ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1000 — згі­дно з ісланд­ськи­ми лі­то­пи­са­ми ві­кінг Лейф Ей­рі­кс­сон під час пла­ва­н­ня з Нор­ве­гії до Грен­лан­дії збив­ся з кур­су й ви­пад­ко­во став пер­шо­від­кри­ва­чем Пів­ні­чної Аме­ри­ки за 492 ро­ки до Ко­лум­ба.

1596 — на со­бо­рі в Бе­ре­сті (ни­ні Брест, Бі­ло­русь) про­го­ло­ше­но при­єд­на­н­ня ря­ду єпар­хій пра­во­слав­ної Ки­їв­ської ми­тро­по­лії до Апо­столь­ської Сто­ли­ці — Ри­ма — на умо­вах під­ле­гло­сті пра­во­слав­них Па­пі Рим­сько­му.

1904 — на­ро­див­ся Ми­ко­ла Ба­жан, кла­сик укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри, ви­да­тний по­ет (по­е­ма «Слі­пці», тво­ри «Бу­дів­лі», «Гет­то в Ума­ні», «До­ро­га»), бли­ску­чий пе­ре­кла­дач (зокре­ма, Шо­та Ру­ста­ве­лі), гро­мад­ський ді­яч. По­мер 1983 р.

1959 — на­ро­див­ся Бо­рис Нєм­цов, ро­сій­ський по­лі­ти­чний ді­яч, один з най­більш жорс­тких кри­ти­ків ре­жи­му Пу­ті­на. Вби­тий в цен­трі Мо­скви 27 лю­то­го 2015 ро­ку. За­мов­ни­ки цьо­го зло­чи­ну до­сі не вста­нов­ле­ні.

1975 — ра­дян­ський фі­зик Ан­дрій Дми­тро­вич Са­ха­ров став ла­у­ре­а­том Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру «за ба­га­то­рі­чну бо­роть­бу про­ти зло­вжи­ва­н­ня вла­дою і за­сто­су­ва­н­ня си­ли, що при­ни­жує люд­ську гі­дність в усіх її про­я­вах». Вла­да СРСР за­бо­ро­ни­ла Са­ха­ро­ву при­бу­ти до Осло на вру­че­н­ня пре­мії.

1975 р.

1904 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.