ЄС ви­сло­вив со­лі­дар­ність із Сен­цо­вим

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Зов­ні­шньо­по­лі­ти­чна слу­жба Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу опри­лю­дни­ла за­яву, в якій­ви­сло­ви­ла со­лі­дар­ність з укра­їн­ським ре­жи­се­ром Оле­гом Сен­цо­вим, ув’язне­ним у Ро­сії, та за­кли­ка­ла не­гай­но звіль­ни­ти йо­го й ін­ших не­за­кон­но утри­му­ва­них у Ро­сії та Кри­му укра­їн­ських гро­ма­дян. «Олег Се­но­цов був ув’язне­ний за ін­кри­мі­но­ва­ну йо­му ді­яль­ність на Крим­сько­му пів­остро­ві, не­за­кон­нійа­не­ксії яко­го РФ він силь­но про­ти­сто­яв. ЄС вва­жає цю спра­ву по­ру­ше­н­ням мі­жна­ро­дно­го пра­ва та еле­мен­тар­них стан­дар­тів пра­во­су­д­дя», — йде­ться в до­ку­мен­ті. При цьо­му до­да­є­ться, що Олег Сенцов по­ка­зав не­аби­яку му­жність, рі­шу­чість і са­мо­від­да­ність про­тя­гом 145 днів голодування. У за­яві під­кре­слю­є­ться, що стан здо­ров’я Сен­цо­ва по­гір­шив­ся до кри­ти­чно­го і від­мов­ля­ю­чись на­да­ти йо­му не­об­хі­дну ме­ди­чну до­по­мо­гу в ме­д­уста­но­ві, ро­сій­ська вла­да по­ру­ши­ла йо­го пра­ва і вла­сні зо­бов’яза­н­ня пе­ред мі­жна­ро­дним пра­вом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.