Жер­тви, про яких «за­бу­ли»

За­кін­че­н­ня на 29-й стор.

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­ля ІЩЕНКО

Роз­по­чав­ся збір ін­фор­ма­ції про по­стра­жда­лих на Дон­ба­сі укра­їн­ських жур­на­лі­стів

ВУкра­ї­ні не­має ста­ти­сти­ки сто­сов­но пра­ців­ни­ків за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, які по­стра­жда­ли під час бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі. Жо­дна ор­га­ні­за­ція, яка ні­би­то за­йма­є­ться за­хи­стом жур­на­лі­стів, жо­дна пра­во­за­хи­сна стру­кту­ра, жо­дна між­на­ро­дна ін­сти­ту­ція не за­йма­є­ться збо­ром, пе­ре­вір­кою, впо­ряд­ку­ва­н­ням та ана­лі­зом по­ді­бних ві­до­мо­стей. Від­по­від­но Укра­ї­на всі ці чо­ти­ри ро­ки вій­ни не ін­фор­му­ва­ла ці­ле­спря­мо­ва­но та си­стем­но зовнішній світ про об­стрі­ли зні­маль­них груп, про по­ра­не­них та вби­тих ко­ре­спон­ден­тів, про по­то­чний стан справ із по­ло­не­ни­ми ре­пор­те­ра­ми...

«У нас і до­сі не­має пов­но­го мо­ні­то­рин­гу по­ру­шень, по­гроз, по­ра­нень, ви­пад­ків за­хо­пле­н­ня в по­лон жур­на­лі­стів на Дон­ба­сі», — про це по­ві­до­ми­ла цьо­го ти­жня ві­це-спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Іри­на ГЕ­РА­ЩЕН­КО. Як ви­яви­ло­ся, на­віть ні­би­то про­філь­на стру­кту­ра — На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів Укра­ї­ни вза­га­лі не має на­віть ста­ти­сти­чних да­них що­до по­стра­жда­лих на вій­ні пра­ців­ни­ків укра­їн­ських ЗМІ. У сво­є­му ви­сту­пі на се­сії 16 трав­ня Іри­на Ге­ра­щен­ко по­ві­до­ми­ла, що не­що­дав­но звер­ну­ла­ся до НСЖУ, до ін­ших ор­га­ні­за­цій, з про­ха­н­ням на­да­ти ін­фор­ма­цію чи здій­сню­є­ться у нас мо­ні­то­ринг об­стрі­лів, тих по­ру­шень прав жур­на­лі­стів, які бу­ли на Дон­ба­сі. «На жаль, та­ко­го мо­ні­то­рин­гу не­має», — кон­ста­ту­ва­ла ві­це-спі­кер.

«Ми ду­же рід­ко чу­є­мо за­яви, на жаль, про до­лю жур­на­лі­ста Асє­є­ва, яко­го вже рік утри­му­ють оку­пан­ти у тюр­мі в До­не­цьку. Ми чо­мусь ду­же ма­ло чу­є­мо від на­ших за­кор­дон­них ко­лег слів під­трим­ки укра­їн­сько­му жур­на­лі­сто­ві Ро­ма­ну Су­щен­ку, яко­го без­під­став­но два ро­ки утри­му­ють в ро­сій­ській тюр­мі», — за­яви­ла Іри­на Ге­ра­щен­ко з три­бу­ни ВР.

Але це — за­ко­но­мір­ні на­слід­ки від­су­тно­сті пов­ної та уза­галь­не­ної ін­фор­ма­ції про по­стра­жда­лих від ро­сій­ської агре­сії — не тіль­ки гі­бри­дної, а й пря­мої, вій­сько­вої — укра­їн­ських жур­на­лі­стів.

Са­ме то­му ві­це-спі­кер звер­ну­ла­ся до «ша­нов­них ко­лег з ОБСЄ» та жур­на­ліст­ських спі­лок, які пра­цю­ють в Укра­ї­ні, з про­ха­н­ням да­ва­ти го­лов­но­му офі­су Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки та спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі у Ві­дні «біль­ше ін­фор­ма­ції про ті по­ру­ше­н­ня прав жур­на­лі­стів, які від­бу­ва­ю­ться на оку­по­ва­но­му Дон­ба­сі і в Кри­му».

Але як бу­ти, якщо та­ких да­них про­сто ні­хто не зби­рає?

Не­що­дав­но Ге­ра­щен­ко, са­ма ко­ли­шня те­ле­жур­на­ліст, уже звер­та­ла­ся до ко­лег з про­ха­н­ням по­ві­дом­ля­ти про по­ді­бні ви­пад­ки і по­тім по­ча­ла са­мо­туж­ки зби­ра­ти й си­сте­ма­ти­зу­ва­ти фа­кти об­стрі­лів та по­ра­нень жур­на­лі­стів на Дон­ба­сі. На сьо­го­дні ба­га­то ме­дій­ни­ків уже на­да­ли ві­це-спі­ке­ру ві­до­мо­сті про те, як і ко­ли укра­їн­ські жур­на­лі­сти по­тра­пля­ли під об­стрі­ли, бу­ли по­ра­не­ні, як і ко­ли по­ру­шу­ва­ли­ся їхні пра­ва, як і ко­ли їх за­хо­плю­ва­ли в по­лон бо­йо­ви­ки. За сло­ва­ми ві­це-спі­ке­ра, во­на вже має пев­ну ста­ти­сти­ку — від те­ле­ка­на­лів «Ін­тер», «112 Укра­ї­на», «24», «1+1», ICTV. Іде­ться про ар­ти­ле­рій­ські об­стрі­ли, кон­ту­зії, по­ра­не­н­ня жур­на­лі­стів та спів­ро­бі­тни­ків те­ле­ка­на­лів. «Це жа­хли­ві фа­кти, ко­ли на­ші жур­на­лі­сти бу­ли по­ра­не­ні, кон­ту­же­ні, ко­ли во­дії, про­сті во­дії, які про­сто ве­зли твор­чі гру­пи зні­ма­ти ці ре­пор­та­жі, ді­ста­ли та­кі по­ра­не­н­ня, що ма­ють сьо­го­дні гру­пи ін­ва­лі­дно­сті», — по­ді­ли­ла­ся Ге­ра­щен­ко отри­ма­ни­ми ві­до­мо­стя­ми.

