Гімн все­пе­ре­ма­га­ю­чо­му ко­хан­ню!

«Спля­ча кра­су­ня», або Стри­бок у часі — 800 ро­ків по то­му...

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

23трав­ня ві­до­мий хо­ре­о­граф Ра­ду По­клі­та­ру пред­ста­вить у Ки­є­ві но­ву по­ста­нов­ку, яку здій­снив ра­зом із ар­ти­ста­ми «Ки­їв Мо­дерн-ба­ле­ту». «Спля­ча кра­су­ня» ста­не три­пти­хом у твор­чо­сті цьо­го ба­лет­мей­сте­ра, яка на­ві­я­на ве­ли­чною му­зи­кою П.Чай­ков­сько­го (по­пе­ре­дні йо­го по­ста­нов­ки зі спад­щи­ни Пе­тра Іл­лі­ча — «Ле­бе­ди­не озе­ро. Су­ча­сна вер­сія» — ба­ле­т­при­тча та «Лу­скун­чик» — каз­ка для до­ро­слих). По­клі­та­ру та­кож ви­сту­пає ав­то­ром лі­бре­то сво­їх ви­став.

Одні­єю з від­мін­но­стей но­вої вер­сії «Спля­чої кра­су­ні» від кла­си­чно­го зраз­ка по­ста­нов­ки ста­не... стри­бок у часі. Дій­ство роз­по­чне­ться з Се­ре­дньо­віч­чя і пе­ре­не­се­ться на по­ча­ток XX ст. Но­вий світ «Спля­чої кра­су­ні» ство­ри­ла ві­до­ма сце­но­граф із Швей­ца­рії Ма­рі­анн Хол­лен­штайн. Для то­го, що­би під­кре­сли­ти від­чу­тну рі­зни­цю між епо­ха­ми і сві­та­ми, а та­кож до­да­ти фан­та­зій­но­сті, Ра­ду По­клі­та­ру за­мі­нив при­двор­них ко­ро­ля на... ство­рінь із мі­фо­ло­гії (ху­до­жник Дми­тро Ку­ря­та при­ду­мав для цих істот ма­ски-го­ло­ви).

— На ство­ре­н­ня « Спля­чої кра­су­ні » ме­не на­ди­хну­ло лі­те­ра­тур­не пер­шо­дже­ре­ло дав­ньої каз­ки. Ма­ло хто знає, що ще за­дов­го до Шар­ля Пе­ро та бра­тів Грімм, не­а­по­лі­та­нець Джам­бат­ті­ста Ба­зі­ле (1566 — 1632 рр.) у сво­їй « Каз­ці ка­зок» пер­шим роз­по­вів істо­рію про прин­це­су, що за­сну­ла на­ві­ки. І не­хай двір ясно­вель­мо­жно­го мо­нар­ха в на­шій « Спля­чій кра­су­ні » — це не уле­сли­ві ца­ре­двор­ці, а ней­мо- вір­ні фан­та­сти­чні істо­ти, та й Принц зна­хо­дить свою спля­чу прин­це­су не за 100, а за 800 ро­ків, — не­ва­жли­во. Го­лов­не те, що ця ви­ста­ва, як і її кла­си­чне пер­шо­дже­ре­ло, спів­ає гімн справ­жньо­му, все­пе­ре­ма­га­ю­чо­му ко­хан­ню, — на­го­ло­шує хо­ре­о­граф, го­лов­ний ба­лет­мей­стер те­а­тру « Ки­їв Мо­дерн- ба­лет» Ра­ду ПО­КЛІ­ТА­РУ.

У Ки­є­ві від­бу­ду­ться два по­ка­зи. 23 трав­ня в На­ціо­наль­но­му те­а­трi ім. І.Фран­ка, а по­тім 26 черв­ня ар­ти­сти ви­сту­па­ти­муть уже на сце­ні Мі­жна­ро­дно- го цен­тру куль­ту­ри і ми­стецтв (Жов­тне­вий па­лац).

Го­лов­ні пар­тії на прем’єрі ви­ко­на­ють: Оле­на Сал­ти­ко­ва (Прин­це­са Ав­ро­ра) та Ар­тем Шо­шин (Принц Де­зі­ре).

За сло­ва­ми Р. По­клі­та­ру, пер­шим, хто під­три­мав йо­го на­мір по­ста­ви­ти гранд-ба­лет «Спля­ча кра­су­ня», був по­сол Швей­ца­рії в Укра­ї­ні Гі­йом Шой­рер. Ця ро­бо­та по­да­ру­ва­ла зу­стріч із чудовим ди­зай­не­ром Ма­рі­анн Хол­лен­штайн, яка зро­би­ла для ви­ста­ви зов­сім не схо­же на ту сце­но­гра- фію, яку він звик ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, але це ста­ло не­ймо­вір­но близь­ко. «Са­ме ці­ка­ве те, що її остан­ньою ро­бо­тою бу­ла кла­си­чна «Спля­ча кра­су­ня», але пер­ше, що во­на ме­ні по­ві­до­ми­ла: «Це бу­де зов­сім ін­ший ба­лет, жо­дних ба­ро­чних зам­ків, жо­дних арок на сце­ні!»... До ре­чі, пі­сля Ки­є­ва ви­ста­ву по­ка­жуть у мі­стах Укра­ї­ни, пред­став­лять на хо­ре­о­гра­фі­чно­му фе­сти­ва­лі в Бі­ло­ру­сі, а та­кож за­пла­но­ва­на прем’єра в одно­му з міст Швей­ца­рії.

ФО­ТО СЕР­ГІЯ ЄФАНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.