День Ро­же­вої пан­те­ри

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

18 трав­ня 2015 ро­ку було за­сно­ва­но не­зви­чай­не свято — День Ро­же­вої пан­те­ри. Якщо на дум­ку спа­дає пер­со­наж ві­до­мо­го муль­тфіль­му, ви не по­ми­ли­ли­ся. Са­ме цій Ро­же­вій пан­те­рі і при­свя­че­но свято. Ор­га­ні­за­то­ра­ми ста­ла твор­ча спіль­но­та — Ко­ро­лів­ство Лю­бо­ві, яка об’єд­нує му­зи­кан­тів, ху­до­жни­ків, юве­лі­рів, ку­лі­на­рів та ще без­ліч кре­а­тив­них лю­дей. Пред­став­ни­ки Ко­ро­лів­ства ви­рі­ши­ли, що зда­тність Ро­же­вої пан­те­ри до не­стан­дар­тно­го ми­сле­н­ня, її гу­мор та по­зи­тив­ний по­гляд на жи­т­тя вар­то від­свя­тку­ва­ти. Го­лов­ним сим­во­лом по­дії став Ро­же­вий ді­а­мант, який уосо­блює со­бою пра­гне­н­ня до твор­чо­го пе­ре­о­сми­сле­н­ня сві­ту і жи­т­тя нав­ко­ло.

Де­віз свя­та: «Ду­май ро­же­во» — в да­но­му кон­текс­ті озна­чає: «Ду­май твор­чо». Тож не див­но, що День Ро­же­вої пан­те­ри став не­о­фі­цій­ним, про­те улю­бле­ним свя­том ба­га­тьох лю­дей. Цьо­го дня від­бу­ва­ю­ться ма­со­ві за­хо­ди, бла­го­дій­ні акції, ви­став­ки та ві­део­по­ка­зи, яких об’єд­ну­ють ро­же­вий ко­лір, твор­чість та любов до сві­ту і жи­т­тя. До ре­чі, ор­га­ні­за­то­ри ствер­джу­ють, що ко­жен зда­тен до твор­чо­сті й то­му є не чи­мось ін­шим, як Ро­же­вим ді­а­ман­том!

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

МАЛЮНОК «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.