На­ві­що ко­ро­лям ува­га ме­діа

Den (Ukrainian) - - День Планети - Бо­г­дан ЦЮПИН, Лон­дон

За­пи­та­н­ня: «А ви за­про­ше­н­ня на ве­сі­л­ля у Він­дзо­рі отри­ма­ли?» — швид­ко ста­ло за­їждже­ним жар­том цих ве­сня­них мі­ся­ців не в одно­му бри­тан­сько­му па­бі.

Рі­зні ва­рі­ан­ти жар­ту було чу­ти зно­ву й зно­ву, бо, справ­ді, що ще можна го­во­ри­ти про по­дію, яка май­же рік па­ну­ва­ла у буль­вар­ній пре­сі, хо­ча сто­су­ва­ла­ся вузь­ко­го при­ві­ле­йо­ва­но­го ко­ла лю­дей?

Ча­сом це одру­же­н­ня на­ма­га­ю­ться по­да­ти як озна­ку на­бли­же­н­ня мо­нар­хії до на­ро­ду, бо, мов­ляв, на­ре­че­на — не зна­тно­го ро­ду та ще й час­тко­во з афри­кан­ським ко­рі­н­ням.

Але у зв’яз­ку з ве­сі­л­лям прин­ца Гар­рі та аме­ри­кан­ської актри­си Ме­ґан Маркл та­ки можна за­ува­жи­ти кіль­ка сер­йо­зних аспе­ктів.

На­сам­пе­ред, це­ре­мо­нія одру­же­н­ня прин­ца, хоч йо­му сам пре­стол і не сві­тить, — це ре­кла­ма бри­тан­ської мо­нар­хії і да­ни­на, яку чле­ни ко­ро­лів­ської ро­ди­ни час від ча­су пла­тять сво­їм під­да­ним: во­ни зму­ше­ні ви­став­ля­ти на­по­каз ма­лень­ку ча­сти­ну сво­го при­ва­тно­го жи­т­тя, ви­зна­ю­чи, що ви­ко­ну­ють у су­спіль­стві роль зна­ме­ни­то­стей, ти­по­ву для кі­но­зі­рок, по­пу­ляр­них ар­ти­стів і де­яких по­лі­ти­ків.

До­по­ки ко­ро­лів­ською ро­ди­ною ми­лу­ва­ти­му­ться яко­мо­га біль­ше лю­дей, ар­ха­ї­чна си­сте­ма бри­тан­ської кон­сти­ту­цій­ної мо­нар­хії бу­де жи­ти.

При­найм­ні 70% бри­тан­ців за­раз ка­жуть, що під­три­му­ють збе­ре­же­н­ня мо­нар­хії, і 92-рі­чна ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та Дру­га ви­кли­кає май­же все­за­галь­ну і без­за­сте­ре­жну повагу.

Про­бле­ма си­сте­ми успад­ко­ву­ва­н­ня при­ві­ле­їв — у то­му, що любов мас успад­ку­ва­ти не­мо­жли­во. Це не тур­бу­ва­ло са­мо­дер­жав­них де­спо­тів ми­ну­ло­го, але сучасні кон­сти­ту­цій­ні мо­нар­хії без пев­но­го рів­ня під­трим­ки су­спіль­ства не мо­жуть ви­прав­да­ти своє існу­ва­н­ня.

Те­пер ко­жно­му на­сту­пно­му по­ко­лін­ню ко­ро­лів­ської ро­ди­ни та­ку під­трим­ку тре­ба за­ро­бля­ти за­но­во, а ще важ­че її втри­ма­ти у часи ці­ло­до­бо­вих но­вин­них ЗМІ, які ча­сто жив­ля­ться плі­тка­ми й скан­да­ла­ми.

Вза­є­ми­ни бри­тан­ських мо­нар­хів з пре­сою в кра­що­му ра­зі можна на­зва­ти стри­ма­ни­ми, а то­чні­ше — не­про­сти­ми.

