Ви­па­док у Срі­бно­му

спря­мо­ва­ний про­ти най­успі­шні­шої ни­ні ре­фор­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня і про­ти са­мої Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

І де­ться про не­спра­ве­дли­вість сто­сов­но ви­бор­ців та обра­но­го ни­ми го­ло­ви у Срі­бнян­ській об’єд­на­ній­те­ри­то­рі­аль­ній­гро­ма­ді, що на са­мо­му пів­дні Чер­ні­гів­щи­ни. Май­же рік то­му там про­йшли ви­бо­ри — 57% го­ло­сів отри­мав Олег Ку­де­ля. На пер­шо­му ж за­сі­дан­ні ра­ди де­пу­та­ти дво­ма тре­тя­ми го­ло­сів усу­ва­ють йо­го з по­са­ди, по­си­ла­ю­чись на по­ру­ше­н­ня кон­флі­кту ін­те­ре­сів під час по­пе­ре­дньої ка­ден­ції. За­зна­чи­мо, що ці де­пу­та­ти за збі­гом об­ста­вин — пе­ре­ва­жно шта­тні пра­ців­ни­ки мі­сце­во­го агро­хол­дин­гу та при­бі­чни­ки одні­єї з про­від­них пар­тій, а обра­ний го­ло­ва не на­ле­жить до жо­дної за­галь­но­укра­їн­ської по­лі­ти­чної си­ли, до обра­н­ня за­ймав­ся ма­лим бі­зне­сом. Тож кон­флікт ін­те­ре­сів справ­ді є, пи­та­н­ня — який. Ін­фор­ма­ція, що до­хо­дить із Срі­бнян­сько­го йсу­сі­дньо­го Та­ла­ла­їв­сько­го ра­йо­ну ча­сом на­га­дує кри­мі­наль­ну хро­ні­ку — спа­ли­ли ма­ши­ни, «на­їха­ли» на дрі­бних під­при­єм­ців, по­гро­жу­ва­ли...

Ду­же не­хо­ро­ша й, на жаль, стій­ка тен­ден­ція. Сто­сов­но Срі­бно­го, то там си­ту­а­ція ді­йшла до аб­сур­ду, адже вже де­сять мі­ся­ців мі­сце­вий­суд не мо­же при­сту­пи­ти до роз­гля­ду спра­ви по су­ті, бо йо­го пра­во­мо­чність у цій­спра­ві бу­ла оскар­же­на одні­єю зі сто­рін — се­ли­щною ра­дою. На­ре­шті апе­ля­цій­на та ка­са­цій­на ін­стан­ції ка­жуть: роз­гля­дай­те. І тут ста­є­ться ка­зус, гі­дний­кі­не­ма­то­гра­фа: зно­ву з’яв­ля­є­ться по­зов, цьо­го ра­зу на не­і­сну­ю­чу ухва­лу су­ду, і спра­ва від­прав­ля­є­ться по ко­лу.

Що тут ска­жеш — ві­тчи­зня­на су­до­ва си­сте­ма не на­ва­жу­є­ться ви­не­сти хоч якесь рі­ше­н­ня, от­же, фа­кти­чно, ви­яв­ля­є­ться не­спро­мо­жною ви­ко­на­ти свою фун­кцію вста­нов­ле­н­ня спра­ве­дли­во­сті з при­чин, про які ми мо­же­мо ли­ше здо­га­ду­ва­ти­ся. Це не пе­ре­сі­чний епі­зод, а свід­че­н­ня слаб­ко­сті й без­по­ра­дно­сті дер­жа­ви, зре­штою — по­ка­зник за­гро­зи на­ціо­наль­ній­без­пе­ці. Пе­ре­тну­то «чер­во­ні лі­нії», що мо­жна, а чо­го не мо­жна. У від­по­відь — ти­ша. Ні, ви­ба­чте, по­ди­ві­ться, будь ла­ска, на яскра­вий«ме­ро­пад» остан­ніх мі­ся­ців.

До­зволь­те на­га­да­ти за­ді­я­ним сто­ро­нам: сто ро­ків то­му Ро­сія лі­кві­ду­ва­ла не­за­ле­жність Укра­ї­ни пе­ре­ва­жно так, як во­на спро­бу­ва­ла це зро­би­ти 2014 ро­ку. На по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя це вда­ло­ся — не без до­по­мо­ги са­мих укра­їн­ців. А от укра­їн­ську ко­за­цьку дер­жа­ву на­ша пів­ні­чно-схі­дна су­сід­ка зни­щи­ла іна­кше — гра­ю­чи на ко­рум­по­ва­но­сті то­го­ча­сної стар­шин­ської ко­за­цької елі­ти, на її не­на­жер­ли­во­сті, ча­сом без­пар­дон­но­сті сто­сов­но зем­ля­ків. У то­му чи­слі — до мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Зре­штою, за гро­ші та при­ві­леї во­на «зли­ла» вла­сну дер­жав­ність. По­тім но­сталь­гу­ва­ла, що не за­ва­жа­ло вір­но слу­жи­ти ін­шій­дер­жа­ві.

По­дії, по­ді­бні срі­бнян­ським, на­би­ра­ють обер­тів. Не ствер­джу­ва­ти­му до­сте­мен­но, але все це на­га­дує еле­мен­ти гі­бри­дної вій­ни, адже так ство­рю­є­ться до­да­тко­ва на­пру­же­ність на мі­сце­во­му рів­ні, то­ле­ру­є­ться, а ча­сом ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як зна­ря­д­дя по­лі­ти­чної бо­роть­би ко­ру­пція, і, як на­слі­док, се­ред гро­ма­дян по­си­лю­ю­ться роз­пач і зне­ві­ра у будь-які іде­а­ли. Фор­те­ці руй­ну­ю­ться із­се­ре­ди­ни, чи не так? Ме­ні бай­ду­же, чи ро­би­ться та­ке сві­до­мо, чи ні. Ви­па­док у Срі­бно­му спря­мо­ва­ний­про­ти най­успі­шні­шої ни­ні ре­фор­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та йпро­ти са­мої Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.