Пра­ви­ла ру­ху

«11-17.05.2018»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

«Бу­дів­ни­цтво цьо­го 19-кі­ло­ме­тро­во­го мо­ста ста­ло сим­во­лом 18-рі­чно­го прав­лі­н­ня — ци­ні­чно про­ко­мен­ту­вав уро­чи­сте від­кри­т­тя Крим­сько­го мо­ста CNN, ні­би на­тя­ка­ю­чи, що до за­вер­ше­н­ня прав­лі­н­ня ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та за­ли­шив­ся всьо­го один рік. Світ тро­лить за міст Ро­сію, Ро­сія тро­лить мо­стом світ. Не ві­ри­ли, так? А ось вам! На­при­клад, ці­єї се­ре­ди по­соль­ство Ро­сії у Ве­ли­ко­бри­та­нії за­про­по­ну­ва­ло бри­тан­цям до­по­мо­гу що­до спо­ру­дже­н­ня мо­ста че­рез Ла-Манш... Хо­ча, вже якщо про­во­ди­ти па­ра­ле­лі, до­ре­чні­ше було б про­по­ну­ва­ти по­бу­ду­ва­ти міст до Пів­ні­чної Ір­лан­дії. І ось що при­кро, по­соль­ство Ве­ли­ко­бри­та­нії в Мо­скві мо­гло б у від­по­відь за­про­по­ну­ва­ти ро­сі­я­нам по­бу­ду­ва­ти ту­нель, та ось тіль­ки Скри­паль і сан­кції. Не скла­ло­ся, а то по­бу­ду­ва­ли б до Кри­му ще і ту­нель. Не те щоб він, як і міст, був над­то по­трі­бний, але як ще один сим­вол. Не в ані­ма­цій­них ро­ли­ках, а ви­ди­мі, сим­во­ли сьо­го­дні­шній Ро­сії ой як по­трі­бні.

■ І справ­ді, а на­ві­що по­трі­бен цей Крим­ський міст? До­прав­ля­ти до Кри­му ту­ри­стів? Так із Кри­му, нав­па­ки, тут По­ро­шен­ко в сво­є­му по­сті має ра­цію, са­ме час на­род по­чи­на­ти ви­во­зи­ти. Адже від­кри­т­тя ав­то­мо­біль­ної ча­сти­ни мо­ста не розв’ яза­ло ( як не розв’ яже і від­кри­т­тя за­лі­зни­чної) жо­дної з го­лов­них про­блем оку­по­ва­но­го пів­остро­ва — з еле­ктро­енер­гі­єю та во­дою. Я вже не ка­жу про фун­да­мен­таль­ні про­бле­ми, не­хай і та­кі, що не хви­лю­ють біль­шу ча­сти­ну крим­чан і ро­сі­ян — про­бле­му із за­без­пе­че­н­ням прав лю­ди­ни і гру­бе по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва — як уна­слі­док оку­па­ції Кри­му, так і не­за­кон­но­го бу­дів­ни­цтва мо­ста, що пе­ре­шко­джає між­на­ро­дно­му су­дно­плав­ству в Кер­чен­ській про­то­ці.

■ Утім, не кри­ви­ти­му ду­шею, услід за Укра­ї­ною, США та ЄС зна­йшли­ся чи­слен­ні го­ло­си і в Ро­сії, ко­го обу­ри­ло, як Пу­тін ци­ні­чно по­ру­шив за­кон. Що­прав­да, з усіх зло­чи­нів ни­ні­шньо­го ке­рів­ни­ка Ро­сії — про­ти будь-ко­го: укра­їн­ців, си­рій­ців, гру­зин, са­мих ро­сі­ян — во­ни по­мі­ти­ли ли­ше по­ру­шен- ня ним пра­вил во­ді­н­ня. За кер­мом го­лов­но­го Ка­мАЗу він їхав по мо­сту, не при­сте­бнув­шись. Що ж, і це чи­ма­ло, на одне по­ру­ше­н­ня біль­ше, ніж ука­зав Пє­сков. До ре­чі, до­сить по­ка­зо­вий ви­па­док, на при­кла­ді яко­го ви­дно рі­зни­цю між пра­во­вою і та­кою, ли­ше що імі­тує пра­во, дер­жа­ва­ми. У пра­во­вій дер­жа­ві пре­зи­дент ви­ба­чив­ся б і спла­тив штраф, про­де­мон­стру­вав­ши рів­ність усіх гро­ма­дян пе­ред за­ко­ном, а, на со­лод­ке, за­ро­бив­ши при цьо­му очки в очах ви­бор­ців. У Ро­сії, нав­па­ки, ви­бор­цям очі за­ми­лю­ють. Фе­де­раль­на слу­жба охо­ро­ни зна­йшла ти­ся­чу й одну при­чи­ну, за­пев­нив­ши, що пре­зи­дент ні в чо­му не ви­нен, хо­ча, зда­ва­ло­ся б, з яких це пір в її ком­пе­тен­цію вхо­дить ви­рі­шу­ва­ти: по­ру­шив чи ні (не­хай на­віть най­більш ви­со­ко­по­став­ле­ний у кра­ї­ні) гро­ма­дя­нин пра­ви­ла до­ро­жньо­го ру­ху.

