«Жур­на­ліст – це за­пис у тру­до­вій книж­ці»?

По­зи­ція край­ньо­го мо­раль­но­го і про­фе­сій­но­го ре­ля­ти­ві­зму ха­ра­ктер­на для «Эха Мо­сквы» та ін­ших ро­сій­ських ЗМІ, що вва­жа­ють се­бе лі­бе­раль­ни­ми і не­за­ле­жни­ми

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Арешт гла­ви РІА «Но­во­сти Украи­на» Ки­ри­ла Ви­шин­сько­го, об­шу­ки в офі­сі цьо­го агент­ства і в квар­ти­рах де­яких спів­ро­бі­тни­ків ви­кли­ка­ли бур­хли­ві про­те­сти в Ро­сії та за її ме­жа­ми. На­вряд чи є сенс ко­мен­ту­ва­ти від­гу­ки на цю по­дію Дми­тра Ки­се­льо­ва або Мар­га­ри­ти Си­мо­ньян. Тут все очі­ку­ва­но. А ось ре­а­кція пред­став­ни­ків ОБСЄ, на ав­то­ри­те­тні пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції та ро­сій­ських лі­бе­раль­них жур­на­лі­стів за­слу­го­вує на ува­гу і ви­ма­гає від­по­віді.

■ СБУ зви­ну­ва­чує Ки­ри­ла Ви­шин­сько­го в дер­жав­ній зра­ді, а ке­ро­ва­не ним ЗМІ, РІА «Но­во­сти Украи­на», СБУ на­зи­ває «про­па­ган­дист­ським ан­ти­укра­їн­ським ін­фор­ма­цій­ним ре­сур­сом». Це ста­т­тя 111 УК Укра­ї­ни, що пе­ред­ба­чає тер­мін від 10 до 15 ро­ків. Склад зло­чи­ну — «шко­да су­ве­ре­ні­те­ту, те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті і не­до­тор­ка­но­сті, обо­ро­но­зда­тно­сті, дер­жав­ній, еко­но­мі­чній та ін­фор­ма­цій­ній без­пе­ці Укра­ї­ни».

■ Ко­ли цей текст бу­де опу­блі­ко­ва­но, мо­жли­во, вже від­бу­де­ться пер­ше за­сі­да­н­ня су­ду, і пра­во­ва сто­ро­на ці­єї спра­ви, мо­жли­во, на­бу­де більш чітких обрисів. Не вжи­ва­ти­му сло­ва «зра­да» і «під­рив­на ді­яль­ність», обме­жу­ся кон­ста­та­ці­єю двох фа­ктів.

■ По-пер­ше, кон­тент РІА «Но­во­сти Украи­на», без­умов­но, був і за­ли­ша­є­ться про­від­ни­ком, на­сам­пе­ред, то­чки зо­ру ро­сій­сько­го офі­ці­о­зу на по­дії в сві­ті і в Укра­ї­ні. На­ве­ду один з без­лі­чі сві­жих при­кла­дів, опу­блі­ко­ва­ний 13.05.2018 на сай­ті РІА «Но­во­сти Украи­на» коментар МЗС РФ про день Пе­ре­мо­ги: «Пе­ре­бу­ва­ю­чи в ру­со­фоб­сько­му ча­ді укра­їн­ська вла­да про­дов­жує по­лі­ти­ку істо­ри­чно­го ре­ві­зіо­ні­зму, ці­ле­спря­мо­ва­но спо­тво­рю­ю­чи но­ві­тній лі­то­пис кра­ї­ни на свій на­ціо­на­лі­сти­чний лад». І да­лі в то­му ж ду­сі. Все це в ін­ду­стрі­аль­них мас­шта­бах що­дня обру­шу­є­ться на го­ло­ви ро­сі­ян, а РІА «Но­во­сти Украи­на» транс­лює цей ціл­ком ан­ти­укра­їн­ський кон­тент на укра­їн­ську ау­ди­то­рію.

