Гі­бри­дний спе­цназ та йо­го при­кри­т­тя

Кейс про сол­да­та ін­фор­ма­цій­но­го фрон­ту на во­ро­жій те­ри­то­рії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни спіль­но з Про­ку­ра­ту­рою Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим 15 трав­ня про­ве­ли об­шу­ки в офі­сах « РИА Но­во­сти Украи­на». Ке­рів­ни­ко­ві аген­ції Ки­ри­лу Ви­шин­сько­му було ого­ло­ше­но про пі­до­зру в ско­єн­ні зло­чи­ну і за­три­ма­но йо­го.

Що це — за­хист на­ціо­наль­ної без­пе­ки чи наступ на сво­бо­ду сло­ва? Нам тре­ба кри­ча­ти «пе­ре­мо­га» чи обу­рю­ва­ти­ся? На­справ­ді, є мі­сце і для то­го, і для ін­шо­го, але із зов­сім ін­ших при­чин, аніж зда­є­ться спо­ча­тку.

МЕДАЛІ ЯК ДОКАЗ

Ки­ри­ла Ви­шин­сько­го ба­га­то ко­лег зна­ють ба­га­то ро­ків. Па­ру де­ся­тків ро­ків то­му він був до­сить ві­до­мим у ме­ді­а­ту­сов­ці ре­гіо­наль­ним те­ле­ві­зій­ни­ком. По­тім пе­ре­брав­ся із Дні­пра до Ки­є­ва, пра­цю­вав на одно­му з цен­траль­них ка­на­лів, яким на той час ке­ру­ва­ли ме­не­дже­ри із Ро­сії. Зго­дом Ки­ри­ло по­чав ті­сно спів­пра­цю­ва­ти без­по­се­ре­дньо з ро­сій­ським те­ле­ба­че­н­ням.

На­ве­сні 2014 ро­ку Ки­ри­ло, як і пе­ре­ва­жна біль­шість гро­ма­дян Укра­ї­ни, обрав свою сто­ро­ну. Але, на від­мі­ну від ба­га­тьох сво­їх ко­лег та дру­зів, які за­яви­ли про се­бе як про укра­їн­ських па­трі­о­тів, Ви­шин­ський зро­бив пря­мо про­ти­ле­жний ви­бір — він став ро­сі­я­ни­ном. Ро­сі­я­ни­ном за всі­ма озна­ка­ми — з від­по­від­ни­ми по­лі­ти­чни­ми впо­до­ба­н­ня­ми, з осо­би­сти­ми пе­ре­ко­на­н­ня­ми, з па­спор­том з дво­го­ло­вим ор­лом на об­кла­дин­ці. У ве­ре­сні 2015 ро­ку Ки­ри­ло Ви­шин­ський офі­цій­но отри­мав ро­сій­ське гро­ма­дян­ство. Але й до то­го ча­су він уже актив­но пра­цю­вав на свою но­ву Ба­тьків­щи­ну.

За да­ни­ми Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни, на­ве­сні 2014 ро­ку Ви­шин­ський отри­мав зав­да­н­ня по­їха­ти до Кри­му і го­ту­ва­ти ма­те­рі­а­ли, які ви­прав­до­ву­ють ро­сій­ську ане­ксію пів­остро­ва. Спец­слу­жби за­фі­ксу­ва­ли, що Ки­ри­ло «взяв осо­би­сту участь у про­па­ган­дист­ських акці­ях, спря­мо­ва­них на під­трим­ку ане­ксії та при­єд­на­н­ня пів­остро­ва до РФ». За цю ді­яль­ність за­кри­тим ука­зом пре­зи­ден­та Ро­сії йо­го на­го­ро­ди­ли ме­да­л­лю «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ством». Є в ньо­го і ме­даль Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції «За по­вер­не­н­ня Кри­му».

«РОССИЯ СЕГОДНЯ»

По­вер­нув­шись до Ки­є­ва, Ви­шин­ський то­го ж 2014 ро­ку роз­гор­нув актив­ну ді­яль­ність на по­са­ді очіль­ни­ка ки­їв­сько­го фі­лі­а­лу ро­сій­ської аген­ції «РИА Но­во­сти» — «РИА Но­во­сти Украи­на».

«РИА Но­во­сти Украи­на» пов’яза­не з ро­сій­ським Фе­де­раль­ним дер­жав­ним уні­тар­ним під­при­єм­ством «Ме­жду­на­ро­дное ин­фор­ма­ци­он­ное агент­ство «Россия сегодня». Го­лов­ний ре­да­ктор «МИА «Россия сегодня» і те­ле­ка­на­ла RT (Russia Today) Мар­га­ри­та Си­мо­ньян по­ві­до­ми­ла, що «РИА Но­во­сти Украи­на» є ін­фор­ма­цій­ним пар­тне­ром « МИА «Россия сегодня».