■ І ось ще що див­но, якщо зва­жа­ти не на те­ле­ві­зор, а на еле­ктрон­ні ЗМІ: не від­кри­т­тя мо­ста, а не­при­сте­бну­тий за кер­мом Ка­мАЗу Пу­тін став най­більш обго­во­рю­ва­ною в Ро­сії те­мою, пов’яза­ною з від­кри­т­тям Крим­сько­го мо­ста. Ви­бо­ри про­йшли, і міст, що за­пі­знив­ся до обі­ду, на­віть як сим­вол не на­стіль­ки вла­ді й по­трі­бен. Пу­тін на від­кри­т­тя ще по­їхав, але крем­лів­ські чер­го­ві естра­дні по­вії, як-то Га­зма­нов і Ко­бзон, від уча­сті в свя­тко­во­му кон­цер­ті від­мо­ви­ли­ся — щоб уни­кну­ти по­вто­ре­н­ня до­лі хо­ру Але­ксан­дро­ва, вва­жа­ли за кра­ще від­си­ді­ти­ся в Мо­скві. Ось і ви­йшла ще одна се­рія ста­ро­го на­бри­дло­го всім шоу — Пу­тін з жу­рав­ля­ми, Пу­тін на ком­бай­ні, те­пер ось — Пу­тін на Ка­мАЗі на Крим­сько­му мо­сту. А від­су­тність ре­ме­ня — це та­кий со­бі то­плес — єди­ний, який ще до­сту­пний Во­жде­ві, що по­ста­рів (на­віть пі­сля чи­слен­них пла­сти­чних опе­ра­цій) і злег­ка оба­бив­ся.

■ І на­сам­кі­нець — діж­ка дьог­тю. Від­кри­т­тям Крим­сько­го мо­ста Пу­тін тро­лить і Укра­ї­ну. Ми пер­ші, хто не ві­рив, що він по­бу­дує. Всі ці чо­ти­ри ро­ки у нас пе­ре­ва­жно пи­са­ли, що Крим­ський — це ще один По­діль­сько- Во­скре­сен­ський міст. Ось тіль­ки Крим­ський міст по­ка­зав нам, що Ро­сія не та­ка слаб­ка, як зда­є­ться, що во­на не роз­ва­ли­ться від одних ли­ше сан­кцій, ко­ли­вань ці­ни на на­фту чи кур­су ру­бля. Що в цій вій­ні пе­ре­мо­же не ли­ше той, хто кра­ще во­ює, а й той, хто бу­дує. До ре­чі, це остан­нє, в чи­слі ін­ших, і є при­чи­ною, чо­му ми втра­ти­ли Крим. Укра­ї­на за 25 ро­ків не змо­гла по­бу­ду­ва­ти нор­маль­ну до­ро­гу до Кри­му. Пу­ті­ну ви­ста­чи­ло чо­ти­ри ро­ки... Схо­же на те, що Крим йо­му ви­явив­ся по­трі­бні­шим. При­кла­дна гео­по­лі­ти­ка — кра­ї­ну зши­ва­ють мо­сти та до­ро­ги. І ли­ше то­му їх тре­ба бу­ду­ва­ти, на­віть якщо з по­гля­ду економічної ви­го­ди во­ни і не скрізь по­трі­бні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.