200 ро­ків при вла­ді!

Швед­ські мо­нар­хи від­ві­да­ли мі­сце на­ро­дже­н­ня за­снов­ни­ка сво­єї ди­на­стії Жан-Ба­ти­ста Жю­ля Бер­на­до­та

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

8

жов­тня 2018 ро­ку. По. Чле­ни швед­ської ко­ро­лів­ської ро­ди­ни здій­сни­ли спіль­ний ві­зит у фран­цузь­ке мі­сто По та від­зна­чи­ли та­ким чи­ном 200-рі­чнийю­ві­лей­па­нів­ної у Шве­ції ди­на­стії Бер­на­до­тів. По­ча­ток ці­єї ди­на­стії ве­де­ться з 1818 ро­ку, ко­ли Жан-Ба­тист Жюль Бер­на­дот, який­на­ро­див­ся у По, став ко­ро­лем Шве­ції та Нор­ве­гії. Ни­ні­шній­ко­роль Шве­ції Карл XVI Гу­став, ко­ро­ле­ва Сіль­вія, крон­прин­це­са Ві­кто­рія та її чо­ло­вік гер­цог Ве­стер­ге­тланд­ськийДа­ні­ель від­ві­да­ли офі­цій­ну це­ре­мо­нію в ме­рії мі­ста, а та­кож від­кри­т­тя пі­сля ре­став­ра­ції му­зею Бер­на­до­та, в яко­му ви­сві­тлю­є­ться істо­рія то­го, як один із ге­не­ра­лів На­по­ле­о­на Жан-Ба­тист Жюль Бер­на­дот став ко­ро­лем Шве­ції. Ви­да­н­ня Daily Mail від­зна­чи­ло, що під час цьо­го ві­зи­ту крон­прин­це­са Ві­кто­рія ви­гля­да­ла по-осін­ньо­му в су­кні ко­льо­ру чер­во­но­го ви­на, і сві­йо­браз во­на до­пов­ни­ла кві­ткою у во­лос­сі від­по­від­но­го ко­льо­ру.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.