Шту­чний ін­те­лект на до­по­мо­гу

17 трав­ня від­зна­ча­є­ться Все­сві­тній день ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Пе­ре­ді­сто­рія ці­єї да­ти та­ка: 1969 ро­ку, щоб від­зна­чи­ти за­сну­ва­н­ня Між­на­ро­дно­го со­ю­зу еле­ктрозв’яз­ку та під­пи­са­н­ня Пер­шої між­на­ро­дної те­ле­гра­фної кон­вен­ції 1865 ро­ку, було за­по­ча­тко­ва­но Все­сві­тній день те­ле­ко­му­ні­ка­цій, який при­па­дав на 17 трав­ня.

У ли­сто­па­ді 2005 ро­ку Все­сві­тній са­міт з пи­тань ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства за­кли­кав Ге­не­раль­ну Асам­блею ООН про­го­ло­си­ти 17 трав­ня Все­сві­тнім днем ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства. Так про­по­ну­ва­ли акцен­ту­ва­ти ува­гу на ва­жли­во­сті ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій, фор­му­ван­ні й роз­ви­тку ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства. Ге­на­сам­блея ООН ухва­ли­ла від­по­від­ну ре­зо­лю­цію в бе­ре­зні 2006 ро­ку.

А вже у ли­сто­па­ді 2006 ро­ку Пов­но­ва­жна кон­фе­рен­ція Між­на­ро­дно­го со­ю­зу еле­ктрозв’яз­ку (до ре­чі, за­раз він є спе­ці­а­лі­зо­ва­ним агент­ством ООН) по­ста­но­ви­ла від­зна­ча­ти оби­два свя­та 17 трав­ня — як Все­сві­тній день те­ле­ко­му­ні­ка­цій та ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства.

В ін­тер­не­ті можна про­чи­та­ти за­ува­же­н­ня, що ре­зо­лю­ції Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН ма­ють ста­тус ви­щий, ніж рі­ше­н­ня кон­фе­рен­цій МСЕ, то­му пра­виль­ні­ше ка­за­ти — День ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства. Во­дно­час на са­мо­му сай­ті ООН 17 трав­ня ві­та­ють зі Все­сві­тнім днем те­ле­ко­му­ні­ка­цій та ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства. Та­ка вже осо­бли­вість ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства — без­ліч стро­ка­тих да­них, у чо­мусь ко­ре­ктних, у чо­мусь — ні. І го­лов­ний ви­клик для нас, хто жи­ве в цю до­бу, — у го­рах смі­т­тя зна­хо­ди­ти по­трі­бну ін­фор­ма­цію, вмі­ти її ана­лі­зу­ва­ти і спри­йма­ти кри­ти­чно. А ще ми всі мо­же­мо до­по­мог­ти ін­фор­ма­цій­но­му су­спіль­ству, якщо бу­де­мо про­ду­ку­ва­ти яко­мо­га мен­ше ін­фор­ма­цій­но­го мо­тло­ху, ска­жі­мо, в со­цме­ре­жах.

«Ду­ма­ти — най­важ­ча ро­бо­та», — ка­зав Ген­рі Форд. Сьо­го­дні осо­бли­во ва­жли­во на­вчи­ти­ся ду­ма­ти, щоб нас не ви­ті­снив шту­чний ін­те­лект. Між ін­шим, тема Все­сві­тньо­го дня те­ле­ко­му­ні­ка­цій та ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства цьо­го ро­ку сто­су­є­ться за­без­пе­че­н­ня по­зи­тив­но­го впли­ву шту­чно­го ін­те­ле­кту на всіх. За­раз у Же­не­ві по­ту­жні уми зі­бра­лись на все­сві­тній са­міт «Шту­чний ін­те­лект на бла­го»: во­ни обго­во­рю­ють пер­спе­кти­ви то­го, як за до­по­мо­гою ШІ до­ся­гну­ти ці­лей ста­ло­го роз­ви­тку ООН до 2030 ро­ку. Ну, а ми про­сто ві­та­є­мо вас із ці­єю да­тою. Якщо ви чи­та­є­те «День», зна­чить, умі­є­те ви­би­ра­ти які­сну ін­фор­ма­цію.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.