Чи­сте не­бо-2018»

В Укра­ї­ні роз­по­ча­ло­ся ба­га­то­на­ціо­наль­не авіа­цій­не на­вча­н­ня за уча­стю кра­їн НАТО

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Про­тя­гом остан­ньо­го ти­жня з ме­тою про­ве­де­н­ня ба­га­то­на­ціо­наль­но­го на­вча­н­ня «Чи­сте не­бо-2018» (Clear Sky-2018) на ае­ро­дром Ста­ро­кон­стян­ти­нів, що на Хмель­нич­чи­ні, бу­ло пе­ре­дис­ло­ко­ва­но осо­бо­вий­склад та лі­та­ки По­ві­тря­них сил Зброй­них сил Укра­ї­ни, пе­ре­дає прес-центр Ко­ман­ду­ва­н­ня По­ві­тря­них сил ЗС Укра­ї­ни.

Ви­зна­чною по­ді­єю став при­літ лі­та­ків F-15 144 ви­ни­щу­валь­но­го кри­ла На­ціо­наль­ної гвар­дії шта­ту Ка­лі­фор­нія.

На­га­да­є­мо, що про­ве­де­н­ня ба­га­то­на­ціо­наль­но­го на­вча­н­ня «Чи­сте не­бо-2018» від­бу­де­ться про­тя­гом 8—19 жов­тня на те­ри­то­рії Хмель­ни­цької (м. Ста­ро­кон­стян­ти­нів) та Він­ни­цької (ае­ро­дром Гав­ри­шів­ка) обла­стей.

У ба­га­то­на­ціо­наль­но­му на­вчан­ні «Чи­сте не­бо-2018», крім Укра­ї­ни, бра­ти­муть участь на­сту­пні кра­ї­ни: Бель­гія, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Да­нія, Есто­нія, Ні­дер­лан­ди, Поль­ща, Ру­му­нія та США.

Ме­тою на­вчань є пі­дви­ще­н­ня рів­ня під­го­тов­ки екі­па­жів під час ви­ко­на­н­ня та­кти­чних зав­дань у ко­а­лі­цій­но­му се­ре­до­ви­щі, пі­дви­ще­н­ня рів­ня вза­є­мо­су­мі­сно­сті з по­ві­тря­ни­ми си­ла­ми США та ін­ших кра­їн­чле­нів НАТО при ве­ден­ні спіль­них по­ві­тря­них опе­ра­ційіз за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту по­ві­тря­но­го про­сто­ру, ефе­ктив­но­го спіль­но­го управ­лі­н­ня і кон­тро­ля, по­шу­ку і по­ря­тун­ку осо­бо­во­го скла­ду, ае­ро­ме­ди­чної ева­ку­а­ції та за­без­пе­че­н­ня кі­бер­за­хи­сту.

ФО­ТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.