■ Дру­ге сто­су­є­ться без­по­се­ре­дньо Ки­ри­ла Ви­шин­сько­го, яко­го, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми укра­їн­ських ЗМІ в 2014 ро­ці було на­го­ро­дже­но ро­сій­ською ме­да­л­лю ор­де­на «За за­слу­ги пе­ред Ві­тчи­зною». Ви­на­го­ро­да бу­ла вру­че­на «за об’єктив­не ви­сві­тле­н­ня по­дій у Кри­му». Тоб­то Ки­ри­ло Ви­шин­ський опи­нив­ся в ком­па­нії тих чи­сель­них ро­сій­ських ме­ді­а­бре­ху­нів, яких було на­го­ро­дже­но за спів­у­часть в оку­па­ції та ане­ксії Кри­му. При­лю­дної за­яви Ви­шин­сько­го про те, що він від­мо­вив­ся від ці­єї га­не­бної медалі, я не зна­йшов. З пу­блі­ка­цій на сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» можна су­ди­ти про йо­го по­лі­ти­чні пе­ре­ва­ги. Не­о­дно­ра­зо­ві пе­ре­по­сти фа­ши­ста За­ха­ра При­лє­пі­на, що во­ює за­раз про­ти Укра­ї­ни, су­про­во­джу­ва­ні за­хо­пле­ни­ми ко­мен­та­ря­ми са­мо­го Ви­шин­сько­го, пу­блі­ка­ція текс­тів «по­лі­то­ло­га» Дми­тра Ку­ли­ко­ва, до­бре ві­до­мо­го ро­сій­ським те­ле­гля­да­чам сво­ї­ми край­ні­ми ан­ти­укра­їн­ськи­ми істе­ри­ка­ми, да­ють мо­жли­вість зро­би­ти ви­сно­вок: пе­ред на­ми лю­ди­на, яка у вій­ні Ро­сії з Укра­ї­ною при­ймає сто­ро­ну Ро­сії. Так, по­гля­ди і дум­ки не­о­су­дні. Але ко­ли йде­ться про їх по­ши­ре­н­ня на ши­ро­ку ау­ди­то­рію під час вій­ни, то під­хід мо­же бу­ти ін­шим. Яким він мо­же бу­ти в ни­ні­шньо­му кон­кре­тно­му ви­пад­ку, про це в кін­ці стат­ті.

■ Те­пер про го­лов­не. Про ре­а­кцію західних пра­во­за­хи­сни­ків і ча­сти­ну ро­сій­ської лі­бе­раль­ної гро­мад­сько­сті. Ав­то­ри­те­тна пра­во­за­хи­сна ор­га­ні­за­ція Human Rights Watch, ву­ста­ми за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра сво­го від­ді­ле­н­ня по Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії, Рей­чел Ден­бер зро­би­ла в зв’яз- ку з цим за­яву, що «укра­їн­ський уряд зо­бов’яза­ний по­ва­жа­ти сво­бо­ду ін­фор­ма­ції та сво­бо­ду сло­ва в ЗМІ».

■ Най­більш роз­гор­ну­то цю по­зи­цію за­су­дже­н­ня дій Укра­ї­ни і за­хи­сту Ки­ри­ла Ви­шин­сько­го було ви­кла­де­но в бло­зі Ан­то­на Оре­ха «За про­па­ган­ду не са­дять», опу­блі­ко­ва­но­му на сай ті « Эха Мос к вы » 15.05.2018. Ан­тон Оре­хъ зго­ден, що дер­жав­ні ЗМІ в Ро­сії та їх фі­лії в Укра­ї­ні — це про­па­ган­да. Ан­тон Оре­хъ знає, що «про­па­ган­да оги­дна, во­на вби­ває осо­би­стість, во­на за­смі­чує мо­зок, во­на пе­ре­тво­рює ко­лись нор­маль­них лю­дей на зом­бя­ків». Але да­лі жур­на­ліст «Эха Мо­сквы» пра­кти­чно пов­ні­стю по­вто­рює ар­гу­мен­ти Володимира Со­лов­йо­ва. «Про­па­ган­дою мо­же за­йма­ти­ся і жур­на­ліст. Жур­на­ліст — це не си­но­нім че­сно­сті, це за­пис у тру­до­вій книж­ці», — по­ві­дом­ляє Оре­хъ.