Про­ду­ктив­на ді­яль­ність в Укра­ї­ні ро­сій­сько­го про­па­ган­дист­сько­го ме­ді­а­ха­бу три­ва­ла всі ці чо­ти­ри ро- ки. Не­при­єм­но­сті в гі­бри­дних ме­діа та їхніх пра­ців­ни­ків по­ча­ли­ся ли­ше кіль­ка днів то­му.

Зран­ку 15 трав­ня на­чаль­ник Управ­лі­н­ня вза­є­мо­дії із за­со­ба­ми ма­со­вої ін­фор­ма­ції та гро­мад­ські­стю Оле­на Гі­тлян­ська по­ві­до­ми­ла на сво­їй «фейс­бук»-сто­рін­ці, що «спів­ро­бі­тни­ки Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни спіль­но з Про­ку­ра­ту­рою АР Крим роз­кри­ли ді­яль­ність ме­ре­жі ме­ді­а­стру­ктур, під­кон­троль­них Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. Пра­во­охо­рон­ці вста­но­ви­ли, що во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся кра­ї­но­ю­агре­со­ром у рам­ках гі­бри­дної ін­фор­ма­цій­ної вій­ни про­ти Укра­ї­ни. На­ра­зі три­ва­ють слід­чі дії».

Пі­зні­ше ста­ло ві­до­мо, що спів­ро­бі­тни­ки СБУ, спіль­но з Про­ку­ра­ту­рою Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, про­ве­ли п’ять об­шу­ків в офі­сах укра­їн­ської фі­лії «РИА Но­во­сти» і в мі­сцях про­жи­ва­н­ня де­яких пра­ців­ни­ків аген­ції.

За ре­зуль­та­та­ми слід­чих дій бу­ли отри­ма­ні до­ка­зи ве­де­н­ня ан­ти­укра­їн­ської ді­яль­но­сті. Ке­рів­ни­ко­ві «РИА Но­во­сти Украи­на» Ки­ри­лу Ви­шин­сько­му було ого­ло­ше­но про пі­до­зру в ско­єн­ні зло­чи­ну і йо­го за­три­ма­но згі­дно зі ст. 208 Кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Як по­ві­до­мив на бри­фін­гу то­го ж дня за­сту­пник го­ло­ви СБУ Ві­ктор Ко­но­нен­ко, спів­ро­бі­тни­ки спец­служб ви­яви­ли і за­до­ку­мен­ту­ва­ли фа­кти ви­ко­ри­ста­н­ня кра­ї­ною-агре­со­ром ві­тчи­зня­них та ро­сій­ських жур­на­лі­стів для про­ве­де­н­ня під­рив­ної ін­фор­ма­цій­ної ді­яль­но­сті про­ти Укра­ї­ни. Як ствер­джує СБУ, «Ви­шин­ський за­лу­чив під­по- ряд­ко­ва­них йо­му жур­на­лі­стів для ви­го­тов­ле­н­ня ма­те­рі­а­лів на ко­ристь те­ро­ри­сти­чних ор­га­ні­за­цій «Л/ДНР».

СЕРБСЬКИЙ СЛІД

Для «при­хо­ву­ва­н­ня ро­сій­ських дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня ре­сур­су і зв’яз­ку за­зна­че­ної стру­кту­ри з мо­сков­ським офі­сом «МИА «Россия сегодня» фі­нан­со­ве за­без­пе­че­н­ня ро­бо­ти стру­кту­ри від­бу­ва­ло­ся у скла­дний спо­сіб, із за­лу­че­н­ням за­кор­дон­них компаній.

За да­ни­ми спец­служб, Ви­шин­ським «було за­сно­ва­но низ­ку юри­ди­чних осіб, у то­му чи­слі ТОВ «Ін­тер­се­лект», які ді­я­ли під брен­дом «РИА Но­во­сти Украи­на». По­тім, як повідомили в СБУ, було укла­де­но до­го­вір про спів­пра­цю між ТОВ «Ін­тер­се­лект» та ком­па­ні­єю у сто­ли­ці Сер­бії Бел­гра­ді. «Що­мі­ся­ця вка­за­на фір­ма з озна­ка­ми фі­ктив­но­сті пе­ре­ка­зу­ва­ла май­же 53 ти­ся­чі єв­ро, які ма­ють ро­сій­ське по­хо­дже­н­ня, на ра­хун­ки укра­їн­ських під­при­ємств, кон­тро­льо­ва­них Ви­шин­ським», — по­яснив за­сту­пник го­ло­ви СБУ. За йо­го сло­ва­ми, це та ци­фра, яка під­твер­дже­на до­ку­мен­та­ми. За­галь­ний об­сяг міг бу­ти й біль­шим (удві­чі).

