Фі­наль­ний акорд «Ки­їв Му­зик Фе­сту-2018»

Двад­цять дев’ятий мі­жна­ро­дний фо­рум по­да­ру­вав ме­ло­ма­нам за­хо­плю­ю­чі ми­ті ви­со­ко­го ми­сте­цтва, вхід на які був без­ко­штов­ний!

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

8жов­тня у Лю­те­ран­ській цер­кві Свя­тої Ка­те­ри­ни від­бу­де­ться остан­ній гранд-кон­церт у рам­ках «Ки­їв Му­зик Фе­сту-2018» під на­звою «Ві­рую». Це хо­ро­ва му­зи­ка су­ча­сних укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів. Уні­каль­ну про­гра­му під­го­ту­вав зна­ний у сві­ті ко­ле­ктив — Му­ні­ци­паль­ний ака­де­мі­чний ка­мер­ний хор «Ки­їв» під ору­дою ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка і ди­ри­ген­та Ми­ко­ли Го­бди­ча ( на фо­то).

Від­кри­є­ться ве­чір лі­тур­гі­єю Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка «Ми­лість мі­ру», по­тім про­лу­нає «Ві­рую» Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча, та­кож про­зву­чить ди­птих для хо­ру на текс­ти Ек­кле­зі­а­ста — «Су­ди­ти­ме Бог» Ві­кто­ра Сте­пур­ка, твор­чість Свя­то­сла­ва Лу­ньо­ва бу­де пред­став­ле­на «Се Же­них гря­дет» «Єгда слав­нії уче­ни­ци», Ві­кто­рії По­льо­вої — «Ві­рую» (на ка­но­ні­чний текст), а за­кри­ва­ти­ме кон­церт «му­зи­чний ві­нок» від Ва­лен­ти­на Силь­ве­стро­ва — «Гімн» (на вір­ші Пав­ла Чу­бин­сько­го), «Еле­гія» — пі­сня без слів, «Мо­ли­тва за Укра­ї­ну» (на вір­ші ано­ні­ма) і «Ко­ли­ско­ва» (сло­ва бі­ло­ру­ські на­ро­дні)

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.