Пер­ша ме­даль для збір­ної

Дзю­до­їст Олег Ве­ре­ди­ба ви­бо­ров «брон­зу» на юна­цьких Олім­пій­ських іграх

Den (Ukrainian) - - День України -

УБу­е­нос-Ай­ре­сі (Ар­ген­ти­на) від­бу­ва­ю­ться III лі­тні юна­цькі Олім­пій­ські ігри. Пер­шу ме­даль для збір­ної Укра­ї­ни при­ніс дзю­до­їст Олег Ве­ре­ди­ба у ва­го­вій­ка­те­го­рії до 55 кг, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Він ді­йшов до пів­фі­на­лу, де по­сту­пив­ся Те­му­джі­ну Ган­бур­ге­ду з Мон­го­лії, а в су­ти­чці за «брон­зу» пе­ре­міг фран­цу­за Ро­ме­на Ва­ла­дьє Пі­кар­да.

Дзю­до­їс­тка Ана­ста­сія Ба­ла­бан (до 44 кг) зу­пи­ни­ла­ся за крок від п’єде­ста­лу. У пів­фі­на­лі укра­їн­ка про­гра­ла Ма­рії Гі­ме­нес із Ве­не­су­е­ли, а в по­єдин­ку за «брон­зу» по­сту­пи­ла­ся пред­став­ни­ці Ко­со­во Ер­це Му­мі­но­вік і по­сі­ла п’яте мі­сце.

На юна­цькійОлім­пі­а­ді в Бу­е­нос-Ай­ре­сі зма­га­ю­ться спортс­ме­ни ві­ком 15—18 ро­ків, які за 12 днів ро­зі­гра­ють 241 ком­плект на­го­род у 34-х ви­дах спор­ту. Укра­ї­ну пред­став­ля­ють 55 спортс­ме­нів у 22 ви­дах спор­ту: ба­дмін­то­ні, ба­скет­бо­лі 3х3, бо­ксі, віль­ній­бо­роть­бі, ве­ло­спор­ті, ака­де­мі­чно­му ве­слу­ван­ні, ве­слу­ван­ні на бай­дар­ках і ка­ное, спор­тив­ній­та ху­до­жній­гім­на­сти­ці, дзю­до, ка­ра­те, лег­кій­атле­ти­ці, пла­ван­ні, ске­ле­ла­зін­ні, спор­тив­нійа­кро­ба­ти­ці, стрі­ля­ни­ні з лу­ка, ку­льо­вій­стрі­ля­ни­ні, стриб­ках у во­ду, су­ча­сно­му п’яти­бор­стві, те­ні­сі, тхе­квон­до, фе­хту­ван­ні.

Зма­га­н­ня в Бу­е­нос-Ай­ре­сі за­вер­ша­ться 18 жов­тня.

ФО­ТО З САЙТА SPORTONLINE.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.