Ке­рів­ник «РИА Но­во­сти Украи­на», як по­ві­до­мив «Гро­мад­сько­му ра­діо» адво­кат Ки­ри­ла Ви­шин­сько­го Ан­дрій До­ман­ський, вва­жає ви­су­ну­ті йо­му зви­ну­ва­че­н­ня «аб­сур­дни­ми і спря­мо­ва­ни­ми на йо­го дис­кре­ди­та­цію». Тим ча­сом Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни вже ви­кли­ка­ла на до­пит осіб у цій спра­ві.

Са­мо­го Ви­шин­сько­го не­вдов­зі пі­сля за­три­ма­н­ня ета­пу­ва­ли з Ки­є­ва до Хер­со­на для обра­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду, оскіль­ки в Хер­со­ні мі­сти­ться офіс Про­ку­ра­ту­ри Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, яка ве­де йо­го спра­ву.

Кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня у спра­ві Ви­шин­сько­го було від­кри­те за ч. 1 ст. 111 (Дер­жав­на зра­да) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. У ра­зі до­ве­де­н­ня ви­ни йо­му те­о­ре­ти­чно за­гро­жує по­збав­ле­н­ня во­лі на строк від де­ся­ти до п’ятнад­ця­ти ро­ків.

В СБУ ка­жуть, що ке­рів­ни­ка ви­да­н­ня «РИА Но­во­сти Украи­на» пла­ну­ють су­ди­ти як гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, не­зва­жа­ю­чи на дру­гий, ро­сій­ський па­спорт.

ОБУ­РЕ­Н­НЯ ЗА­ХИ­СНИ­КІВ

Слід­чий ко­мі­тет РФ під­твер­див, що Ки­ри­ло Ви­шин­ський має ро­сій­ське гро­ма­дян­ство, і по­ві­до­мив, що про­во­дить слід­чі дії, спря­мо­ва­ні на вста­нов­ле­н­ня «всіх об­ста­вин цих зло­чи­нів та осіб, які під­ля­га­ють при­тя­гнен­ню до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за вчи­не­ний що­до ро­сій­сько­го жур­на­лі­ста зло­чин». На­ра­зі Слід­ком по­ру­шив кри­мі­наль­ну спра­ву «за фа­ктом пе­ре­шко­джа­н­ня за­кон­ній ді­яль­но­сті жур­на­лі­ста і при­тя­гне­н­ня за­ві­до­мо не­вин­ної осо­би до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті (ст. 144 КК РФ, ст. 299 КК РФ)».

Зре­а­гу­ва­ли на «ути­ски ро­сій­сько­го жур­на­лі­ста» й ін­ші офі­цій­ні ро­сій­ські стру­кту­ри, а та­кож ко­ле­ги Ви­шин­сько­го.

В МЗС РФ дії укра­їн­ських вла­стей сто­сов­но Ви­шин­сько­го на­зва­ли сва­ві­л­лям.

Ро­сій­ське по­соль­ство в Ки­є­ві від­пра­ви­ло но­ту з ви­мо­гою при­пи­ни­ти на­силь­ство над спів­ро­бі­тни­ка­ми ЗМІ.

Ген­ди­ре­ктор «МИА «Россия Сегодня» Дми­трій Ки­се­льов за­явив, що укра­їн­ська вла­да по­вин­на не­гай­но звіль­ни­ти Ви­шин­сько­го і при­пи­ни­ти пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ме­діа.

Го­лов­ний ре­да­ктор аген­ції Мар­га­ри­та Си­мо­ньян на­зва­ла по­дії нав­ко­ло «РИА Но­во­сти Украи­на» «пом­стою Ки­є­ва за Крим­ський міст».

Обу­ре­н­ня з при­во­ду по­дій нав­ко­ло «РИА Но­во­сти Украи­на» ви­сло­вив і пред­став­ник ОБСЄ зі сво­бо­ди ме­діа Ар­лем Де­зір: «Я ви­слов­люю сер­йо­зну стур­бо­ва­ність з при­во­ду ран­ко­во­го рей­ду на офі­си ро­сій­ських ЗМІ в Ки­є­ві, аре­шту жур­на­лі­стів та об­шу­ку в бу­дин­ках жур­на­лі­стів. Я зно­ву за­кли­каю вла­ду утри­му­ва­ти­ся від не­о­б­ґрун­то­ва­них обме­жень ро­бо­ти іно­зем­них жур­на­лі­стів, що впли­ває на віль­ний по­тік ін­фор­ма­ції та сво­бо­ду ЗМІ», — йде­ться в за­яві Де­зі­ра.

