Про що свід­чать ви­бо­ри у Ла­твії

«Про­ро­сій­ська пар­тія «Зла­го­да» жо­дним чи­ном не впли­не на курс кра­ї­ни», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

«Про­ро­сій­ська пар­тія «Зла­го­да» жо­дним чи­ном не впли­не на курс кра­ї­ни», — екс­перт

6 жов­тня в Ла­твії від­бу­ли­ся пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, в ре­зуль­та­ті яких з 16 пар­тій ли­ше 7 по­до­ла­ли 5% бар’єр і про­шли до Се­йму.

РОЗКЛАД СИЛ

Пе­ре­мо­гу на ви­бо­рах здо­бу­ла со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чна пар­тія «Saskana» («Зго­да»), яка на­бра­ла 19,8% го­ло­сів і отри­ма­ла 23 ман­да­ти в 100-мі­сно­му пар­ла­мен­ті, — та­кі да­ні ЦВК кра­ї­ни. Цю по­лі­тси­лу, яка ві­до­ма про­ро­сій­ською спря­мо­ва­ні­стю, очо­лює мер Ри­ги Ніл Уша­ков. З дру­гим ре­зуль­та­том до фі­на­лу при­йшла по­пу­ліст­ська пар­тія «KPV LV» («Ко­му на­ле­жить дер­жа­ва?), що на­бра­ла 14,25% го­ло­сів (16 місць). Тре­тій ре­зуль­тат — у «Но­вої кон­се­рва­тив­ної пар­тії»: 13,59% го­ло­сів і 16 ман­да­тів. Ре­зуль­та­ти остан­ніх пар­тій та­кі: «Для роз­ви­тку/За!» — 12,04% і 13 місць, На­ціо­наль­не об’єд­на­н­ня «Все для Ла­твії» — «Ві­тчи­зні і сво­бо­ді/РННЛ» — 11,01% і 13 місць, «Со­юз зе­ле­них і се­ля­ни» — 9,91% і 11 місць, «Но­ва єд­ність» — 6,69% і 8 місць. Яв­ка ви­бор­ців ста­но­ви­ла 54,6%.

ВАЖКІ ПЕРЕГОВОРИ ПРО КОАЛІЦІЮ

За­раз го­лов­на ін­три­га по­ля­гає в то­му, чи увій­де про­ро­сій­ська пар­тія «Зго­да» до ко­а­лі­ції. Ця по­лі­тси­ла бу­ла за­сно­ва­на 2010 ро­ку, об­сто­ю­ва­ла ін­те­ре­си ро­сій­сько­мов­но­го на­се­ле­н­ня Ла­твії, на­по­ля­га­ла на до­бро­су­сід­ських еко­но­мі­чних зв’яз­ках з РФ, по­ві­дом­ляє DW. Пі­сля пар­ла­мент­ських ви­бо­рів 2014 ро­ку, по­при те, що ця пар­тія та­кож здо­бу­ла пе­ре­мо­гу, во­на не бра­ла уча­сті у фор­му­ван­ні уря­ду. Але прав­ля­ча до­сі ко­а­лі­ція з трьох пар­тій — «Но­ва єд­ність», «Со­юз зе­ле­них і се­лян» і «Все для Ла­твії» — на цих ви­бо­рах здо­бу­ла май­же 28%, а цьо­го не до­сить для фор­му­ва­н­ня біль­шо­сті, і пар­ті­ям до­ве­де­ться за­лу­чи­ти ще одно­го пар­тне­ра, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі.

Лі­дер пар­тії-пе­ре­мо­жни­ці Ніл Уша­ков за­явив, що пре­зи­дент Ла­твії має да­ти змо­гу сфор­му­ва­ти уряд ви­су­ван­це­ві на по­са­ду прем’єра від йо­го пар­тії В’яче­сла­ву Дом­бров­сько­му. Але, як по­ві­дом­ляє DELFI із по­си­ла­н­ням на опи­ту­ва­н­ня ла­твій­ської аген­ції LETA, пра­во­цен­трист­ські пар­тії ма­ють до­ві­ри­ти іні­ці­а­ти­ву фор­му­ва­н­ня уря­ду пар­ті­ям, що по­сі­ли на ви­бо­рах дру­ге і тре­тє мі­сця: «Ко­му на­ле­жить дер­жа­ва?» і «Но­ва кон­се­рва­тив­на пар­тія», — а во­ни не пла­ну­ють за­про­шу­ва­ти на пе­ре­мо­ви­ни про фор­му­ва­н­ня уря­ду цю пар­тію.

