Ки­тай, Япо­нія та Аме­ри­ка Трам­па

Про те, що ни­ні змо­же під­три­ма­ти си­ло­вий ба­ланс трьох кра­їн

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Джо­зеф НАЙ Джо­зеф НАЙ, про­фес­сор Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту, ав­тор книж­ки «Is the American Century Over?» («Чи скін­чи­ла­ся до­ба Аме­ри­ки?»)

КЕМБРИДЖ (США) — Го­лов­на стра­те­гі­чна про­бле­ма у Схі­дній Азії — зро­ста­н­ня си­ли Ки­таю. Де­я­кі ана­лі­ти­ки вва­жа­ють, що Ки­тай­пра­гну­ти­ме до вста­нов­ле­н­ня ге­ге­мо­нії у Схі­днійАзії, що при­зве­де до кон­флі­кту. На від­мі­ну від Єв­ро­пи, Схі­дна Азія не до кін­ця пе­ре­гор­ну­ла сто­рін­ки істо­рії 1930-х ро­ків; при­ми­рен­ню за­ва­жа­ли бар’єри хо­ло­дної вій­ни, що ви­ни­кли зго­лом.

А те­пер пре­зи­дент США До­нальд Трамп роз­по­чав тор­го­вель­ну вій­ну з Ки­та­єм, а та­кож пе­ре­мо­ви­ни з Япо­ні­єю, спря­мо­ва­ні на ско­ро­че­н­ня япон­сько­го про­фі­ци­ту в тор­гів­лі зі США. Дво­сто­рон­ні пе­ре­мо­ви­ни, про які не­що­дав­но ого­ло­си­ли, да­дуть змо­гу від­кла­сти здій­сне­н­ня за­гро­зи Трам­па — за­про­ва­ди­ти ми­то на япон­ські ав­то­мо­бі­лі, про­те кри­ти­ки за­не­по­ко­є­ні тим, що Трамп мо­же під­штов­хну­ти Япо­нію до Ки­таю; са­ме на жов­тень в очіль­ни­ка КНР Сі Цзі­ньпі­на за­пла­но­ва­но са­міт з япон­ським прем’єр­мі­ні­стром Сін­дзо Абе.

Ба­ланс си­ли Япо­нії і Ки­таю по­мі­тно змі­нив­ся упро­довж остан­ніх де­ся­ти­літь. 2010 ро­ку ВВП Ки­таю пе­ре­ви­щив ВВП Япо­нії в до­ла­ро­во­му ви­ра­жен­ні (хо­ча він, як і ра­ні­ше, ду­же від­стає від ВВП Япо­нії в пе­ре­ра­хун­ку на ду­шу на­се­ле­н­ня). Вже йваж­ко при­га­да­ти, як всьо­го ли­ше два де­ся­ти­лі­т­тя то­му ба­га­то аме­ри­кан­ців по­бо­ю­ва­ли­ся, що їх ви­пе­ре­дить Япо­нія, а не Ки­тай. Пу­блі­ку­ва­ли­ся книж­ки, що пе­ред­ба­ча­ли по­яву но­во­го ти­хо­оке­ан­сько­го бло­ку на чо­лі з Япо­ні­єю і без уча­сті США, і на­віть мо­жли­ву вій­ну з Япо­ні­єю. Про­те за адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Біл­ла Клін­то­на США під­твер­ди­ли свій­вій сько­вийа­льянс з Япо­ні­єю, одно­ча­сно при­ми­рив­шись зі зро­ста­н­ням Ки­таю і під­три­мав­ши вступ ці­єї кра­ї­ни до Все­сві­тньої тор­го­вель­ної ор­га­ни­за­цию.

На по­ча­тку 1990-х ро­ків ба­га­то екс­пер­тів вва­жа­ли, що аме­ри­ка­но­я­пон­ськийа­льянс бу­де від­ки­ну­то як ре­лікт Хо­ло­дної вій­ни. Тор­го­вель­ні су­пе­ре­чно­сті бу­ли вкрай­на­пру­же­ни­ми. 1992 ро­ку се­на­тор Пол Цон­гас про­во­див пре­зи­дент­ську кам­па­нію під га­слом «Хо­ло­дна вій­на скін­чи­ла­ся. Япо­нія ви­гра­ла». Адмі­ні­стра­ція Клін­то­на роз­по­ча­ла з ан­ти­я­пон­ської по­лі­ти­ки, про­те за під­сум­ка­ми про­це­су пе­ре­мо­вин, що три­вав два ро­ки, Клін­тон і то­ді­шній­прем’єр-мі­ністр Рю­та­ро Ха­сі­мо­то ви­сту­пи­ли 1996 ро­ку зі спіль­ною де­кла­ра­ці­єю, що ого­ло­шу­ва­ла альянс двох кра­їн фун­да­мен­том ста­біль­но­сті у Схі­днійАзії пі­сля за­кін­че­н­ня Хо­ло­дної вій­ни.