На дум­ку ві­це-спі­ке­ра, ці ві­до­мо­сті є ду­же ва­жли­ви­ми для Укра­ї­ни — ними ма­ють опе­ру­ва­ти жур­на­ліст­ські ор­га­ні­за­ції, зокре­ма На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів Укра­ї­ни, в пе­ре­го­во­рах з між­на­ро­дни­ми ко­ле­га­ми, за­хи­ща­ю­чи пра­во на­ших жур­на­лі­стів на про­фе­сію, і за­га­лом між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, але, го­лов­не, що та­кі да­ні «є тим фа­кта­жем, який має пі­ти і в між­на­ро­дні су­ди».

По­ки що всі зі­бра­ні фа­кти Іри­на Ге­ра­щен­ко пе­ре­да­ла до про­філь­но­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань сво­бо­ди сло­ва та ін­фор­ма­ції, який очо­лює Ві­кто­рія Сю­мар, теж ко­ли­шня жур­на­ліс­тка.

«Це ду­же ва­жли­во», — впев­не­на ві­це-спі­кер. Во­на на­го­ло­си­ла, що мо­же пе­ре­да­ти вже зі­бра­ні да­ні всім лі­де­рам фра­кцій, ко­мі­те­там ВР, про­філь­ним мі­ні­стер­ствам, зокре­ма Мі­ні­стер­ству

Роз­по­чав­ся збір ін­фор­ма­ції про по­стра­жда­лих на Дон­ба­сі укра­їн­ських жур­на­лі­стів

за­кор­дон­них справ, для ви­ко­ри­ста­н­ня в ро­бо­ті. «Наш по­сол при ОБСЄ у Ві­дні зо­бов’яза­ний актив­ні­ше до­но­си­ти цю ін­фор­ма­цію до Ор­га­ні­за­ції», — на­го­ло­си­ла Ге­ра­щен­ко. Пе­ре­дає ві­це-спі­кер зі­бра­ний нею фа­ктаж і в НСЖУ: «Мо­жли­во, в якійсь роз­мо­ві зі спец­пред­став­ни­ком ОБСЄ зга­да­ють ці фа­кти, а ОБСЄ зро­бить за­яву і з цьо­го при­во­ду, а не ли­ше про ро­сій­ських про­па­ган­ди­стів, до­ля­ми яки­ми так не­по­ко­ї­ться», — за­зна­чи­ла ві­це-спі­кер.

Ге­ра­щен­ко зно­ву звер­ну­ла­ся із за­кли­ком до всіх за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції при­га­да­ти то­чні да­ти й об­ста­ви­ни пе­ре­шко­джа­н­ня їхній жур­на­ліст­ській ді­яль­но­сті в Кри­му і на Дон­ба­сі й пе­ре­да­ти їй цю ін­фор­ма­цію. «Ко­ле­ги-жур­на­лі­сти, про­шу, че­каю на ін­фор­ма­цію про всі фа­кти по­ру­ше­н­ня прав на Дон­ба­сі і в Кри­му», — на­го­ло­си­ла Ге­ра­щен­ко. За її сло­ва­ми, це по­трі­бно «для ни­ні­шніх бо­їв за прав­ду в гі­бри­дній вій­ні» та «для май­бу­тніх су­дів», «для то­го щоб у су­дах від­по­від­а­ли всі ті, хто по­ру­шує пра­ва укра­їн­ських жур­на­лі­стів на про­фе­сію».

За­га­лом, про­сто не­ймо­вір­но, що про­бле­му ін­фор­ма­цій­но­го ва­ку­у­му нав­ко­ло по­стра­жда­лих укра­їн­ських жур­на­лі­стів було ви­яв­ле­но ли­ше на п’ятий рік вій­ни. На­пев­но, в цьо­му вин­ні й са­мі пра­ців­ни­ки ЗМІ, які не «би­ли на спо­лох» пі­сля ко­жно­го об­стрі­лу. Але го­лов­ні пи­та­н­ня все ж та­ки ви­ни­ка­ють до про­філь­но­го Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки та На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни. Чим во­ни за­йма­ли­ся всі ці ро­ки? Втім, зда­є­ться, ми й так зна­є­мо від­по­відь.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА КЛИ­МЕН­КА

5 черв­ня 2015 ро­ку. Жур­на­ліст Оле­ксандр Мо­тор­ний та опе­ра­тор Ми­хай­ло Пу­тя­та з те­ле­ка­на­ла «1+1» пе­ре­бі­га­ють у без­пе­чне мі­сце під мі­но­ме­тним об­стрі­лом на по­зи­ції «Зе­ніт» бі­ля До­не­цько­го ае­ро­пор­ту

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.