Що за­галь­мує гло­баль­не по­те­плі­н­ня?

У Пів­ден­ній Ко­реї опри­лю­дни­ли звіт про на­слід­ки клі­ма­ти­чних змін

Den (Ukrainian) - - День України -

Над до­ку­мен­том, при­свя­че­ним на­слід­кам гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня на 1,5 гра­ду­са за Цель­сі­єм, пра­цю­ва­ли по­над 100 про­від­них на­у­ков­ців з усьо­го сві­ту. Зі зві­том мо­жна озна­йо­ми­тись на сай­ті Мі­ж­уря­до­вої гру­пи екс­пер­тів з пи­тань змін клі­ма­ту ( www.ipcc.ch).

Як за­ува­жу­ють у гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції «Еко­дія», до­ку­мент під­твер­джує вплив ді­яль­но­сті лю­ди­ни на змі­ну клі­ма­ту та ви­хо­дить у рік, ко­ли екс­тре­маль­ні по­го­дні яви­ща та тем­пе­ра­тур­ні ре­кор­ди за­фі­ксу­ва­ли на всіх кон­ти­нен­тах пла­не­ти. Єди­ним спосо­бом за­по­біг­ти ка­та­стро­фі­чним на­слід­кам цих змін вче­ні на­зва­ли зни­же­н­ня ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів вже сьо­го­дні та низь­ко­ву­гле­це­вий­ро­з­ви­ток у всіх кра­ї­нах сві­ту.

«За під­ра­хун­ка­ми на­у­ков­ців, близь­ко 2,4 триль­йо­на до­ла­рів США (або 2,5% сві­то­во­го ВВП) ма­ють бу­ти що­рі­чно ін­ве­сто­ва­ні у бо­роть­бу зі змі­ною клі­ма­ту: під­трим­ку та роз­ви­ток чи­стих енер­го­ефе­ктив­них те­хно­ло­гійз ме­тою транс­фор­ма­ції енер­ге­ти­чно­го се­кто­ру. Ре­зуль­та­том спіль­них ді­ймає ста­ти змен­шен- ня що­рі­чних гло­баль­них ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів удві­чі вже 2030 ро­ку і, як на­слі­док, у ра­зи мен­ший вплив на еко­си­сте­ми та жи­т­тя лю­дей», — звер­та­ють ува­гу в «Еко­дії».

Ан­на АКЕРМАНН, ке­рів­ни­ця клі­ма­ти­чно­го від­ді­лу Цен­тру еко­ло­гі­чних іні­ці­а­тив «Еко­дія» , кон­ста­ту­ва­ла, що пред­став­ле­на до­по­відь фа­кти­чно по­ка­зує на­яв­ність те­хні­чної мо­жли­во­сті різ­ко­го зни­же­н­ня гло­баль­них ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів, утри­ма­н­ня пі­дви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри на рів­ні 1,5 гра­ду­са і ви­хід на ну­льо­ві ви­ки­ди вже до 2050 ро­ку.

В «Еко­дії» на­га­ду­ють, що ра­ні­ше між­уря­до­ва гру­па екс­пер­тів зі змі­ни клі­ма­ту по­ві­дом­ля­ла — з ни­ні­шні­ми ви­ки­да­ми пар­ни­ко­вих га­зів світ ру­ха­є­ться до по­те­плі­н­ня що­най­мен­ше на 3—4 гра­ду­си за Цель­сі­єм. Уже сьо­го­дні це при­зво­дить до збіль­ше­н­ня ча­сто­ти та ін­тен­сив­но­сті по­сух, злив, ура­га­нів та ін­ших екс­тре­маль­них явищ, до та­не­н­ня льо­до­ви­ків та зни­ще­н­ня ці­лих еко­си­стем.

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція на­во­дить да­ні до­слі­дже­н­ня Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни «Пе­ре­хід Укра­ї­ни на від­нов­лю­ва­ну енер­ге­ти­ку до 2050 ро­ку», де за­зна­ча­є­ться, що до се­ре­ди­ни сто­лі­т­тя ми ма­є­мо те­хні­чну мо­жли­вість пе­ре­йти на 91% від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії. Во­дно­час на­ціо­наль­но- ви­зна­че­ний вне­сок Укра­ї­ни до гло­баль­ної Па­ризь­кої уго­ди, спря­мо­ва­ної на утри­ма­н­ня гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня на рів­ні 2 гра­ду­сів за Цель­сі­єм, по­ки по су­ті ста­вить за ме­ту на­ро­щу­ва­н­ня ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів про­тя­гом на­сту­пно­го де­ся­ти­лі­т­тя, що ілю­струє ін­фо­гра­фі­ка на сай­ті climateactiontracker.org.

Втім, до­да­ють в «Еко­дії», звіт, пред­став­ле­нийу Пів­ден­нійКо­реї, ма­ти­ме ва­жли­вий­вплив на фор­му­ва­н­ня між­на­ро­дної по­лі­ти­ки у га­лу­зі змі­ни клі­ма­ту про­тя­гом на­сту­пних ро­ків. Тож є на­дія, що йо­го вра­ху­ють і в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.