Орест ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ,

ко­ли­шній ра­дник Гель­сін­ської ко­мі­сії при Кон­гре­сі США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Якщо го­во­ри­ти про ни­ні­шню ре­зо­лю­цію (за­твер­дже­на Се­на­том США, яка ви­знає Го­ло­до­мор 1932—1933 рр. ге­но­ци­дом укра­їн­сько­го на­ро­ду. — Ред.), во­на є ду­же ва­жли­вою. І я спо­ді­ва­ю­ся, що Па­ла­та пред­став­ни­ків та­кож ближ­чим ча­сом ухва­лить до­ку­мент, який ви­зна­ва­ти­ме ви­снов­ки Ко­мі­сії США по Го­ло­до­мо­ру в Укра­ї­ні від 1988 ро­ку, що Ста­лін та йо­го ото­че­н­ня чи­ни­ли ге­но­цид про­ти укра­їн­ців. Ду­маю, для Укра­ї­ни за­раз, ко­ли во­на стри­мує ро­сій­ську агре­сію на схо­ді Єв­ро­пи, ва­жли­во ще раз від­чу­ти по­лі­ти­чну під­трим­ку з бо­ку США в та­ко­му прин­ци­по­во­му пи­тан­ні

(www.ukrinform.ua)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.