Він на­го­ло­сив, що бо­роть­ба з про­па­ган­дою не по­вин­на су­пе­ре­чи­ти між­на­ро­дним стан­дар­там і не по­вин­на яв­ля­ти со­бою не­про­пор­цій­не втру­ча­н­ня у ді­яль­ність за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції.

При­чо­му в ОБСЄ фа­кти­чно про­і­гно­ру­ва­ли ві­до­мо­сті що­до уча­сті ке­рів­ни­ка «РИА Но­во­сти Украи­на» в ане­ксії Кри­му, йо­го медалі, ба на­віть факт отри­ма­н­ня ним ро­сій­сько­го гро­ма­дян­ства.

БАЛКАНСЬКИЙ КЕЙС

В укра­їн­ській ме­ді­а­ту­сов­ці де­хто теж ви­рі­шив за­хи­ща­ти Ки­ри­ла — мов­ляв, ко­ле­га!.. Де­які ві­до­мі ме­дій­ни­ки ви­сло­ви­ли свою під­трим­ку Ви­шин­сько­му як дав­ньо­му та до­бро­му зна­йо­мо­му, де­які ка­за­ли про не­при­пу­сти­мість обме­же­н­ня сво­бо­ди сло­ва й ти­ску на ЗМІ. Але, як і ОСБЄ, во­ни чо­мусь впер­то про­і­гно­ру­ва­ли той факт, що ви­па­док з «РИА Но­во­сти Украи­на» та Ки­ри­лом Ви­шин­ським — це вза­га­лі не про жур­на­лі­стів та жур­на­лі­сти­ку. Цей кейс — про сол­да­та ін­фор­ма­цій­но­го фрон­ту на во­ро­жій те­ри­то­рії. Про­фе­сій­но­го, до­свід­че­но­го бій­ця ін­фор­ма­цій­но­го спе­цна­зу, який на­віть має «бо­йо­ві на­го­ро­ди», можна на­віть без ла­пок.

І не спри­ймай­те це як кри­ти­ку — Ки­ри­ла Ви­шин­сько­го справ­ді можна вва­жа­ти про­фе­сіо­на­лом сво­єї спра­ви. Але не жур­на­лі­сти­ки.

Як­би в Укра­ї­ні бу­ла справ­жня не­за­ле­жна та со­ці­аль­но від­по­від­аль­на роз­слі­ду­валь­на жур­на­лі­сти­ка, то ми б ма­ли змо­гу чи­та­ти ма­те­рі­а­ли, по­ді­бні до тих, які під­го­ту­ва­ли рік то­му між­на­ро­дний кон­сор­ці­ум Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), ма­ке­дон­ський те­ле­ка­нал NOVA TV і серб­ське ви­да­н­ня KRIK. Роз­слі­ду­ва­чі на­пи­са­ли про ме­то­ди так зва­ної м’якої си­ли як ча­сти­ни стра­те­гії з ізо­лю­ва­н­ня Бал­кан від впли­ву За­хо­ду, які ви­ко­ри­сто­вує Ро­сія в усьо­му ре­гіо­ні та в Ма­ке­до­нії зокре­ма.

Йшло­ся про гі­бри­дну актив­ність пра­ців­ни­ків по­соль­ства РФ у Скоп’є, про по­че­сні кон­суль­ства РФ у ма­ке­дон­ських мі­стах Бі­то­ла та Охрид, які ді­я­ли «як роз­ві­ду­валь­ні ба­зи», про ко­ре­спон­ден­тів ро­сій­ських дер­жав­них ін­фор­ма­цій­них аген­цій (у да­но­му ра­зі йшло­ся про ТАСС) та пред­став­ни­ків «Рос­со­тру­дни­че­ства», які спів­пра­цю­ва­ли або на­віть бу­ли пра­ців­ни­ка­ми ро­сій­ських спец­служб.

Одним із на­прям­ків ді­яль­но­сті гі­бри­дних стру­ктур був вплив на ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку мі­сце­вих ЗМІ. Зокре­ма, во­ни про­по­ну­ва­ли ко­шти ма­ке­дон­ським ме­діа, що­би про­су­ва­ти ро­сій­ську по­лі­ти­ку в кра­ї­ні.

Вка­зів­ки та ін­стру­кції агент­ська ме­ре­жа РФ у Ма­ке­до­нії отри­му­ва­ла зі шта­бу в Бел­гра­ді (збіг? Не ду­маю).