Утім, був і глиб­ший­рі­вень про­блем, хо­ча він рід­ко ви­яв­ляв­ся від­кри­то. Він сто­су­вав­ся япон­сько­го за­не­по­ко­є­н­ня тим, що, в мі­ру роз­во­ро­ту США до Ки­таю, від­но­си­ни з Япо­ні­єю від­хо­ди­ти­муть на дру­гий­план. Ко­ли в се­ре­ди­ні 1990-х ро­ків я брав участь у пе­ре­мо­ви­нах що­до збе­ре­же­н­ня цьо­го альян­су, мої япон­ські ко­ле­ги, які си­ді­ли за при­кра­ше­ним на­ціо­наль­ни­ми пра­по­ра­ми сто­лом, рід­ко по­чи­на­ли офі­цій­но обго­во­рю­ва­ти Ки­тай. Але пі­зні­ше, в не­фор­маль­ні­йоб­ста­нов­ці з на­по­я­ми, во­ни за­пи­ту­ва­ли, а чи не роз­по­чне Аме­ри­ка пе­ре­клю­ча- ти свою ува­гу з Япо­нії на Ки­тайу мі­ру зро­ста­н­ня ки­тай­ської си­ли.

Та­ка стур­бо­ва­ність не­див­на: якщо обо­рон­ний­по­тен­ці­ал двох со­ю­зни­ків не си­ме­три­чний, то­ді за­ле­жна сто­ро­на ви­му­ше­на біль­ше хви­лю­ва­ти­ся сто­сов­но до­лі та­ко­го пар­тнер­ства. Упро­довж ба­га­тьох ро­ків де­я­кі япон­ські екс­пер­ти до­во­ди­ли, що Япо­нія ма­ла ста­ти «нор­маль­ною» кра­ї­ною з більш пов­ним ком­пле­ктом вій­сько­во­го по­тен­ці­а­лу. А де­я­кі на­віть ви­сту­па­ли за те, аби Япо­нія від­мо­ви­ла­ся від ча­сти­ни сво­їх не­ядер­них прин­ци­пів і здо­бу­ла ядер­ну зброю. Та­кий­крок ство­рив би біль­ше про­блем, ніж дав змо­гу розв’яза­ти. Але на­віть як­би Япо­нія пі­шла на те, щоб ста­ти «нор­маль­ною» кра­ї­ною (хоч би що це озна­ча­ло), во­на все одно не зрів­ня­ла­ся б за си­лою зі США чи Ки­та­єм.

Сьо­го­дні у Япо­нії з’яви­ли­ся но­ві по­бо­ю­ва­н­ня що­до то­го, що Аме­ри­ка мо­же її за­ли­ши­ти. Орі­єн­та­ція Трам­па на га­сло «Аме­ри­ка пе­ред­усім» і йо­го про­те­кціо­ніст­ська по­лі­ти­ка ство­рю­ють но­ві за­гро­зи для альян­су двох кра­їн. Ви­хід Трам­па з Тран­сти­хо­оке­ан­сько­го пар­тнер­ства став уда­ром по Япо­нії. Хо­ча Абе вмі­ло пі­ді­грає его Трам­па, аби уни­кну­ти кон­флі­кту, го­стрі роз­бі­жно­сті збе­рі­га­ю­ться. За­про­ва­дже­н­ня адмі­ні­стра­ці­єю Трам­па ми­та на сталь та алю­мі­нійз мір­ку­вань на­ціо­наль­ної без­пе­ки ста­ло сюр­при­зом для Абе і спри­чи­ни­ло зро­ста­ю­че за­не­по­ко­є­н­ня в Япо­нії.

Окрім то­го, адмі­ні­стра­ція Трам­па вва­жає, що со­ю­зни­ки США в Азії ма­ють біль­ше ро­би­ти для вла­сної обо­ро- ни, і від­кри­то по­ста­ви­ла під сум­нів ко­ристь роз­мі­ще­н­ня аме­ри­кан­ських сил за кор­до­ном. Де­я­кі ана­лі­ти­ки за­пи­ту­ють, а чи не зму­сять дії Трам­па під­стра­ху­ва­ти­ся Япо­нію, при­су­нув­шись ближ­че до Ки­таю. На да­но­му ета­пі це ма­ло­ймо­вір­но. Хо­ча та­кі ва­рі­ан­ти мо­жуть ви­вча­ти­ся, їх обме­жу­ва­ти­муть по­бо­ю­ва­н­ня Япо­нії пе­ред ки­тай­ським до­мі­ну­ва­н­ням. Альянс зі СШАза­ли­ша­є­ться для Япо­нії кра­щим ва­рі­ан­том, якщо, зви­чай­но, Трамп не ви­рі­шить пі­ти на­ба­га­то да­лі.

