ста­вив усі кра­пки над «і». Ни­ні він пра­цює зла­го­дже­но, як го­дин­ник.

Втім, пер­спе­кти­ви без­ві­зу по­ча­ли зно­ву обро­ста­ти сум­ні­ва­ми пі­сля то­го як по­сли кра­їн Єв­ро­со­ю­зу про- го­ло­су­ва­ли за змі­ни кон­тро­лю на сво­їх кор­до­нах. Но­ва си­сте­ма пе­ред­ба­чає, що гро­ма­дя­ни тре­тіх кра­їн, які ма­ють без­ві­зо­вий ре­жим з ЄС, бу­дуть зо­бов’яза­ні спла­чу­ва­ти сім єв­ро за он­лайн-ав­то­ри­за­цію пе­ред по­їзд­кою. «Чи вар­то це вва­жа­ти ска­су­ва­н­ням без­ві­зу?», «На­ві­що нам пла­тний без­віз?», «Зро­би­ти ві­зу де­шев­ше!»... Та­кі за­го­лов­ки й на­строї по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся в ме­діа та со­ці­аль­них ме­ре­жах.

Отож «День» ви­рі­шив ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції, по­яснив­ши всі ню­ан­си но­во­вве­день, які, ймо­вір­но, ста­нуть чин­ни­ми вже за кіль­ка ро­ків.

ЩО ТА­КЕ ETIAS?

На за­сі­дан­ні 25 кві­тня по­сли кра­їн ЄС за­твер­ди­ли про­по­зи­цію що­до ство­ре­н­ня Єв­ро­пей­ської си­сте­ми ін­фор­ма­ції та он­лайн- ав­то­ри­за­ції по­до­ро­жей (ETIAS). Іде­ться про ав­то­ма­ти­зо­ва­ну еле­ктрон­ну си­сте­му, яка від­сте­жу­ва­ти­ме і до­зво­ля­ти­ме в’їзд у Шен­ген­ську зо­ну гро­ма­дян, які при­бу­ли із кра­їн, з яки­ми ЄС уклав до­го­вір про без­ві­зо­вий ре­жим. Тоб­то, крім Укра­ї­ни, змі­ни сто­су­ва­ти­му­ться ще 60 ін­ших дер­жав.

Си­сте­ма пе­ред­ба­чає оформ­ле­н­ня спе­ці­аль­но­го до­зво­лу на в’їзд у Шен­ген. За оброб­ку за­яв­ки по­трі­бно бу­де спла­ти­ти сім єв­ро, а до­звіл на в’їзд ді­я­ти­ме три ро­ки. До ре­чі, по­ді­бна си­сте­ма пра­цює в США із 2008 ро­ку, став­ши пла­тною з 2010 ро­ку. Та­кож та­ка пра­кти­ка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в Ав­стра­лії та Ка­на­ді.

НА­ВІ­ЩО ЦЯ СИ­СТЕ­МА?

У ЄС уже дав­но пра­цю­ють над ре­фор­му­ва­н­ням сво­єї мі­гра­цій­ної си­сте­ми. Роз­ро­бля­ти ETIAS по­ча­ли ще 2016 ро­ку, тоб­то про за­про­ва­дже­н­ня пла­тної он­лайн-ав­то­ри­за­ції було ві­до­мо, на­при­клад, ще до на­да­н­ня Укра­ї­ні без­ві­зу. «Ми по­вин­ні зна­ти, хто пе­ре­ти­нає на­ші кор­до­ни. Так ми бу­де­мо зна­ти, хто їде в Єв­ро­пу ще до то­го, як во­ни при­їдуть», — ска­зав 2016 ро­ку у сво­є­му рі­чно­му зві­ті го­ло­ва Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Жан-Клод ЮНКЕР.

Отож го­лов­на при­чи­на ре­фор­ми — без­пе­ка. Йде­ться про ме­тод за­по­бі­га­н­ня та бо­роть­би з те­ро­ри­змом, зло­чин­ні­стю і не­за­кон­ною мі­гра­ці­єю. У ЄС пла­ну­ють, що ETIAS че­рез по­пе­ре­дню он­лайн-пе­ре­вір­ку гро­ма­дян ви­яв­ля­ти­ме осіб, які ста­нов­лять не­без­пе­ку для кра­їн Шен­ген­сько­го до­го­во­ру, від­мов­ля­ю­чи їм у в’їзді.

Та­кож но­во­вве­де­н­ня має на ме­ті змен­ши­ти чер­ги і за­трим­ки на кор­до­ні. Оче­ви­дно, це по­лег­шить ро­бо­ту при­кор­дон­ни­ків, хо­ча отри­ма­н­ня ав­то­ри­за­ції не бу­де ав­то­ма­ти­чним до­зво­лом на в’їзд до Шен­ге­ну. Оста­то­чне рі­ше­н­ня все одно ухва­лю­ва­ти­ме при­кор­дон­ник — так, як це є сьо­го­дні.

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ ОН­ЛАЙН-АВТОРИЗАЦІЯ?

Не­об­хі­дно бу­де за­пов­ни­ти он­лай­нан­ке­ту на спе­ці­аль­но­му веб-сай­ті. Ймо­вір­но, це бу­де etias.com, який уже фун­кціо­нує і по­яснює ню­ан­си ро­бо­ти май­бу­тньої си­сте­ми. Отож на­да­на в ан­ке­ті ін­фор­ма­ція бу­де ав­то­ма­ти­чно про­хо­ди­ти пе­ре­вір­ку в ба­зах ЄС та Ін­тер­по­лу, ви­яв­ля­ю­чи мо­жли­ві під­ста­ви для від­мо­ви на в’їзд.

