«За ін­те­гра­цію ін­но­ва­ції та впли­ву клі­ма­ту з еко­но­мі­чним зро­ста­н­ням»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«Но­бе­ля» з еко­но­мі­ки одер­жа­ли двоє аме­ри­кан­ських уче­них — Ві­льям Норд­ха­у­сі Пол Ро­мер

Ла­у­ре­а­та­ми пре­мії з еко­но­мі­чних на­ук пам’яті Аль­фре­да Но­бе­ля за 2018 рік ста­ли аме­ри­кан­ські еко­но­мі­сти Ві­льям Норд­ха­ус і Пол Ро­мер, ого­ло­си­ли в по­не­ді­лок у Швед­ській­ко­ро­лів­ськійа­ка­де­мії на­ук.

Пре­мію еко­но­мі­стам при­су­ди­ли за «ін­те­гра­цію ін­но­ва­ції та впли­ву клі­ма­ту з еко­но­мі­чним зро­ста­н­ням».

Зокре­ма, Норд­ха­ус на­го­ро­джу­є­ться за «ін­те­гра­цію клі­ма­ти­чних змін у дов­го­стро­ко­ві ма­кро­еко­но­мі­чні до­слі­дже­н­ня». Ро­ме­ру ака­де­мія ви­рі­ши­ла при­су­ди­ти пре­мію за «ін­те­гра­цію те­хно­ло­гі­чних ін­но­ва­ційу дов­го­стро­ко­ві ма­кро­еко­но­мі­чні до­слі­дже­н­ня».

Ла­у­ре­а­ти «ство­ри­ли ме­то­ди для ви­рі­ше­н­ня де­яких із най­більш ба­зо­вих і на­галь­них пи­тань на­шо­го ча­су, що сто­су­ю­ться то­го, як ми ство­рю­є­мо дов­го­стро­ко­ве стій­ке еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня», за­зна­чає ко­ро­лів­ська ака­де­мія на­ук.

Швед­ська ака­де­мія у по­ві­дом­лен­ні, при­свя­че­но­му ла­у­ре­а­там, по­яснює, що Норд­ха­ус і Ро­мер ство­ри­ли еко­но­мі­чні мо­де­лі, які по­ясню­ють, яким чи­ном рин­ко­ва еко­но­мі­ка вза­є­мо­діє з при­ро­дою і зна­н­ня­ми.

Так, Ро­мер у сво­їх ро­бо­тах по­ка­зує, як зна­н­ня мо­жуть слу­гу­ва­ти дви­гу­ном дов­го­стро­ко­во­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. А ро­бо­ти В. Норд­ха­у­са роз­по­від­а­ють про вза­є­мо­дію су­спіль­ства і при­ро­ди, йо­го до­слі­дже­н­ня не­рід­ко ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для до­слі­дже­н­ня на­слід­ків еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, по­ясню­ють в ака­де­мії.

Норд­ха­ус — аме­ри­кан­ський еко­но­міст. Він ви­кла­дає в Єль­сько­му уні­вер­си­те­ті, є по­че­сним чле­ном Аме­ри­кан­ської еко­но­мі­чної асо­ці­а­ції. Най­ві­до­мі­ший сво­ї­ми ро­бо­та­ми, при­свя­че­ни­ми змі­ні клі­ма­ту йеко­но­мі­чно­му мо­де­лю­ван­ню.

Ро­мер — аме­ри­кан­ський­еко­но­міст, про­фе­сор еко­но­мі­ки шко­ли бі­зне­су Нью-Йорк­сько­го уні­вер­си­те­ту. За­йма­є­ться пи­та­н­ня­ми еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня і йо­го тем­пів.

Пре­мія швед­сько­го на­ціо­наль­но­го бан­ку з еко­но­мі­чних на­ук пам’яті Аль­фре­да Но­бе­ля, яку не­о­фі­цій­но на­зи­ва­ють Но­бе­лів­ською пре­мі­єю з еко­но­мі­ки, вру­ча­є­ться з 1969 ро­ку. Пре­мію за­сну­вав Банк Шве­ції до сво­го 300-рі­чно­го юві­лею, во­на не є одні­єю з пре­мій, на які пе­ред­ба­чав ви­ді­ле­н­ня ко­штів А. Но­бель. Не­зва­жа­ю­чи на це, ла­у­ре­а­тів пре­мії з еко­но­мі­ки ого­ло­шу­ють ра­зом із ла­у­ре­а­та­ми пре­мії з фі­зи­ки, хі­мії, ме­ди­ци­ни, лі­те­ра­ту­ри і ми­ру. Ого­ло­ше­н­ня ла­у­ре­а­тів пре­мії з еко­но­мі­ки за­вер­шує но­бе­лів­ськийти­ждень.

У пе­рі­од з 1969-го по 2017 рік пре­мія бу­ла вру­че­на 49 ра­зів, її удо­сто­ї­ли­ся 79 осіб. Се­ре­дній­вік ла­у­ре­а­тів — 67 ро­ків, ла­у­ре­а­там цьо­го ро­ку — В. Норд­ха­у­су і П. Ро­ме­ру — 77 ро­ків і 62 ро­ки від­по­від­но.

Роз­мір пре­мії 2018 ро­ку ста­но­вить 9 млн швед­ських крон (близь­ко $1 млн), во­на бу­де рів­ни­ми ча­сти­на­ми роз­по­ді­ле­на між дво­ма ла­у­ре­а­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.