Дев’яно­сті ро­ки у Ве­ли­ко­бри­та­нії бу­ли по­зна­че­ні сен­са­цій­ни­ми ре- пор­та­жа­ми про по­дру­жню не­вір­ність прин­ців і не­при­стой­ни­ми фо­то­гра­фі­я­ми прин­цес рі­зно­го ка­лі­бру в буль­вар­ній пре­сі.

Скла­да­ло­ся вра­же­н­ня, що чле­ни мо­нар­шої ро­ди­ни та ко­ла, близь­кі до неї, зма­га­ли­ся у кіль­ко­сті ви­не­се­н­ня бру­ду з ко­ро­лів­ських па­лат на все­за­галь­ний огляд.

Про 1992-й, ко­ли до всьо­го ска­за­но­го ще й спа­ла­хну­ла по­же­жа у Він­дзор­сько­му зам­ку, ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та Дру­га в одній з офі­цій­них про­мов від­гу­кну­ла­ся як про «аnnus horribilis» — жа­хли­вий рік.

На­справ­ді жа­хли­ви­ми для ан­глій­ської ко­ро­ле­ви бу­ли кіль­ка ро­ків, але за­раз зда­є­ться, що ті часи за­ли­ши­ли­ся у да­ле­кій істо­рії. Про­те в Бу­кін­гемн­сько­му па­ла­ці до­бре зна­ють, що істо­рія має не­вбла­ган­ну вла­сти­вість по­вто­рю­ва­ти­ся.

Одру­же­н­ня 1981 ро­ку прин­ца Чарль­за та прин­це­си Ді­а­ни, ба­тьків те­пе­рі­шньо­го на­ре­че­но­го — прин­ца Гар­рі, це­ре­мо­ні­мей­сте­ри зро­би­ли каз­ко­вим.

Але їхнє по­дру­жнє жи­т­тя по­сту­по­во пе­ре­тво­ри­ло­ся на тор­ту­ри і за­кін­чи­ло­ся тра­гі­чною смер­тю Ді­а­ни 1997 ро­ку та одру­же­н­ням Чарль­за з Ка­мі­лою Пар­кер Бо­улз, яка, мо­же й не­за­слу­же­но, але ні­ко­ли не бу­де «на­ро­дною прин­це­сою», як на­зи­ва­ли Ді­а­ну.

Її си­ни: прин­ци Ві­льям та Гар­рі, під­рі­сши, не раз да­ли зро­зу­мі­ти, що при­найм­ні час­тко­во по­кла­да­ють про­ви­ну за тра­гі­чну смерть ма­те­рі на пре­су, яка по­стій­но по­лю­ва­ла за фо­то­гра­фі­я­ми Ді­а­ни.

Прин­ци ні­ко­ли не за­бу­дуть, що в ав­то­мо­біль­ну ка­та­стро­фі у Па­ри­жі Ді­а­на по­тра­пи­ла, вті­ка­ю­чи зі сво­їм ко­хан­цем від зай­вої ува­ги фо­то­гра­фів-па­па­рац­ці.

Але бри­тан­ська ко­ро­лів­ська ро­ди­на знає, що не мо­же ви­жи­ти без пре­си, яка про­дає імідж мо­нар­хії під­да­ним у Ве­ли­ко­бри­та­нії та за її ме­жа­ми.

Прин­цам і прин­це­сам до­ве­де­ться по­зу­ва­ти і час від ча­су да­ва­ти ін­терв’ю й від­по­від­а­ти на­віть на не­при­єм­ні й на­бри­дли­ві за­пи­та­н­ня, а та­кож дба­ти за те, щоб роз­по­віді про те, як во­ни жи­вуть і що во­ни ро­блять, хо­ча б час­тко­во ви­прав­до­ву­ва­ли їхні при­ві­леї, отри­ма­ні у спадок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.