Очі­ку­є­ться, що авторизація три­ва­ти­ме бу­кваль­но кіль­ка хви­лин. Якщо все га­разд із да­ни­ми, то до­звіл ви­да­ва­ти­ме­ться ав­то­ма­ти­чно. Якщо ан­ке­та ви­кли­ка­ла сум­ні­ви — її пе­ре­да­ють на до­да­тко­вий роз­гляд спів­ро­бі­тни­кам ETIAS. На ухва­ле­н­ня оста­то­чно­го рі­ше­н­ня пі­де не біль­ше ніж 96 го­дин. Втім, як про­гно­зу­ють, у 99% ви­пад­ків си­сте­ма ви­да­ва­ти­ме ав­то­ма­ти­чний до­звіл за кіль­ка се­кунд. Це під­твер­джує, на­при­клад, аме­ри­кан­ська пра­кти­ка ро­бо­ти ана­ло­гі­чної си­сте­ми.

ЯКІ ДА­НІ НЕ­ОБ­ХІ­ДНО БУ­ДЕ ЗА­ЗНА­ЧИ­ТИ В АН­КЕ­ТІ?

До пев­ної мі­ри це на­га­ду­ва­ти­ме за­пов­не­н­ня ан­ке­ти під час по­да­чі ві­зи, тіль­ки в он­лайн-фор­ма­ті. Однак тут від вас не ви­ма­га­ти­муть ні до­ку­мен­тів, які під­твер­джу­ють ме­ту по­їзд­ки (тоб­то бро­ню­ва­н­ня го­те­лів, кви­тки то­що), ні до­від­ки з ро­бо­ти чи про до­хо­ди.

Остан­ній про­ект впро­ва­дже­н­ня ETIAS пе­ред­ба­чає, що гро­ма­дя­ни ма­ють за­зна­чи­ти: 1) да­ні про осо­бу; 2) кон­та­ктні да­ні; 3) мі­сце про­жи­ва­н­ня; 4) па­спорт­ні да­ні; 5) осві­та, рід за­нять; 6) пер­шу кра­ї­ну в’їзду до Шен­ген­ської зо­ни; 7) на­яв­ність су­ди­мо­сті/де­пор­та­ції/пе­ре­бу­ва­н­ня в зо­нах кон­флі­ктів упро­довж остан­ніх де­ся­ти ро­ків.

Остан­ній пункт ло­гі­чно ви­кли­кає чи­ма­ло за­пи­тань у ба­га­тьох укра­їн­ців. «Зві­сно ж, ані участь в АТО, ані про­жи­ва­н­ня в Ав­ді­їв­ці не став­лять хрест на по­їзд­ках до ЄС, — за­зна­ча­ють жур­на­лі­сти пор­та­лу «Єв­ро­пей­ська прав­да», на­по­ля­га­ю­чи, що від­мо­ви вза­га­лі бу­дуть ду­же рід­кі­сним яви­щем. — Так са­мо не бу­де по­тре­би ви­прав­до­ву­ва­тись тим, хто на­ро­див­ся в До­не­цьку чи Гор­лів­ці: у про­е­кті рі­ше­н­ня ЄС на­віть окре­мо за­зна­че­но, що дис­кри­мі­на­ція за­яв­ни­ків за по­хо­дже­н­ням є за­бо­ро­не­ною.

За за­дум­кою, від­мов­ля­ти у в’їзді бу­дуть че­рез та­кі при­чи­ни: за­гро­за те­ро­ри­зму від кон­кре­тної осо­би, об­ґрун­то­ва­на пі­до­зра що­до при­че­тно­сті до зло­чин­ної ді­яль­но­сті, на­яв­ність ві­до­мо­стей, що ця осо­ба пла­нує за­ли­ши­ти­ся в ЄС не­ле­га­лом, або на­яв­ність по­ру­шень, ско­є­них ра­ні­ше у кра­ї­нах ЄС».

ПЛАТИТИ СІМ ЄВ­РО ТРЕ­БА БУ­ДЕ ЗА КО­ЖНУ ПО­ЇЗД­КУ ДО ЄС?

Ні. Від­по­відь на це за­пи­та­н­ня вже бу­ла ви­ще, про­те на ній слід ще раз на­го­ло­си­ти, аби не було зай­вих спе­ку­ля­цій та не­по­ро­зу­мінь.

Сім єв­ро — ці­на за оброб­ку он­лайн-ан­ке­ти, а не за са­му ман­дрів­ку. Авторизація на в’їзд у Шен­ген­ську зо­ну бу­де дій­сною про­тя­гом трьох ро­ків або до мо­мен­ту за­кін­че­н­ня дії па­спор­та, за­ре­є­стро­ва­но­го в ан­ке­ті. То­му не бу­де по­тре­би по­да­ва­ти за­яв­ку і платити збір пе­ред ко­жною по­їзд­кою. До ре­чі, у США ана­ло­гі­чна авторизація ко­штує до­рож­че за єв­ро­пей­ську — $14, а діє ли­ше про­тя­гом двох ро­ків.

КО­ЛИ ЗМІ­НИ НАБУДУТЬ ЧИН­НО­СТІ?

По­пе­ре­ду ще роз­гляд про­е­кту в Єв­ро­пар­ла­мен­ті та оста­то­чне за­твер­дже­н­ня в Ра­ді ЄС. Осо­бли­вих сум­ні­вів, що за­про­по­но­ва­ні змі­ни та­ки бу­дуть ім­пле­мен­то­ва­ні, не­має. Очі­ку­є­ться, що ETIAS за­пра­цює з 2021 ро­ку. До­ти збе­рі­га­ти­ме­ться ни­ні­шня си­сте­ма пе­ре­ти­ну кор­до­ну.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.