■ І про­по­нує уяви­ти со­бі «дзер­каль­ну си­ту­а­цію»: «Ко­ли на­ше ФСБ ури­ва­є­ться в офіс будь-яко­го ЗМІ, тим біль­ше іно­зем­но­го, і в’яже там жур­на­лі­стів, обви­ну­ва­чу­ю­чи їх у зра­ді — ми що ска­же­мо? Ми за­во­ла­є­мо про по­лі­цей­ську дер­жа­ву, про 37-й рік і та­ке ін­ше. І ма­ти­ме­мо ра­цію! То­му що так чи­ни­ти з жур­на­лі­ста­ми не можна». І да­лі йде най­го­лов­ні­ше у по­зи­ції жур­на­лі­ста «Эха Мо­сквы»: «А в чо­му різниця з Укра­ї­ною? У то­му, що одні жур­на­лі­сти — че­сні, про­фе­сій­ні і про­сто хо­ро­ші, а на ін­ших кле­йма ста­ви­ти ні­де? А хто це ви­рі­шує? Це су­то мо­раль­на оцін­ка. Одні вва­жа­ють Ки­се­льо­ва, Со­лов­йо­ва і всю цю ком­па­нію мер­зо­тни­ка­ми, а ін­ші не мо­жуть від екра­ну ві­ді­рва­ти­ся. Це пи­та­н­ня з роз­ря­ду «по­до­ба­є­ться — не по­до­ба­є­ться», але не пи­та­н­ня дер­жав­ної зра­ди». Кі­нець ци­та­ти.

■ Це пря­ма каль­ка з то­го, що в про­гра­мі «Ве­чер» від 16.05.2018 про­го­ло­сив на ту ж те­му Со­лов­йов: «Ко­ли по­чи­на­ють ки­да­ти: ось це — про­па­ган­дист, ось це — жур­на­ліст, це де­за­ву­ює жур­на­лі­сти­ку». Пе­ре­ко­на­ний, що по­зи­ція Оре­ха — Со­лов­йо­ва не ли­ше по­мил­ко­ва і лу­ка­ва, во­на про­сто убив­ча для жур­на­лі­сти­ки як про фе сії і як сус піль ної служ би, оскіль­ки са­ме фун­кція су­спіль­ної слу­жби до­зво­ляє жур­на­лі­стам отри­му­ва­ти той за­хи­ще­ний у гро­мад­ській дум­ці ста­тус і той між­на­ро­дний за­хист, який во­ни сьо­го­дні ма­ють.

■ По­зи­ція край­ньо­го мо­раль­но­го і про­фе­сій­но­го ре­ля­ти­ві­зму ха­ра­ктер­на для «Эха Мо­сквы» та ін­ших ро­сій­ських ЗМІ, що вва­жа­ють се­бе лі­бе­раль­ни­ми і не­за­ле­жни­ми. Зве­де­н­ня рі­зни­ці між со­лов­йо­ви­ми-ки­се­льо­ви­ми і жур­на­лі­сти­кою до рів­ня «по­до­ба­є­ться — не по­до­ба­є­ться» на­стіль­ки аб­сур­дне, що цю те­зу не­зру­чно спро­сто­ву­ва- ти. Ко­мусь по­до­ба­ю­ться важ­кі нар­ко­ти­ки, і ці лю­ди не мо­жуть від них ві­ді­рва­ти­ся, як де­які ро­сі­я­ни від екра­ну те­ле­ві­зо­ра. Да­вай­те по­рів­ня­є­мо нар­ко­тор­гов­ців і про­дав­ців їжі на тій під­ста­ві, що во­ни всі ви­ро­бля­ють про­ду­кти спо­жи­ва­н­ня, чи так що?