НЕЗМІННІСТЬ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУР­СУ

Пре­зи­дент Ла­твії Рай­мондс Ве­йо­ніс пла­нує роз­по­ча­ти кон­суль­та­ції про кан­ди­да­та на по­са­ду прем’єра упро­довж двох ти­жнів, по­ві­дом­ляє LETA. За сло­ва­ми гла­ви дер­жа­ви, йо­го по­зи­ція що­до зав­дань прем’єра та ж са­ма: незмінність зовнішньополітичного кур­су і про­дов­же­н­ня змі­цне­н­ня без­пе­ки Ла­твії, го­тов­ність скла­сти зба­лан­со­ва­ний держ­бю­джет і про­дов­жу­ва­ти ва­жли­ві для су­спіль­ства ре­фор­ми, а та­кож змі­цню­ва­ти пра­во­по­ря­док.

ЗНО­ВУ СЛІДИ КРЕМ­ЛЯ?

Во­дно­час го­ло­ва Єв­ро­со­ю­зу До­нальд Туск, ко­мен­ту­ю­чи ре­зуль­та­ти ви­бо­рів у Ла­твії, ска­зав, що мо­же йти­ся «про по­во­ро­тний мо­мент для ре­гіо­ну — мо­мент, який пла­ну­вав­ся у Крем­лі, а не в Єв­ро­пі», ци­тує йо­го сло­ва DW. «На­ша про­бле­ма — це Ро­сія, яка під­ри­ває в Єв­ро­пі все, що мо­же. Я мо­жу на­ве­сти чи­слен­ні при­кла­ди, аби до­ве­сти, що ро­сі­я­ни не зу­пи­ня­ться ні пе­ред чим, аби осла­би­ти єв­ро­пей­ську єд­ність», — за­зна­чив він під час ви­сту­пу.

« ПАР­ТІЇ, ЯКІ СТВОРЮВАТИМУТЬ КОАЛІЦІЮ, МА­ЮТЬ БУ­ТИ ГО­ТО­ВІ ДО КОМПРОМІСІВ»

« День » звер нув ся до не за - леж но го жур на ліс та в Лат вії Аті са КЛИМОВИЧА з про хан - ням про­ко­мен­ту­ва­ти ре­зуль­та­ти пар­ла­мент­ських ви­бо­рів у кра­ї­ні і роз­по­ві­сти, чо­му на­стіль­ки ви­со ку під трим ку от ри ма ла про - ро­сій­ська пар­тія:

— Слід звер­ну­ти ува­гу на те, що ні­чо­го див­но­го не ста­ло­ся. І в прин­ци­пі, якщо го­во­ри­ти про про­ро­сій­ську пар­тію «Зго­да», за- раз во­на здо­бу­ла на­віть на один ман­дат мен­ше в пар­ла­мен­ті. За ве­ли­ким ра­хун­ком, це етні­чне го­ло­су ван ня, і про­ро сійс ь ка пар­тія «Зго­да», як бу­ла в опо­зи­ції, так і за­ли­ша­ти­ме­ться в ній, і жо­дним чи­ном во­на не впли­не на курс Ла­твії як не­за­ле­жної дер­жа­ви, яка є чле­ном НАТО і Єв­ро­со­ю­зу.

Слід та кож звер ну ти ува гу, що до пар ла мен ту увій ш ли сім пар­тій, і коаліцію по­трі­бно бу­де ство рю ва ти з ве ли ки ми проб ле - ма ми, то му що як мі ні мум п’ятьом пар­ті­ям тре­ба до­мо­ви­ти­ся. Це за­раз ве­ли­ке зав­да­н­ня.

