Ви­бо­ри пре­зи­ден­та Бо­снії ви­гра­ли бо­сній­ці та... Пу­тін

Кан­ди­дат від За­гре­ба за­ли­шив­ся без ман­да­та

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - На­та­ля ІЩЕНКО

Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія Бо­снії та Гер­це­го­ви­ни ого­ло­си­ла пер­ші про­мі­жні офі­цій­ні ре­зуль­та­ти ви­бо­рів чле­нів пре­зи­дії БіГ (пре­зи­ден­тів БіГ) пі­сля оброб­ки да­них з 80% ви­бор­чих діль­ниць.

За да­ни­ми ЦВК БіГ, у пе­ре­го­нах за мі­сце від бо­сній­ців-му­суль­ман у пре­зи­дії ( пре­зи­дент­стві) Бо­снії та Гер­це­го­ви­ни най­біль­шу кіль­кість го­ло­сів ви­грав кан­ди­дат від SDA Ше­фік Джа­фе­ро­віч (одно­пар­ті­єць ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та БіГ від бо­шня­ків Ба­кі­ра Ізет­бе­го­ві­ча) — 37% го­ло­сів.

У гон­ці на по­са­ду пре­зи­ден­та БіГ від хор­ват­сько­го на­ро­ду біль­шість го­ло­сів ( зав­дя­ки го­ло­сам бо­сній­ців- му­суль­ман) на­брав лі­дер Де­мо­кра­ти­чно­го фрон­ту, Жель­ко Ком­шич з 51%. Він ко­ли­шній­член пре­зи­дент­ства БіГ, яко­го зна­чна ча­сти­на хор­ва­тів вва­жає біль­ше пред­став­ни­ком бо­сній­ців- му­суль­ман, ніж хор­ват­сько­го на­ро­ду. Під час вій­ни Ком­шич во­ю­вав у скла­ді бо­сній­ської Ар­мії БіГ, а не у хор­ват­ських під­роз­ді­лах.

Ді­ю­чий­член пре­зи­дії БіГ Дра­ган Чо­вич (HDZ БіГ), яко­го під­три­му­ва­ла прав­ля­ча пар­тія Хор­ва­тії, HDZ, на чо­лі із прем’єр-мі­ні­стром Ан­дре­єм Плен­ко­ви­чем, обійняв ли­ше дру­ге мі­сце.

Зма­га­н­ня за ман­дат серб­сько­го пред­став­ни­ка у пре­зи­дії Бо­снії та Гер­це­го­ви­ні ви­грав пре­зи­дент Ре­спу­блі­ки Серб­ської, став­ле­ник Пу­ті­на, Мі­ло­рад До­дік (SNSD) з 54% го­ло­сів, то­ді як ни­ні­шній­пре­зи­дент БіГ від сер­бів Мла­ден Іва­нич (Пар­тія де­мо­кра­ти­чно­го про­гре­су) дру­гий.

До­дік пи­ша­є­ться тим, що спіл­ку­є­ться з Пу­ті­ним 2 ра­зи на рік. За ти­ждень до дня ви­бо­рів він чер­го­вий­раз зу­стрів­ся із пре­зи­ден­том РФ, який­по­ба­жав йо­му успі­ху на ви­бо­рах.

Окрім трьох чле­нів пре­зи­дії БіГ, 7 жов­тня гро­ма­дя­ни Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни оби­ра­ли сво­їх пред­став­ни­ків в цен­траль­ні ор­га­ни вла­ди — де­пу­та­тів пар­ла­мен­ту БіГ і пар­ла­мен­тів двох ен­ти­те­тів (скла­до­вих БіГ) — Фе­де­ра­ції Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни та Ре­спу­блі­ки Серб­ської, пре­зи­ден­тів і ві­це-пре­зи­ден­тів Ре­спу­блі­ки Серб­ської та де­пу­та­тів у 10 кан­то­нах (жу­па­ні­ях) ФБіГ. Всьо­го на ви­бо­рах бу­де роз­по­ді­ле­но 518 ман­да­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.