■ Ан­тон Оре­хъ ста­вить пи­та­н­ня, «а в чо­му різниця з Укра­ї­ною?». Від­по­від­аю, при­чо­му без ви­ко­ри­ста­н­ня мо­раль­них оці­нок, які чо­мусь так зне­ва­жли­во від­ки­дає Оре­хъ. Різниця, на­сам­пе­ред, у на­слід­ках. Є до­ка­зо­вий і до­ве­де­ний при­чин­но-на­слід­ко­вий зв’язок між вмі­стом ро­сій­ських ка­на­лів не­на­ви­сті і по­їзд­ка­ми со­тень і ти­сяч озбро­є­них ро­сі­ян до Укра­ї­ни з ме­тою вбив­ства її гро­ма­дян. Є до­ве­де­ний при­чин­но-на­слід­ко­вий зв’язок між по­то­ка­ми бре­хні на адре­су Укра­ї­ни і ви­прав­да­н­ням біль­ші­стю гро­ма­дян Ро­сії ане­ксії Кри­му, без чо­го са­ма ане­ксія не мо­гла від­бу­ти­ся.

■ Різниця з Укра­ї­ною, Ан­тон Оре­хъ, по­ля­гає в то­му, що Укра­ї­на не оку­пу­ва­ла жо­дно­го сан­ти­ме­тра ро­сій­ської зем­лі, в то­му, що всі грі­хи укра­їн­ських ЗМІ і укра­їн­ської про­па­ган­ди — а во­ни є, як же без них у во­ю­ю­чій кра­ї­ні — не при­ве­ли жо­дно­го озбро­є­но­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни на ро­сій­ську те­ри­то­рію.

■ Ка­же­те, що «жур­на­ліст — це за­пис у тру­до­вій книж­ці»? Я не знаю, чи бу­ла тру­до­ва книж­ка у до­кто­ра Йо­зе­фа Мен­ге­ле, жер­тва­ми яко­го ста­ли де­ся­тки ти­сяч в’язнів «Освен­ци­ма». Ма­буть, з то­чки зо­ру Оре­ха — Со­лов­йо­ва він був та­ким са­мим лі­ка­рем, як, на­при­клад, Аль­берт Швей­цер, а від­мін­но­сті між ними дру­го­ря­дні, оскіль­ки є ре­зуль­та­том «су­то мо­раль­них оці­нок». Ізра­їль­ська роз­від­ка «Мос­сад», що дов­гі ро­ки йо­го роз­шу­ку­ва­ла, до­три­му­ва­лась ін­шої то­чки зо­ру. На жаль, цей «лі­кар» по­мер, не до­че­кав­шись су­ду. А ось на­цист­ський про­па­ган­дист Юлі­ус Штрей­хер і йо­го ко­ле­га Ві­льям Джойс на прі­зви­сько «лорд гав-гав» бу­ли за свою «жур­на­ліст­ську» ді­яль­ність по­ві­ше­ні. Не­має ба­жа­н­ня ви­сло­ви­ти їм свою про­фе­сій­ну со­лі­дар­ність за­днім чи­слом, Ан­то­не Ан­дрє­єв і Во­ло­ди­ми­ре Ру­доль­фо­ви­чу?

■ І, на­ре­шті, по­ба­жа­н­ня. Ки­ри­ло Ви­шин­ський не по­ви­нен ви­пу­ска­ти в Укра­ї­ні ЗМІ, яке бе­ре участь в ін­фор­ма­цій­ній вій­ні на сто­ро­ні Ро­сії. Але він і близь­ко не Юлі­ус Штрей­хер, не «лорд гав-гав» і не Йо­зеф Мен­ге­ле. Одним сло­вом, він яв­но не лю­до­їд. На мій по­гляд, іде­аль­ним ва­рі­ан­том було б обмі­ня­ти йо­го на Оле­га Сен­цо­ва, яко­го без­вин­но вби­ва­ють у ро­сій­сько­му кон­цта­бо­рі, і який за­раз ого­ло­сив без­стро­ко­ве го­ло­ду­ва­н­ня. Не впев­не­ний, що ро­сій­ська вла­да на це пі­де, але тре­ба хоч би спро­бу­ва­ти.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.