КРИ­ЗА ЖУР­НА­ЛІ­СТИ­КИ

На­пи­са­но вже ти­ся­чі ряд­ків, гі­га­бай­ти текс­тів про те, що ро­сій­ські дер­жав­ні ме­діа не є ЗМІ, а лю­ди, які в них пра­цю­ють, не є жур­на­лі­ста­ми, хай би як на­зи­ва­ли­ся ці стру­кту­ри і хай би хто хоч би яку по­са­ду там обі­ймав від­по­від­но до шта­тно­го роз­кла­ду.

Спец­при­зна­чен­ці гі­бри­дних військ не ін­фор­му­ють лю­дей, во­ни здій­сню­ють вплив на су­спіль­ну дум­ку від­по­від­но до зав­дань, отри­ма­них «із цен­тру». На­при­клад, в Укра­ї­ні во­ни фа­кти­чно за­йма­ю­ться ін­фор­ма­цій­ною агре­сію як до­пов­не­н­ням до вій­сько­вих дій — ма­ють де­мо­ра­лі­зу­ва­ти, мо­раль­но роз­збро­ї­ти, зни­щи­ти зда­тність до опо­ру і ма­кси­маль­но зни­зи­ти обо­ро­но­зда­тність дер­жа­ви та су­спіль­ства. Ко­лись для цьо­го скидали ли­стів­ки з лі­та­ків, те­пер до­сить ма­ти сайт...

До ре­чі, не обов’яз­ко­во ге­не­ру­ва­ти фей­ко­ві но­ви­ни, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти «мо­ву во­ро­жне­чі» або по­ру­шу­ва­ти ба­ланс, щоб здій­сню­ва­ти спе­ці­аль­ні ін­фор­ма­цій­ні опе­ра­ції за до­по­мо­гою ЗМІ. «РИА Но­во­сти Украи­на» мо­гло про­ду­ку­ва­ти на ви­гляд, за фор­мою, ціл­ком жур­на­ліст­ські ма­те­рі­а­ли. Але зміст уже мав бу­ти та­ким, як тре­ба, — де­з­ін­фор­му­ю­чим, де­зо­рі­єн­ту­ю­чим, ма­ні­пу­ля­тив­ним...

За­бо­ро­на по­ді­бної під­рив­ної ді­яль­но­сті не має жо­дно­го сто­сун­ку до ути­сків сво­бо­ди сло­ва. На­віть нав­па­ки — про­дов­же­н­ня існу­ва­н­ня по­ді­бних гі­бри­дних стру­ктур зни­щує са­ме по­ня­т­тя жур­на­лі­сти­ки, дис­кре­ди­тує ЗМІ як дже­ре­ла ін­фор­ма­ції, мно­жить на нуль до­ві­ру до ме­діа.

Тро­хи див­но, що цю про­бле­му впритул не ба­чать між­на­ро­дні, жур­на­ліст­ські та пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції та де­які укра­їн­ські ко­ле­ги, які впер­то про­дов­жу­ють за­хи­ща­ти гі­бри­дних спец­при­зна­чен­ців. На жаль, це ігно­ру­ва­н­ня об’єктив­ної ре­аль­но­сті мо­же за­вер­ши­ти­ся ка­та­стро­фою: руй­ну­ва­н­ням до­ві­ри до одні­єї з основ­них ін­сти­ту­цій де­мо­кра­ти­чно­го су­спіль­ства — не­за­ле­жних за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції.

Якщо гро­мад­ськість ба­чить, що від­вер­то пра­цю­ю­чі на во­ро­га «аген­ти м’якої си­ли» зву­ться жур­на­лі­ста­ми, що їх за­хи­ща­ють між­на­ро­дні пра­во­за­хи­сні, жур­на­ліст­ські ор­га­ні­за­ції та мі­сце­ва ме­ді­а­спіль­но­та, — по­стає за­пи­та­н­ня: якщо від­вер­та під­рив­на ро­бо­та в ін­те­ре­сах кра­ї­ни-агре­со­ра є но­ві­тньою жур­на­лі­сти­кою, то чи по­трі­бна за­раз Укра­ї­ні жур­на­лі­сти­ка вза­га­лі? І це справ­ді ля­кає.

Чи ро­зу­мі­ють це, ска­жі­мо, в ОБСЄ або в ін­ших на­чеб­то ав­то­ри­те­тних стру­кту­рах, які за­хи­ща­ють ро­сій­ський гі­бри­дний спе­цназ, — пи­та­н­ня від­кри­те. Зда­є­ться, по­ки що ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.