По­ки що цейа­льянс, як і ра­ні­ше, ду­же мі­цний. Абе швид­ко на­ла­го­див кон­та­кти зі щой­но обра­ним пре­зи­ден­том Трам­пом, зу­стрів­шись із ним у «Ба­шті Трам­па» в Нью-Йор­ку, а по­тім здій­снив­ши ві­зи­ти до Ва­шинг­то­на та ре­зи­ден­ції Трам­па у Фло­ри­ді «Мар-а-Ла­го». Сто­сун­ки Абе і Трам­па да­ли змо­гу Пен­та­го­ну збе­рег­ти ті­сну спів­пра­цю двох кра­їн у пи­та­н­нях без­пе­ки. Си­ту­а­ція з Пів­ні­чною Ко­ре­єю до­по­мо­гла зо­се­ре­ди­ти ува­гу альян­су і на­да­ла Трам­по­ві шанс за­пев­ни­ти Япо­нію в то­му, що США під­три­му­ють її «на 100%».

Абе і Трамп ви­сту­па­ли за стра­те­гію «ма­кси­маль­но­го ти­ску» на КНДР, актив­но пра­цю­ю­чи над за­без­пе­че­н­ням між­на­ро­дної під­трим­ки ре­жи­му сан­кційООН. Во­дно­час Япо­нія ого­ло­си­ла про мас­шта­бні но­ві ін­ве­сти­ції в про­ти­ра­ке­тну обо­ро­ну і взя­ла участь у її спіль­но­му ство­рен­ні. Але, з дру­го­го бо­ку, не­спо­ді­ва­ний­ро­зво­рот у під­хо­дах Трам­па до лі­де­ра КНДР Кім Чен Ина пі­сля їх черв­не­во­го са­мі­ту до Син­га­пу­ра спри­чи­нив у Япо­нії за­не­по­ко­є­н­ня: уго­да США сто­су­ва­ла­ся між­кон- ти­нен­таль­них ра­кет йі­гно­ру­ва­ла ра­ке­ти се­ре­дньо­го ра­ді­у­су дії, які зда­тні до­сяг­ти Япо­нії.

Ви­слов­лю­ва­н­ня Трам­па що­до не­об­хі­дно­сті роз­ді­ли­ти тя­гар вій­сько­вих ви­трат та­кож ви­кли­ка­ють за­не­по­ко­є­н­ня. Обо­рон­ні ви­тра­ти Япо­нії ли­ше тро­хи пе­ре­ви­щу­ють 1% ВВП, про­те кра­ї­на ро­бить істо­тнийв­не­сок на під­трим­ку роз­мі­ще­них на її те­ри­то­рії баз. Су­дя­чи з оці­нок мі­ні­стер­ства обо­ро­ни США, япон­ський­уряд опла­чує при­бли­зно 75% ви­трат на під­трим­ку аме­ри­кан­ських військ в Япо­нии. Ли­ше цьо­го­річ япон­ський­уряд ви­ді­лив 197 млрд єн ($1,7 млрд) на участь у по­крит­ті ви­трат, 226 млрд єн ($2 млрд) на пе­ре­гру­пу­ва­н­ня аме­ри­кан­ских сил і 266 млрд єн ($2,3 млрд.) на рі­зну ло­каль­ну ло­каль­ну під­трим­ку; і це ли­ше ча­сти­на ви­трат, пов’яза­них з альян­сом двох кра­їн.

Че­тверть сто­лі­т­тя то­му адми­ни­стра­ция Клін­то­на ді­йшла ви­снов­ку, що під­не­се­н­ня Ки­таю при­зве­ло до ви­ни­кне­н­ня у Схі­днійАзії си­ло­во­го ба­лан­су трьох кра­їн. Якщо США і Япо­нія збе­ре­жуть свійа­льянс, во­ни змо­жуть ви­зна­ча­ти об­ста­нов­ку, в якій­пе­ре­бу­ває Ки­тай, і стри­ма­ють йо­го зра­ста­ю­чу си­лу. Про­те та­кий­ре­зуль­тат за­ле­жить від то­го, чи змо­же адмі­ні­стра­ція Трам­па успі­шно під­три­ма­ти со­юз США і Япо­нії.

Про­ект Син­ди­кат для «Дня»

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.