Ла­твія, як і ба­га­то єв­ро­пей­ських кра­їн, ста­ла вра­зли­вою дер­жа вою пе ред ли цем по пу ліс тів. До сить ба га то лю дей по ві ри ли по пу ліс тсь кій пар тії ( « Ко му на - ле жить дер жа ва? » . — Ред.), на чо лі якої сто їть ко лиш ній де пу - тат пар ла мен ту, ак тор ( Ар­тус Кай­міньш. — Ред.).

Ще одна річ, яка не вті­шає, — низь­ка актив­ність на­се­ле­н­ня. За ста­ти­сти­кою, гро­ма­дя­ни Ла­твії, які ви­їха­ли жи­ти і пра­цю­ва­ти до ін­ших кра­їн, тро­хи біль­ше го­ло­су ва ли. Але ак тив ність до сить ма­лень­ка, і з цим тре­ба щось ро­би­ти. На­дії до­дає те, що хоч ко­а­лі цію бу де ство ри ти важ ко, до пар­ла­мен­ту про­йшло до­сить ба - га­то мо­ло­дих лю­дей. Ще на­ші агент­ства но­вин звер­та­ють ува­гу на те, що до пар­ла­мен­ту про­шла ве ли ка кіль кість жі нок. Тоб то склад змі­ню­є­ться. Зда­є­ться, він стає кра­щим, ефе­ктив­ні­шим. За­раз всі пар тії, які ство рю ва ти - муть коаліцію, ма­ють бу­ти го­то­ві до ком п ро мі сів. Окрім то го, ці пар­тії, які створюватимуть ко­а­лі цію, — од но знач но за те, аби про­ро­сій­ська пар­тія за­ли­ша­ла­ся в опо­зи­ції, за курс по­си­ле­н­ня ЄС і НАТО, то­му що Ла­твія по­си­лює свої Зброй ні си ли. От­же, я ду - маю, що є мі­ну­си, але все ж та­ки плю­сів я ба­чу біль­ше.

— А чим все ж по­ясню­є­ться успіх на ви­бо­рах по­пу­ліст­ської пар­тії «Ко­му на­ле­жить дер­жа­ва»?

— По пу ліс ти ма ли прий ти і при­йшли до пар­ла­мен­ту. Але за чо­ти­ри ро­ки во­ни всти­гнуть се­бе дис кре ди ту ва ти. У нас кра ще, ніж за всі по­пе­ре­дні ви­бо­ри, бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні рі­зні дис­ку­сії лі­де­рів та ін­ших чле­нів ке­рів­ни­цт ва всіх пар тій. І ми по ба чи ли, що за ци­ми лю­дьми із по­пу­ліст­ської пар тії жод ної нор маль ної про гра ми не має. Я вва жаю, що це нор­маль­но: во­ни ма­ють прой­ти до пар­ла­мен­ту, по­ка­за­ти, що не спро мож ні пра цю ва ти, і на на ступ них ви бо рах во ни вже втра­тять го­ло­си.

— А що ска­же­те про ро­сій­ський вплив на ви­бо­рах? Чи бу­ло втру­ча­н­ня з бо­ку РФ?

— Якщо по­рів­ня­ти з тим, що бу­ло в ін­ших дер­жа­вах, зо­кре ма у США, то в прин­ци­пі, во­но бу­ло не знач ним. Але ми спо сте рі га є - мо рі­зні ін­ші ре­чі: ре­гу­ляр­ні ві­зи ти до на ших морсь ких кор до­нів війсь ко вих су ден. На ви бо - рах ні­чо­го істо­тно­го не бу­ло.

Зви­чай­но, бу­ли пар­тії, що їх під­три­му­ва­ла Мо­сква, але важ­ко ска­за­ти на­пев­но, то­му що ні­хто жо­дних че­ків не по­ка­зує, що во­ни здо­бу­ли під­трим­ку. Мо­жна на­зва­ти ще кіль­ка від­кри­то про­ро­сій­ських пар­тій, але во­ни ні­чо­го зна­чно­го на ви­бо­рах не здо­бу­ли.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.